بستن منو
۴۱۳
تعداد کلیدهای این موضوع
لیست همه کلیدهای این موضوع
مباحث اولیه برای آشنایی با متلب
مباحث اولیه برای آشنایی با متلب
7
بردارها و ماتریس ها در متلب
بردارها و ماتریس ها در متلب
59
دستورهای ساده و پرکاربرد در متلب
دستورهای ساده و پرکاربرد در متلب
4
توابع در متلب
توابع در متلب
11
متغیرها و تبدیل متغیرها در متلب
متغیرها و تبدیل متغیرها در متلب
11
m-file ها در متلب
m-file ها در متلب
2
نمایش اطلاعات در خروجی متلب (پنجره commands)
نمایش اطلاعات در خروجی متلب (پنجره commands)
5
رسم شکل ها، در متلب (MATLAB)
رسم شکل های دو بعدی در متلب
رسم شکل های دو بعدی در متلب
19
رسم شکل های سه بعدی در متلب
رسم شکل های سه بعدی در متلب
13
رسم چند شکل با هم، در متلب
رسم چند شکل با هم، در متلب
6
رسم شکل ها و نمودارهای خاص، در متلب
رسم شکل ها و نمودارهای خاص، در متلب
12
رسم شکل های هندسی ساده، در متلب
رسم شکل های هندسی ساده، در متلب
8
تعیین ویژگی های خط های رسم شده در شکل، در متلب
تعیین ویژگی های خط های رسم شده در شکل، در متلب
6
تعیین ویژگی های محورهای مختصات شکل، در متلب
تعیین ویژگی های محورهای مختصات شکل، در متلب
12
نمایش متن در شکل (عنوان، توضیح و ...)، در متلب
نمایش متن در شکل (عنوان، توضیح و ...)، در متلب
5
تعیین ویژگی های رنگ های (Color) به کار رفته در رسم شکل، در متلب
تعیین ویژگی های رنگ های (Color) به کار رفته در رسم شکل، در متلب
3
تعیین یا تغییر ویژگی های شکل (قبل از رسم شکل)، در متلب
تعیین یا تغییر ویژگی های شکل (قبل از رسم شکل)، در متلب
13
تعیین یا تغییر ویژگی های شکل (بعد از رسم شکل)، در متلب
تعیین یا تغییر ویژگی های شکل (بعد از رسم شکل)، در متلب
9
ذخیره شکل ها به صورت فایل (فایل عکس)، در متلب
ذخیره شکل ها به صورت فایل (فایل عکس)، در متلب
2
کار با شکل رسم شده، در متلب
کار با شکل رسم شده، در متلب
1
پردازش تصویر و کار با عکس ها، در متلب
پردازش تصویر و کار با عکس ها، در متلب
15
ساخت انیمیشن در متلب
ساخت انیمیشن در متلب
1
عملیات های ریاضی، در متلب (MATLAB)
اعداد (Number)، در متلب
اعداد (Number)، در متلب
36
عملیات های ریاضی در متلب
عملیات های ریاضی در متلب
34
متغیرها و معادلات سمبلیک در متلب
متغیرها و معادلات سمبلیک در متلب
4
رشته ها (متن ها - strings) در متلب
رشته ها (متن ها - strings) در متلب
22
حلقه ها (for و while)، در متلب
حلقه ها (for و while)، در متلب
3
آرایه ها (Array)، در متلب
آرایه ها (Array)، در متلب
3
آرایه های سلولی (Cell Array)، در متلب
آرایه های سلولی (Cell Array)، در متلب
7
ساختارها (Structure)، در متلب
ساختارها (Structure)، در متلب
1
آرایه های ساختاری (Structure Array)، در متلب
آرایه های ساختاری (Structure Array)، در متلب
2
دستورات شرطی (if و else و switch و ...)، در متلب
دستورات شرطی (if و else و switch و ...)، در متلب
2
خطاهای رایج در متلب
خطاهای رایج در متلب
2
برنامه نویسی شیء گرا (object oriented programming) در متلب
برنامه نویسی شیء گرا (object oriented programming) در متلب
1
سیمولینک (Simulink) در متلب
سیمولینک (Simulink) در متلب
5
GUI و واسطه های گرافیکی، در متلب
GUI و واسطه های گرافیکی، در متلب
7
کار با فایل ها و پوشه ها، در متلب
کار با فایل ها و پوشه ها، در متلب
18
تاریخ و زمان، در متلب
تاریخ و زمان، در متلب
6
توقف موقتی یا کامل برنامه، در متلب
توقف موقتی یا کامل برنامه، در متلب
4
بردارها و ماتریس های خاص، در متلب
بردارها و ماتریس های خاص، در متلب
3
توابع خاص، در متلب
توابع خاص، در متلب
2
حافظه (Memory)، در متلب
حافظه (Memory)، در متلب
3
برنامه های متلب آماده برای دانلود
برنامه های متلب آماده برای دانلود
1
Excel و متلب
Excel و متلب
2
مباحث عمومی در متلب
مباحث عمومی در متلب
20

