آموزش متلب (MATLAB)
دسته بندی ( ۵۴۳ آموزش )
نمایش دسته بندی ها (۵۴۳ آموزش)
مباحث اولیه، در متلب (MATLAB)
مباحث اولیه، در متلب (MATLAB) 8
بردارها (Vector) و ماتریس ها (Matrix)، در متلب (MATLAB)
بردارها (Vector) و ماتریس ها (Matrix)، در متلب (MATLAB) 75
دستورهای ساده و پرکاربرد، در متلب (MATLAB)
دستورهای ساده و پرکاربرد، در متلب (MATLAB) 4
توابع (Function)، در متلب (MATLAB)
توابع (Function)، در متلب (MATLAB) 12
متغیرها (Variable)، در متلب (MATLAB)
متغیرها (Variable)، در متلب (MATLAB) 12
m-file ها، در متلب (MATLAB)
m-file ها، در متلب (MATLAB) 2
نمایش اطلاعات در خروجی (پنجره Commands)، در متلب (MATLAB)
نمایش اطلاعات در خروجی (پنجره Commands)، در متلب (MATLAB) 5
رسم شکل ها، در متلب (MATLAB)
رسم شکل های دو بعدی، در متلب (MATLAB)
رسم شکل های دو بعدی، در متلب (MATLAB) 19
رسم شکل های سه بعدی، در متلب (MATLAB)
رسم شکل های سه بعدی، در متلب (MATLAB) 13
رسم چند شکل با هم، در متلب (MATLAB)
رسم چند شکل با هم، در متلب (MATLAB) 6
رسم شکل ها و نمودارهای خاص، در متلب (MATLAB)
رسم شکل ها و نمودارهای خاص، در متلب (MATLAB) 12
رسم شکل های هندسی ساده، در متلب (MATLAB)
رسم شکل های هندسی ساده، در متلب (MATLAB) 8
تعیین ویژگی های خط های رسم شده در شکل، در متلب (MATLAB)
تعیین ویژگی های خط های رسم شده در شکل، در متلب (MATLAB) 6
تعیین ویژگی های محورهای مختصات شکل، در متلب (MATLAB)
تعیین ویژگی های محورهای مختصات شکل، در متلب (MATLAB) 12
نمایش متن در شکل (عنوان، توضیح و ...)، در متلب (MATLAB)
نمایش متن در شکل (عنوان، توضیح و ...)، در متلب (MATLAB) 5
تعیین ویژگی های رنگ های (Color) به کار رفته در رسم شکل، در متلب (MATLAB)
تعیین ویژگی های رنگ های (Color) به کار رفته در رسم شکل، در متلب (MATLAB) 3
تعیین یا تغییر ویژگی های شکل (قبل از رسم شکل)، در متلب (MATLAB)
تعیین یا تغییر ویژگی های شکل (قبل از رسم شکل)، در متلب (MATLAB) 13
تعیین یا تغییر ویژگی های شکل (بعد از رسم شکل)، در متلب (MATLAB)
تعیین یا تغییر ویژگی های شکل (بعد از رسم شکل)، در متلب (MATLAB) 9
ذخیره شکل ها به صورت فایل (فایل عکس)، در متلب (MATLAB)
ذخیره شکل ها به صورت فایل (فایل عکس)، در متلب (MATLAB) 2
کار با شکل رسم شده، در متلب (MATLAB)
کار با شکل رسم شده، در متلب (MATLAB) 1
پردازش تصویر و کار با عکس ها، در متلب (MATLAB)
پردازش تصویر و کار با عکس ها، در متلب (MATLAB) 15
ساخت انیمیشن، در متلب (MATLAB)
ساخت انیمیشن، در متلب (MATLAB) 1
متغیرها و معادلات سمبلیک (Symbolic)، در متلب (MATLAB)
متغیرها و معادلات سمبلیک (Symbolic)، در متلب (MATLAB) 4
