آموزش متلب (MATLAB)
۵۴۳ آموزش
نمایش دسته بندی ها (۵۴۳ آموزش)

تبدیل یک آرایه (Array) همگن (Homogeneous) به یک جدول (Table)، با دستور array2table ، در متلب (MATLAB)

دستور array2table در متلب (MATLAB)، برای تبدیل یک آرایه (Array) همگن (Homogeneous) به یک جدول (Table) به کار می رود.

هنگام استفاده از array2table می توانیم نام هایی برای ستون های (Column) جدول (Table) تعیین کنیم، اما اگر هیچ نامی تعیین نکنیم، خود دستور array2table نام هایی را برای ستون های (Column) جدول (Table) در نظر می گیرد.

به مثال زیر توجه کنید :

مثال

3 خط اول کدها، برای عدم تداخل برنامه فعلی با برنامه های قبلی اجرا شده در متلب (MATLAB) می باشد.

نتیجه :

مشاهده می کنید که نام های A1 و A2 و A3 برای ستون های (Column) جدول (Table) در نظر گرفته شده.

تعیین نام برای ستون های (Column) جدول (Table) (در هنگام تبدیل)، با مشخصه VariableNames :

با مشخصه VariableNames می توانیم نام های دلخواه برای ستون های (Column) جدول (Table) تعیین کنیم (در هنگام تبدیل).

به مثال زیر توجه کنید :

مثال

نام های Column1 و Column2 و Column3 را برای ستون های (Column) جدول (Table) در نظر می گیریم :

نتیجه :

تعیین نام برای ردیف های (Row) جدول (Table) (در هنگام تبدیل)، با مشخصه RowNames :

با مشخصه RowNames می توانیم نام های دلخواه برای ردیف های (Row) جدول (Table) تعیین کنیم (در هنگام تبدیل).

به مثال زیر توجه کنید :

مثال

نام های Row1 و Row2 و Row3 را برای ردیف های (Row) جدول (Table) در نظر می گیریم :

نتیجه :

نویسنده علیرضا گلمکانی
شماره کلید 4079
گزینه ها
به اشتراک گذاری (Share) در شبکه های اجتماعی
نظرات 0 0 0

ارسال نظر جدید (بدون نیاز به عضو بودن در وب سایت)