788

نویسنده

علیرضا گلمکانی ( admin )

شماره کلید
دسته کلید - دسته بندی

رسم مقادیر موجود در ستون های (Column) یک ماتریس، به صورت منحنی های جداگانه، با انباشت کردن (جمع زدن) مقادیر موجود در ستون ها (نه رسم مقدار خود ستون ها) (ستون اول از هر ردیف (Row)، یک منحنی، مجموع مقادیر ستون اول و دوم از هر ردیف، یک منحنی، مجموع مقادیر ستون اول و دوم و سوم از هر ردیف، یک منحنی و الی آخر)، به صورت پر کردن نواحی بین منحنی ها با رنگ های مختلف، با دستور area ، در متلب (MATLAB)

با استفاده از دستور area در متلب (MATLAB)، می توانیم مقادیر موجود در ستون های (Column) یک ماتریس را به صورت منحنی های جداگانه رسم کنیم، اما نه دقیقا مقدار خود ستون ها (Column)، بلکه انباشت (جمع) مقدار ستون های (Column) ماتریس را رسم می کنیم. یعنی منحنی اول که رسم می شود، بر اساس مقدار عنصرهای ستون اول از هر ردیف (Row) ماتریس می باشد، منحنی دوم بر اساس مقدار مجموع عنصرهای ستون اول و دوم از هر ردیف (Row)، منحنی سوم بر اساس مقدار مجموع عنصرهای ستون اول و دوم و سوم از هر ردیف (Row) و الی آخر.

بنابراین شکل مورد نظر می تواند برای نمایش مواردی که اطلاعات باید مرحله به مرحله با هم جمع شوند، به کار رود (اطلاعات هر مرحله، در یک ستون از ماتریس، ذخیره شده است).

نکته

دستور area در متلب (MATLAB)، در حالت رسم چند منحنی، به صورت خودکار، رنگ های پیش فرض متفاوتی را برای رنگی کردن ناحیه بین منحنی ها به کار می برد (نیازی نیست که ما حتما برای هر ناحیه، یک رنگ متفاوت تعیین کنیم).

همچنین امکان انتخاب رنگ های دلخواه دیگر برای هر یک از ناحیه ها نیز وجود دارد.

اطلاعات مربوط به رسم شکل، در ستون های (Column) مختلف ماتریس قرار می گیرند (البته بر اساس همان منطق جمع کردن مقدار ستون ها با هم). یعنی مختصات محور عمودی (محور y) برای نقاط منحنی اول، بر اساس مقادیر ستون (Column) اول از هر ردیف ماتریس می باشند و مختصات محور عمودی (محور y) برای نقاط منحنی دوم، بر اساس مجموع مقادیر ستون (Column) اول و دوم از هر ردیف ماتریس می باشند و الی آخر.

بنابراین در حالتی که می خواهیم تنها یک منحنی رسم شود، ماتریس مورد نظر تنها دارای یک ستون (Column) خواهد بود.

نکته

در حالت خاصی که ماتریس به صورت ماتریس تنها دارای یک ردیف باشد (یعنی یک بردار ردیفی)، دستور area ، آن را به صورت یک ماتریس تنها دارای یک ستون (یعنی بردار ستونی) در نظر می گیرد (جای ستون ها و ردیف ها عوض می شود) و سپس منحنی را بر اساس شیوه عادی خود، رسم می کند (تنها یک منحنی رسم می شود).

