ذخیره کردن مقدار (Value) برگردانده شده توسط یک تابع (Function) در یک آرایه (Array)، در JavaScript

در JavaScript ، این امکان وجود دارد که در هنگام تعریف کردن آرایه (Array)، مقدار (Value) برگردانده شده توسط یک تابع (Function) را نیز در آرایه (Array) قرار دهیم.

به عنوان مثال، فرض کنید که تابعی (Function) به صورت زیر تعریف کرده ایم (تابع دو عدد را دریافت کرده و حاصل جمع آنها را برمی گرداند) :

اکنون می توانیم در هنگام تعریف یک آرایه (Array)، مقدار (Value) برگردانده شده توسط تابع (Function) را به عنوان یکی از عنصرهای (Element) آرایه (Array) قرار دهیم :

یا کد زیر :

به مثال زیر توجه کنید :

مثال

نتیجه :

خطا - صفحه را دوباره بارگذاری کنید
مثال

نتیجه :

خطا - صفحه را دوباره بارگذاری کنید
نکته

دقت شود که مقدار متغیرهای D و E حتما باید قبل از تعریف آرایه (Array) مشخص شده باشد و اگر مقدار آنها اصلا مشخص نشده باشد یا اینکه بعد از تعریف آرایه (Array) مشخص شده باشد، کدها خطا می دهند.

بنابراین در اجرای کدهای دو مثال زیر، هیچ خروجی نخواهیم داشت و کدها خطا می دهند :

مثال

نتیجه :

کدها خطا می دهند و هیچ خروجی نخواهیم داشت :

خطا - صفحه را دوباره بارگذاری کنید
مثال

نتیجه :

کدها خطا می دهند و هیچ خروجی نخواهیم داشت :

خطا - صفحه را دوباره بارگذاری کنید
نویسنده علیرضا گلمکانی
شماره کلید 28292
گزینه ها
به اشتراک گذاری (Share) در شبکه های اجتماعی
نظرات 3 0 3

ارسال نظر جدید (بدون نیاز به عضو بودن در وب سایت)