آموزش ریاضیات (Mathematics)
دسته بندی ( ۲۱۹ آموزش )
نمایش دسته بندی ها (۲۱۹ آموزش)
الگوریتم های بهینه سازی
الگوریتم های بهینه سازی 2
تبدیل ها (Transforms)
تبدیل ها (Transforms) 2
تبدیل لاپلاس (Laplace Transform)
تبدیل لاپلاس (Laplace Transform) 38
ماتریس ها (Matrix)
ماتریس ها (Matrix) 19
اعداد (Numbers)
اعداد (Numbers) 15
مساوی ها (Equalities) و نامساوی ها (Inequalities)
مساوی ها (Equalities) و نامساوی ها (Inequalities) 2
مجموعه ها (Set)
مجموعه ها (Set) 1
توابع (Function)، در ریاضیات (Mathematics)
توابع (Function)، در ریاضیات (Mathematics) 10
توابع مثلثاتی (Trigonometric Function)، در ریاضیات (Mathematics)
توابع مثلثاتی (Trigonometric Function)، در ریاضیات (Mathematics) 6
کمیت ها و مفاهیم
کمیت ها و مفاهیم 1
مشتق (Derivative)، در ریاضیات (Mathematics)
مشتق (Derivative)، در ریاضیات (Mathematics) 0
فرمول های مشتق (Derivative)، در ریاضیات (Mathematics)
فرمول های مشتق (Derivative)، در ریاضیات (Mathematics) 8
انتگرال (Integral)، در ریاضیات (Mathematics)
انتگرال (Integral)، در ریاضیات (Mathematics) 0
فرمول های انتگرال (Integral)، در ریاضیات (Mathematics)
فرمول های انتگرال (Integral)، در ریاضیات (Mathematics) 16
حل تمرین : انتگرال (Integral)، در ریاضیات (Mathematics)
حل تمرین : انتگرال (Integral)، در ریاضیات (Mathematics) 46
چند جمله ای ها (Polynomials)
چند جمله ای ها (Polynomials) 2
دنباله ها و سری ها (Sequences and Series)
دنباله ها و سری ها (Sequences and Series) 10
سری فوریه (Fourier Series)
سری فوریه (Fourier Series) 14
معادلات دیفرانسیل (Differential Equation)، در ریاضیات (Mathematics)
معادلات دیفرانسیل (Differential Equation)، در ریاضیات (Mathematics) 5
حل تمرین : معادلات دیفرانسیل (Differential Equation)، در ریاضیات (Mathematics)
حل تمرین : معادلات دیفرانسیل (Differential Equation)، در ریاضیات (Mathematics) 14
نمودارها و منحنی ها
نمودارها و منحنی ها 2
log (لگاریتم - Logarithm)، در ریاضیات (Mathematics)
log (لگاریتم - Logarithm)، در ریاضیات (Mathematics) 1
ln (لگاریتم طبیعی - Natural Logarithm)، در ریاضیات (Mathematics)
ln (لگاریتم طبیعی - Natural Logarithm)، در ریاضیات (Mathematics) 1
e (عدد اویلر) (نمایی - Exponential)، در ریاضیات (Mathematics)
e (عدد اویلر) (نمایی - Exponential)، در ریاضیات (Mathematics) 1
توان (نمایی - Power - Exponential)، در ریاضیات (Mathematics)
توان (نمایی - Power - Exponential)، در ریاضیات (Mathematics) 1
معرفی سایت های مرتبط با ریاضیات
معرفی سایت های مرتبط با ریاضیات 1

فرمول های رایج مشتق (Derivative)، در ریاضیات (Mathematics)

مقدار ثابت (Constant) :

\[ {d \over {dx}}\left( c \right) = 0 \]

مجموع (Sum) :

\[ {d \over {dx}}\left( {u + v} \right) = {{du} \over {dx}} + {{dv} \over {dx}} \]

تفاضل (Difference) :

\[ {d \over {dx}}\left( {u - v} \right) = {{du} \over {dx}} - {{dv} \over {dx}} \]

مضرب ثابت (Constant Multiple) :

\[ {d \over {dx}}\left( {cu} \right) = c{{du} \over {dx}} \]

حاصل ضرب (Product) :

\[ {d \over {dx}}\left( {uv} \right) = u{{dv} \over {dx}} + v{{du} \over {dx}} \] \[ {\left[ {f\left( x \right)g\left( x \right)} \right]^\prime } = {f^\prime }\left( x \right)g\left( x \right) + f\left( x \right){g^\prime }\left( x \right) \]

خارج قسمت (Quotient) :

\[ {d \over {dx}}\left( {{u \over v}} \right) = {{v{{du} \over {dx}} - u{{dv} \over {dx}}} \over {{v^2}}} \]

توان (Power) :

\[ {d \over {dx}}{x^n} = n{x^{n - 1}} \]

قاعده زنجیری (Chain Rule) :

\[ {d \over {dx}}\left( {f\left( {g\left( x \right)} \right)} \right) = {f^\prime }\left( {g\left( x \right)} \right).{g^\prime }\left( x \right) \]


\[ {d \over {dx}}{a^x} = {a^x}\ln a \] \[ {d \over {dx}}\left( {{a^u}} \right) = {a^u}\ln a{{du} \over {dx}} \] \[ {d \over {dx}}\left( {{a^{f\left( x \right)}}} \right) = {a^{f\left( x \right)}}\ln a {f^\prime }\left( x \right) \] \[ {d \over {dx}}\left( {{u^n}} \right) = n{u^{n - 1}}{{du} \over {dx}} \] \[ {d \over {dx}}\left( {{{\left( {f\left( x \right)} \right)}^n}} \right) = n{\left( {f\left( x \right)} \right)^{n - 1}}{f^\prime }\left( x \right) \]
منابع و لینک های مفید
نویسنده علیرضا گلمکانی
شماره کلید 10094
گزینه ها
به اشتراک گذاری (Share) در شبکه های اجتماعی
نظرات 0 0 0

ارسال نظر جدید (بدون نیاز به عضو بودن در وب سایت)

جستجو در کلیدستان، توسط گوگل

جستجو در عنوان کلیدها

دسترسی سریع

کلید
×

شماره کلید


دسته بندی
×

شماره دسته کلید


جستجو
×

جستجو