به مثال زیر توجه کنید :

مثال

در این مثال، تنها یک منحنی برای رسم داریم :

طرح رنگ

3 خط اول کدها، برای عدم تداخل برنامه فعلی با برنامه های قبلی اجرا شده در متلب (MATLAB) می باشد.

نتیجه :

رسم مقادیر موجود در ستون های (Column) یک ماتریس، به صورت منحنی های جداگانه، با انباشت کردن (جمع زدن) مقادیر موجود در ستون ها (نه رسم مقدار خود ستون ها) (ستون اول از هر ردیف (Row)، یک منحنی، مجموع مقادیر ستون اول و دوم از هر ردیف، یک منحنی، مجموع مقادیر ستون اول و دوم و سوم از هر ردیف، یک منحنی و الی آخر)، به صورت پر کردن نواحی بین منحنی ها با رنگ های مختلف، با دستور area ، در متلب (MATLAB)
طرح رنگ
نکته

بر اساس نکته ای که قبلا ذکر کردیم، کد متلب (MATLAB) زیر نیز دقیقا همان نتیجه را خواهد داشت (جای ستون ها و ردیف ها عوض شده است)، اما چون ماتریس مورد نظر یک بردار ردیفی (Row Vector) است، نتیجه ها یکسان خواهد بود (و البته در حالتی که بردار ردیفی (Row Vector) نباشد، دیگر نتیجه ها یکسان نخواهد بود) :

طرح رنگ
مثال

در این مثال، 2 منحنی رسم می کنیم (همان ماتریس مثال قبل که یک ستون (Column) به آن اضافه شده است و بنابراین یک منحنی به شکل مثال قبل اضافه می گردد) :

طرح رنگ

نتیجه :

رسم مقادیر موجود در ستون های (Column) یک ماتریس، به صورت منحنی های جداگانه، با انباشت کردن (جمع زدن) مقادیر موجود در ستون ها (نه رسم مقدار خود ستون ها) (ستون اول از هر ردیف (Row)، یک منحنی، مجموع مقادیر ستون اول و دوم از هر ردیف، یک منحنی، مجموع مقادیر ستون اول و دوم و سوم از هر ردیف، یک منحنی و الی آخر)، به صورت پر کردن نواحی بین منحنی ها با رنگ های مختلف، با دستور area ، در متلب (MATLAB)
طرح رنگ
مثال

در این مثال، 3 منحنی رسم می کنیم (همان ماتریس مثال قبل که یک ستون (Column) به آن اضافه شده است و بنابراین یک منحنی به شکل مثال قبل اضافه می گردد) :

طرح رنگ

نتیجه :

رسم مقادیر موجود در ستون های (Column) یک ماتریس، به صورت منحنی های جداگانه، با انباشت کردن (جمع زدن) مقادیر موجود در ستون ها (نه رسم مقدار خود ستون ها) (ستون اول از هر ردیف (Row)، یک منحنی، مجموع مقادیر ستون اول و دوم از هر ردیف، یک منحنی، مجموع مقادیر ستون اول و دوم و سوم از هر ردیف، یک منحنی و الی آخر)، به صورت پر کردن نواحی بین منحنی ها با رنگ های مختلف، با دستور area ، در متلب (MATLAB)
طرح رنگ
مثال

در این مثال، 4 منحنی رسم می کنیم (همان ماتریس مثال قبل که یک ستون (Column) به آن اضافه شده است و بنابراین یک منحنی به شکل مثال قبل اضافه می گردد) :

طرح رنگ

نتیجه :

رسم مقادیر موجود در ستون های (Column) یک ماتریس، به صورت منحنی های جداگانه، با انباشت کردن (جمع زدن) مقادیر موجود در ستون ها (نه رسم مقدار خود ستون ها) (ستون اول از هر ردیف (Row)، یک منحنی، مجموع مقادیر ستون اول و دوم از هر ردیف، یک منحنی، مجموع مقادیر ستون اول و دوم و سوم از هر ردیف، یک منحنی و الی آخر)، به صورت پر کردن نواحی بین منحنی ها با رنگ های مختلف، با دستور area ، در متلب (MATLAB)
طرح رنگ

