شیء ها (Object)، در JavaScript

کلیدهای مرتبط از دسته بندی های دیگر
شماره دسته بندی 1062
تعداد کلیدها ۲
گزینه ها