رشته ها (String) و آرایه های رشته ای (String Array) و کاراکترها (Character) و آرایه های کاراکتری (Character Array) (متن ها)، در متلب (MATLAB)
رشته ها (String) و آرایه های رشته ای (String Array) و کاراکترها (Character) و آرایه های کاراکتری (Character Array) (متن ها)، در متلب (MATLAB) 42
حلقه ها (for و while)، در متلب (MATLAB)
حلقه ها (for و while)، در متلب (MATLAB) 3
آرایه ها (Array)، در متلب (MATLAB)
آرایه ها (Array)، در متلب (MATLAB) 4
آرایه های سلولی (Cell Array)، در متلب (MATLAB)
آرایه های سلولی (Cell Array)، در متلب (MATLAB) 12
متغیرهای منطقی (Logical) و آرایه های منطقی (Logical Array)، در متلب (MATLAB)
متغیرهای منطقی (Logical) و آرایه های منطقی (Logical Array)، در متلب (MATLAB) 2
ساختارها (Structure) و آرایه های ساختاری (Structure Array)، در متلب (MATLAB)
ساختارها (Structure) و آرایه های ساختاری (Structure Array)، در متلب (MATLAB) 3
جدول ها (Table)، در متلب (MATLAB)
جدول ها (Table)، در متلب (MATLAB) 11
جدول های زمانی (TimeTable)، در متلب (MATLAB)
جدول های زمانی (TimeTable)، در متلب (MATLAB) 1
درخت ها (Tree)، در متلب (MATLAB)
درخت ها (Tree)، در متلب (MATLAB) 1
پایگاه داده SQLite ، در متلب (MATLAB)
پایگاه داده SQLite ، در متلب (MATLAB) 0
دستورات شرطی (if و else و switch و ...)، در متلب (MATLAB)
دستورات شرطی (if و else و switch و ...)، در متلب (MATLAB) 2
خطاهای رایج، در متلب (MATLAB)
خطاهای رایج، در متلب (MATLAB) 2
برنامه نویسی شیء گرا (Object Oriented Programming) ، در متلب (MATLAB)
برنامه نویسی شیء گرا (Object Oriented Programming) ، در متلب (MATLAB) 1
سیمولینک (Simulink)، در متلب (MATLAB)
سیمولینک (Simulink)، در متلب (MATLAB) 5
GUI و واسطه های گرافیکی، در متلب (MATLAB)
GUI و واسطه های گرافیکی، در متلب (MATLAB) 7
فایل ها (File) و پوشه ها (Folder)، در متلب (MATLAB)
فایل ها (File) و پوشه ها (Folder)، در متلب (MATLAB) 18
تاریخ و زمان، در متلب (MATLAB)
تاریخ و زمان، در متلب (MATLAB) 19
توقف موقتی یا کامل برنامه، در متلب (MATLAB)
توقف موقتی یا کامل برنامه، در متلب (MATLAB) 4
بردارها و ماتریس های خاص، در متلب (MATLAB)
بردارها و ماتریس های خاص، در متلب (MATLAB) 3
توابع خاص، در متلب (MATLAB)
توابع خاص، در متلب (MATLAB) 2
حافظه (Memory)، در متلب (MATLAB)
حافظه (Memory)، در متلب (MATLAB) 3
برنامه های آماده برای دانلود، در متلب (MATLAB)
برنامه های آماده برای دانلود، در متلب (MATLAB) 1
Excel و متلب (MATLAB)
Excel و متلب (MATLAB) 2
راهنما (Help)، در متلب (MATLAB)
راهنما (Help)، در متلب (MATLAB) 2
مباحث عمومی، در متلب (MATLAB)
مباحث عمومی، در متلب (MATLAB) 19

