ثبت شکایات

برای ثبت شکایت، به صفحه ((تماس با ما)) مراجعه نموده و در بخش موضوع پیام، عبارت ((شکایت)) را نوشته و در بخش متن پیام، شکایت خود از کلیدستان یا کاربران آن را مطرح نمایید. درج ایمیل برای پیگیری شکایت، الزامی است.