تعیین مقدار نقاط محور افقی (محور x)، هنگام استفاده از دستور area ، در متلب (MATLAB) :

هنگام استفاده از دستور area ، به صورت پیش فرض، مقدار نقاط محور افقی (محور x)، برابر ترتیب مقادیر، یعنی اعداد 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و ... در نظر گرفته می شود. اما اگر مقادیر خاصی را در نظر داشته باشیم، باید آنها را در یک بردار (مثلا با نام X) تعریف نموده و سپس دستور area را به صورت زیر به کار ببریم :

طرح رنگ

به مثال زیر توجه کنید :

مثال
طرح رنگ

نتیجه :

رسم مقادیر موجود در ستون های (Column) یک ماتریس، به صورت منحنی های جداگانه، با انباشت کردن (جمع زدن) مقادیر موجود در ستون ها (نه رسم مقدار خود ستون ها) (ستون اول از هر ردیف (Row)، یک منحنی، مجموع مقادیر ستون اول و دوم از هر ردیف، یک منحنی، مجموع مقادیر ستون اول و دوم و سوم از هر ردیف، یک منحنی و الی آخر)، به صورت پر کردن نواحی بین منحنی ها با رنگ های مختلف، با دستور area ، در متلب (MATLAB)
طرح رنگ

تغییر حداقل مقدار محور عمودی (محور y) که به صورت توپر نمایش داده می شود، هنگام استفاده از دستور area ، در متلب (MATLAB) :

هنگام استفاده از دستور area ، حداقل مقدار محور عمودی (محور y) که به صورت توپر نمایش داده می شود، دارای مقدار برابر 0 می باشد، اما اگر بخواهیم که یک مقدار متفاوت را انتخاب نماییم، می توانیم دستور area را به صورت زیر اجرا کنیم :

طرح رنگ

کد بالا باعث می شود که حداقل مقدار محور عمودی (محور y) که به صورت توپر نمایش داده می شود، به جای 0 برابر 7- باشد.

به مثال زیر توجه کنید :

مثال
طرح رنگ

نتیجه :

رسم مقادیر موجود در ستون های (Column) یک ماتریس، به صورت منحنی های جداگانه، با انباشت کردن (جمع زدن) مقادیر موجود در ستون ها (نه رسم مقدار خود ستون ها) (ستون اول از هر ردیف (Row)، یک منحنی، مجموع مقادیر ستون اول و دوم از هر ردیف، یک منحنی، مجموع مقادیر ستون اول و دوم و سوم از هر ردیف، یک منحنی و الی آخر)، به صورت پر کردن نواحی بین منحنی ها با رنگ های مختلف، با دستور area ، در متلب (MATLAB)
طرح رنگ

تغییر ویژگی های خط های رسم منحنی ها (نواحی توپر)، هنگام استفاده از دستور area ، در متلب (MATLAB) :

دستور area به صورت پیش فرض، منحنی ها (نواحی توپر) را با خط ساده رسم می کند. اما اگر قصد داشته باشیم که منحنی ها (نواحی توپر) را با خط هایی با ویژگی های متفاوت رسم نماییم، آنگاه می توانیم دستور area را مشابه کد زیر به کار ببریم :

طرح رنگ

که در آن، برای مقدار متناظر با LineStyle ، می توانیم هر یک از موارد زیر را انتخاب نماییم (در کد بالا، مقدار -- را انتخاب کرده ایم) :

طرح رنگ
طرح رنگ
طرح رنگ
طرح رنگ
طرح رنگ

به مثال زیر توجه کنید :

مثال
طرح رنگ

نتیجه :

رسم مقادیر موجود در ستون های (Column) یک ماتریس، به صورت منحنی های جداگانه، با انباشت کردن (جمع زدن) مقادیر موجود در ستون ها (نه رسم مقدار خود ستون ها) (ستون اول از هر ردیف (Row)، یک منحنی، مجموع مقادیر ستون اول و دوم از هر ردیف، یک منحنی، مجموع مقادیر ستون اول و دوم و سوم از هر ردیف، یک منحنی و الی آخر)، به صورت پر کردن نواحی بین منحنی ها با رنگ های مختلف، با دستور area ، در متلب (MATLAB)
طرح رنگ

