درباره ما

کلیدستان حاصل تلاش فراوان برای طراحی و توسعه محیطی مخصوص یادگیری می باشد. در کنار این هدف، بخش های تجاری و تفریحی نیز به سایت افزوده شده است.

آموزش های سایت کلیدستان، به صورت کلید (مبحث آموزشی) منتشر می شوند. در کنار تعداد زیاد کلیدهای رایگان، تعدادی کلید غیررایگان توسط نویسنده های مختلف نیز ارائه شده است تا محیطی برای ارائه دانش متخصصین فراهم گردد.

مدیر سایت : علیرضا گلمکانی - فوق لیسانس مهندسی برق (مخابرات - گرایش میدان)