رشته ها (متن ها - Strings) و کاراکترها، در PHP
شماره دسته بندی 142
تعداد کلیدها ۲۵
گزینه ها