انتخاب رنگ های دلخواه برای نواحی بین منحنی ها (نواحی توپر)، بر اساس تعریف هر رنگ (Color)، هنگام استفاده از دستور area ، در متلب (MATLAB) :

هنگام استفاده از دستور area ، نواحی بین منحنی ها (نواحی توپر)، با رنگ های پیش فرض پر می شوند. اما چنانچه بخواهیم که رنگ های متفاوتی برای این منظور به کار روند، باید دستور area را مشابه کد متلب (MATLAB) زیر به کار ببریم :

طرح رنگ

که در آن فرض کرده ایم که 4 منحنی رسم می شود و برای هر منحنی (ناحیه توپر)، یک رنگ خاص را بر اساس تعیین 3 عدد متناظر با رنگ مورد نظرمان، تعریف نموده ایم (تعریف رنگ بر اساس میزان ترکیب 3 رنگ اصلی قرمز و سبز و آبی).

به مثال زیر توجه کنید :

مثال
طرح رنگ

نتیجه :

رسم مقادیر موجود در ستون های (Column) یک ماتریس، به صورت منحنی های جداگانه، با انباشت کردن (جمع زدن) مقادیر موجود در ستون ها (نه رسم مقدار خود ستون ها) (ستون اول از هر ردیف (Row)، یک منحنی، مجموع مقادیر ستون اول و دوم از هر ردیف، یک منحنی، مجموع مقادیر ستون اول و دوم و سوم از هر ردیف، یک منحنی و الی آخر)، به صورت پر کردن نواحی بین منحنی ها با رنگ های مختلف، با دستور area ، در متلب (MATLAB)
طرح رنگ
نکته

در ادامه این کلید آموزشی، روش دیگری برای تغییر رنگ های نواحی بین منحنی ها (نواحی توپر) را شرح خواهیم داد (بر اساس انتخاب یک طرح رنگ آمیزی (Colormap)).

تغییر رنگ نواحی بین منحنی ها (نواحی توپر)، بر اساس انتخاب یک طرح رنگ آمیزی (Colormap)، هنگام استفاده از دستور area ، در متلب (MATLAB) :

هنگام استفاده از دستور area ، نواحی بین منحنی ها (نواحی توپر)، با رنگ های پیش فرض پر می شوند. اما چنانچه بخواهیم که رنگ های متفاوتی برای این منظور به کار روند و البته خودمان نیاز به تعریف رنگ های خاص نداشته باشیم، می توانیم یک طرح رنگ آمیزی (Colormap) متفاوت را انتخاب نماییم (مجموعه ای دیگر از رنگ ها که قبلا تعریف شده اند).

برای این منظور، دستور area را به صورت زیر به کار می بریم :

طرح رنگ

که در آن، FaceColor را برابر flat انتخاب نموده ایم.

به مثال زیر توجه کنید :

مثال
طرح رنگ

نتیجه :

رسم مقادیر موجود در ستون های (Column) یک ماتریس، به صورت منحنی های جداگانه، با انباشت کردن (جمع زدن) مقادیر موجود در ستون ها (نه رسم مقدار خود ستون ها) (ستون اول از هر ردیف (Row)، یک منحنی، مجموع مقادیر ستون اول و دوم از هر ردیف، یک منحنی، مجموع مقادیر ستون اول و دوم و سوم از هر ردیف، یک منحنی و الی آخر)، به صورت پر کردن نواحی بین منحنی ها با رنگ های مختلف، با دستور area ، در متلب (MATLAB)
طرح رنگ

کپی برداری از محتوای سایت کلیدستان، ممنوع بوده و پیگرد قانونی دارد. (تنها استفاده شخصی کاربر، مجاز است) (کپی برداری توسط سایر وب سایت ها = حرام) (بیشتر بدانید)

