توان (نمایی - Power - Exponential)، در ریاضیات (Mathematics)

شماره دسته بندی 976
تعداد کلیدها ۱
گزینه ها