آموزش ریاضیات (Mathematics)
دسته بندی ( ۲۱۹ آموزش )
نمایش دسته بندی ها (۲۱۹ آموزش)
الگوریتم های بهینه سازی
الگوریتم های بهینه سازی 2
تبدیل ها (Transforms)
تبدیل ها (Transforms) 2
تبدیل لاپلاس (Laplace Transform)
تبدیل لاپلاس (Laplace Transform) 38
ماتریس ها (Matrix)
ماتریس ها (Matrix) 19
اعداد (Numbers)
اعداد (Numbers) 15
مساوی ها (Equalities) و نامساوی ها (Inequalities)
مساوی ها (Equalities) و نامساوی ها (Inequalities) 2
مجموعه ها (Set)
مجموعه ها (Set) 1
توابع (Function)، در ریاضیات (Mathematics)
توابع (Function)، در ریاضیات (Mathematics) 10
توابع مثلثاتی (Trigonometric Function)، در ریاضیات (Mathematics)
توابع مثلثاتی (Trigonometric Function)، در ریاضیات (Mathematics) 6
کمیت ها و مفاهیم
کمیت ها و مفاهیم 1
مشتق (Derivative)، در ریاضیات (Mathematics)
مشتق (Derivative)، در ریاضیات (Mathematics) 0
فرمول های مشتق (Derivative)، در ریاضیات (Mathematics)
فرمول های مشتق (Derivative)، در ریاضیات (Mathematics) 8
انتگرال (Integral)، در ریاضیات (Mathematics)
انتگرال (Integral)، در ریاضیات (Mathematics) 0
فرمول های انتگرال (Integral)، در ریاضیات (Mathematics)
فرمول های انتگرال (Integral)، در ریاضیات (Mathematics) 16
حل تمرین : انتگرال (Integral)، در ریاضیات (Mathematics)
حل تمرین : انتگرال (Integral)، در ریاضیات (Mathematics) 46
چند جمله ای ها (Polynomials)
چند جمله ای ها (Polynomials) 2
دنباله ها و سری ها (Sequences and Series)
دنباله ها و سری ها (Sequences and Series) 10
سری فوریه (Fourier Series)
سری فوریه (Fourier Series) 14
معادلات دیفرانسیل (Differential Equation)، در ریاضیات (Mathematics)
معادلات دیفرانسیل (Differential Equation)، در ریاضیات (Mathematics) 5
حل تمرین : معادلات دیفرانسیل (Differential Equation)، در ریاضیات (Mathematics)
حل تمرین : معادلات دیفرانسیل (Differential Equation)، در ریاضیات (Mathematics) 14
نمودارها و منحنی ها
نمودارها و منحنی ها 2
log (لگاریتم - Logarithm)، در ریاضیات (Mathematics)
log (لگاریتم - Logarithm)، در ریاضیات (Mathematics) 1
ln (لگاریتم طبیعی - Natural Logarithm)، در ریاضیات (Mathematics)
ln (لگاریتم طبیعی - Natural Logarithm)، در ریاضیات (Mathematics) 1
e (عدد اویلر) (نمایی - Exponential)، در ریاضیات (Mathematics)
e (عدد اویلر) (نمایی - Exponential)، در ریاضیات (Mathematics) 1
توان (نمایی - Power - Exponential)، در ریاضیات (Mathematics)
توان (نمایی - Power - Exponential)، در ریاضیات (Mathematics) 1
معرفی سایت های مرتبط با ریاضیات
معرفی سایت های مرتبط با ریاضیات 1

فرمول های مشتق (Derivative) شامل ln (لگاریتم طبیعی - Natural Logarithm)، در ریاضیات (Mathematics)

\[ {d \over {dx}}\ln x = {1 \over x} \] \[ {d \over {dx}}\ln \left( {f\left( x \right)} \right) = {{{f^\prime }\left( x \right)} \over {f\left( x \right)}} \] \[ {d \over {dx}}\ln \left( u \right) = {1 \over u}{{du} \over {dx}} \]
منابع و لینک های مفید
نویسنده علیرضا گلمکانی
شماره کلید 10096
گزینه ها
به اشتراک گذاری (Share) در شبکه های اجتماعی
نظرات 0 0 0

ارسال نظر جدید (بدون نیاز به عضو بودن در وب سایت)

جستجو در کلیدستان، توسط گوگل

جستجو در عنوان کلیدها

دسترسی سریع

کلید
×

شماره کلید


دسته بندی
×

شماره دسته کلید


جستجو
×

جستجو