به اشتراک گذاری (Share) در شبکه های اجتماعی
نظرات 0 0 0

ارسال نظر جدید (بدون نیاز به عضو بودن در وب سایت)

جستجو در کلیدستان، توسط گوگل

جستجو در عنوان کلیدها

دسترسی سریع

×

شماره کلید


کلید
×

شماره دسته کلید


دسته کلید
×

جستجو


جستجو

راهنمای دستورات متلب (MATLAB)

راهنمای دستورات متلب (MATLAB) بر اساس حرف اول دستور :

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

بستن منو
۷۹
تعداد کلیدهای این موضوع
لیست همه کلیدهای این موضوع
دسترسی سریع به دسته کلیدها :

Introduction to Programming with MATLAB Image Processing Using MATLAB
مجموعه ویدئوهای آموزشی مقدمه ای بر برنامه نویسی متلب (MATLAB) - مجموعه Introduction to Programming with MATLAB
مجموعه ویدئوهای آموزشی مقدمه ای بر برنامه نویسی متلب (MATLAB) - مجموعه Introduction to Programming with MATLAB
42
مجموعه ویدئوهای آموزشی پردازش تصویر در متلب (MATLAB) - مجموعه Image Processing Using MATLAB
مجموعه ویدئوهای آموزشی پردازش تصویر در متلب (MATLAB) - مجموعه Image Processing Using MATLAB
37
بستن منو
۳۳
تعداد کلیدهای این موضوع
لیست همه کلیدهای این موضوع
انواع رسم شکل در متلب
انواع رسم شکل در متلب
24
ساخت انیمیشن در متلب
ساخت انیمیشن در متلب
3
GUI در متلب
GUI در متلب
6

آخرین ارسال های انجمن (در زمینه برنامه نویسی متلب)