باز کردن پنجره راهنمای (Help) نرم افزار متلب (MATLAB) و جستجوی (Search) عبارت تعیین شده در آن، با دستور docsearch ، در متلب (MATLAB)

به کار بردن دستور docsearch به تنهایی (بدون هیچ عبارتی) :

اگر دستور docsearch را به صورت زیر به تنهایی به کار ببریم، آنگاه اگر پنجره راهنمای (Help) نرم افزار متلب (MATLAB) باز نباشد، آن را باز می کند و یا اگر قبلا باز شده باشد، آن را بر روی سایر پنجره ها می آورد تا آن را ببینیم (و البته صفحه اول راهنما را نمایش خواهد داد) :

به کار بردن دستور docsearch با یک عبارت جستجو :

اگر دستور docsearch در متلب (MATLAB)، یک عبارت جستجو را دریافت کند، آنگاه پنجره راهنمای (Help) نرم افزار متلب (MATLAB) را باز کرده و نتایج جستجوی (Search) عبارت تعیین شده را به ما نمایش خواهد داد (جستجویی بر اساس آن عبارت را انجام می دهد).

دستور docsearch به همراه عبارت جستجو را به شکل های مختلفی می توانیم به کار ببریم، که در ادامه آنها را ذکر خواهیم کرد.

جستجوی ساده یک کلمه :

اگر بخواهیم همه صفحه های راهنما (Help) که در آنها کلمه plot به کار رفته است را پیدا کنیم، کد متلب (MATLAB) زیر را می نویسیم :

جستجوی ساده چند کلمه (ترتیب کلمات در متن، مهم نیست) :

اگر بخواهیم همه صفحه های راهنما (Help) که در آنها هم کلمه plot و هم کلمه tools به کار رفته است را پیدا کنیم، کد متلب (MATLAB) زیر را می نویسیم :

جستجو به صورت نتایج شامل حداقل یکی از کلمات تعیین شده (بر اساس منطق OR) :

اگر بخواهیم همه صفحه های راهنما (Help) که در آنها کلمه plot یا کلمه tools به کار رفته است را پیدا کنیم، کد متلب (MATLAB) زیر را می نویسیم (از عملگر OR استفاده می کنیم) :

جستجوی شکل های مختلف یک کلمه (خود کلمه یا گسترش یافته های آن) :

اگر بخواهیم همه صفحه های راهنما (Help) که در آنها کلمه plot و یا گسترش یافته آن (مثل plots و plotting و غیره) به کار رفته است را پیدا کنیم، کد متلب (MATLAB) زیر را می نویسیم (کاراکتر * را به کار می بریم) :

در مثال بالا، برای اینکه در صفحات، کلمه tools نیز به کار رفته باشد، کد متلب (MATLAB) زیر را می نویسیم :

جستجوی یک عبارت دقیق (ترتیب کلمات در متن و موقعیت آنها نسبت به هم، مهم است) :

اگر بخواهیم همه صفحه های راهنما (Help) که در آنها دقیقا عبارت زیر به کار رفته است را پیدا کنیم :

آنگاه کد متلب (MATLAB) زیر را می نویسیم :

نکته

وقتی در راهنمای (Help) نرم افزار متلب (MATLAB) عبارتی را جستجو می کنیم، در صفحات پیدا شده، کلمات مربوط به آن عبارت به صورت رنگی (Highlight) نمایش داده می شوند. اگر نخواهیم که آنها را به صورت رنگی ببینیم، می توانیم در هنگام خواندن صفحه راهنما، دکمه Esc از کیبورد را فشار دهیم.

نویسنده علیرضا گلمکانی
شماره کلید 26882
گزینه ها
به اشتراک گذاری (Share) در شبکه های اجتماعی
نظرات 0 0 0

ارسال نظر جدید (بدون نیاز به عضو بودن در وب سایت)

جستجو در کلیدستان، توسط گوگل

جستجو در عنوان کلیدها

دسترسی سریع

کلید
×

شماره کلید


دسته بندی
×

شماره دسته کلید


جستجو
×

جستجو


راهنمای دستورات متلب (MATLAB)

راهنمای دستورات متلب (MATLAB) بر اساس حرف اول دستور :

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z