آخرین ارسال های انجمن (در زمینه برنامه نویسی متلب)
موضوع تاریخ و زمان نویسنده آخرین ارسال تعداد پاسخ انجمن
تبدیل ماتریس از 100*100 به 99*99
۱۳۹۹/۰۷/۰۳, ۰۳:۱۵ ب.ظ
Bahram
ketab79
1 سوال و جواب در مورد نرم افزار متلب (MATLAB)
بدست آوردن ضرایب صورت و مخرج یک عبارت سمبلیک
۱۳۹۹/۰۶/۰۳, ۰۷:۲۵ ب.ظ
Mohammad MAhdi
Mohammad MAhdi
0 راهنمایی در مورد توابع متلب (MATLAB)
ماتریس در متلب با تعریف حلقه و درایه های متغیر
۱۳۹۹/۰۶/۰۲, ۰۹:۱۹ ق.ظ
soniaa
soniaa
1 سوال و جواب در مورد نرم افزار متلب (MATLAB)
مشکل عجیب در محاسبه رتبه ماتریس
۱۳۹۹/۰۵/۲۵, ۰۹:۳۰ ق.ظ
Mohammad MAhdi
Mohammad MAhdi
0 سوال و جواب در مورد نرم افزار متلب (MATLAB)
چگونه انتگرال ناسره در متلب بنویسم!
۱۳۹۹/۰۴/۲۴, ۱۰:۰۹ ق.ظ
Zahra-665
Zahra-665
1 سوال و جواب در مورد نرم افزار متلب (MATLAB)
انتخاب 100 نقطه رندوم در شش ضلعی
۱۳۹۹/۰۳/۲۵, ۰۱:۰۲ ب.ظ
Zahra-665
Zahra-665
1 سوال و جواب در مورد نرم افزار متلب (MATLAB)
چگونه یک شش ضلعی در متلب را رسم کنم؟
۱۳۹۹/۰۳/۲۵, ۱۰:۲۱ ق.ظ
ehsan373
Zahra-665
2 سوال و جواب در مورد نرم افزار متلب (MATLAB)
ساخت اپلیکیشن در متلب
۱۳۹۹/۰۳/۲۴, ۱۱:۰۸ ق.ظ
Moein
Moein
0 سوال و جواب در مورد نرم افزار متلب (MATLAB)
راهنمایی استفاده از بلوک stream input/output
۱۳۹۹/۰۳/۱۴, ۰۹:۳۱ ب.ظ
mashroti
mashroti
0 سوال و جواب در مورد نرم افزار متلب (MATLAB)
ضروری: فراخوانی متغییر ها به صورت تصادفی (متلب - MATLAB)
۱۳۹۹/۰۳/۱۰, ۰۹:۲۴ ق.ظ
parsi
admin
1 سوال و جواب در مورد نرم افزار متلب (MATLAB)
رسم نمودار
۱۳۹۹/۰۱/۳۱, ۱۲:۲۰ ق.ظ
Sanazzz246
Sanazzz246
0 نرم افزار متلب (MATLAB)
سئوال در مورد نرم افزار متلب( فوری)
۱۳۹۹/۰۱/۲۴, ۰۸:۴۹ ب.ظ
hhh
hhh
0 سوال و جواب در مورد نرم افزار متلب (MATLAB)
بهینه سازی حل مسئله فروشنده دوره گرد با الگوریتم ژنتیک
۱۳۹۹/۰۱/۱۸, ۰۱:۵۱ ب.ظ
mahyar2020
mahyar2020
0 الگوریتم ژنتیک در متلب (MATLAB)
کاربرد الگوریتم زنتیک (در متلب)
۱۳۹۹/۰۱/۰۷, ۰۶:۲۵ ب.ظ
MATLAB
alifadaie
9 الگوریتم ژنتیک در متلب (MATLAB)
نوشتن سری در متلب
۱۳۹۸/۱۲/۲۰, ۱۲:۴۷ ق.ظ
ehsan19
prjmarket
1 نرم افزار متلب (MATLAB)
خیلی عجله ایی هست
۱۳۹۸/۱۲/۰۷, ۰۶:۴۹ ب.ظ
F.hamed
matlabi
1 سوال و جواب در مورد نرم افزار متلب (MATLAB)
پیغام خطای double
۱۳۹۸/۱۲/۰۷, ۰۶:۴۱ ب.ظ
maryam.m
matlabi
2 سوال و جواب در مورد نرم افزار متلب (MATLAB)
مقایسه دو رشته در دو بانک اطلاعاتی
۱۳۹۸/۱۱/۲۸, ۰۳:۳۲ ب.ظ
mohamad228
mohamad228
1 سوال و جواب در مورد نرم افزار متلب (MATLAB)
قرار دادن درایه ها در ماتریس (متلب - MATLAB)
۱۳۹۸/۱۰/۲۶, ۰۳:۵۸ ب.ظ
technoel
alichaji
2 سوال و جواب در مورد نرم افزار متلب (MATLAB)
استفاده از مطلب در C#
۱۳۹۸/۱۰/۱۸, ۰۶:۰۸ ب.ظ
sem
sem
0 سوال و جواب در مورد نرم افزار متلب (MATLAB)
خطای متلب (کمک فوری نیاز دارم)
۱۳۹۸/۱۰/۱۶, ۰۶:۲۹ ب.ظ
seyedi
reza_hrf
1 سوال و جواب در مورد نرم افزار متلب (MATLAB)
رسم نمودار تابع دارای سیگما
۱۳۹۸/۱۰/۱۶, ۰۶:۱۸ ب.ظ
ebi74
reza_hrf
1 نرم افزار متلب (MATLAB)
علت خطای Index exceeds the number of array elements
۱۳۹۸/۱۰/۰۸, ۱۲:۳۷ ق.ظ
don-nn
don-nn
0 سوال و جواب در مورد نرم افزار متلب (MATLAB)
ایجاد داده تصادفی با توزیع یکنواخت
۱۳۹۸/۰۹/۱۴, ۰۳:۳۹ ب.ظ
sgandomi.mina
sgandomi.mina
0 سوال و جواب در مورد نرم افزار متلب (MATLAB)
عدم اتمام اجرای برنامه محاسبه فاصله در متلب
۱۳۹۸/۰۹/۰۶, ۰۲:۳۳ ب.ظ
engineer100
engineer100
0 سوال و جواب در مورد نرم افزار متلب (MATLAB)
مشاهده 1000 ارسال آخر انجمن (در زمینه برنامه نویسی متلب)