بستن منو
۴۱۳
تعداد کلیدهای این موضوع
لیست همه کلیدهای این موضوع
مباحث اولیه برای آشنایی با متلب
مباحث اولیه برای آشنایی با متلب
7
بردارها و ماتریس ها در متلب
بردارها و ماتریس ها در متلب
59
دستورهای ساده و پرکاربرد در متلب
دستورهای ساده و پرکاربرد در متلب
4
توابع در متلب
توابع در متلب
11
متغیرها و تبدیل متغیرها در متلب
متغیرها و تبدیل متغیرها در متلب
11
m-file ها در متلب
m-file ها در متلب
2
نمایش اطلاعات در خروجی متلب (پنجره commands)
نمایش اطلاعات در خروجی متلب (پنجره commands)
5
رسم شکل ها، در متلب (MATLAB)
رسم شکل های دو بعدی در متلب
رسم شکل های دو بعدی در متلب
19
رسم شکل های سه بعدی در متلب
رسم شکل های سه بعدی در متلب
13
رسم چند شکل با هم، در متلب
رسم چند شکل با هم، در متلب
6
رسم شکل ها و نمودارهای خاص، در متلب
رسم شکل ها و نمودارهای خاص، در متلب
12
رسم شکل های هندسی ساده، در متلب
رسم شکل های هندسی ساده، در متلب
8
تعیین ویژگی های خط های رسم شده در شکل، در متلب
تعیین ویژگی های خط های رسم شده در شکل، در متلب
6
تعیین ویژگی های محورهای مختصات شکل، در متلب
تعیین ویژگی های محورهای مختصات شکل، در متلب
12
نمایش متن در شکل (عنوان، توضیح و ...)، در متلب
نمایش متن در شکل (عنوان، توضیح و ...)، در متلب
5
تعیین ویژگی های رنگ های (Color) به کار رفته در رسم شکل، در متلب
تعیین ویژگی های رنگ های (Color) به کار رفته در رسم شکل، در متلب
3
تعیین یا تغییر ویژگی های شکل (قبل از رسم شکل)، در متلب
تعیین یا تغییر ویژگی های شکل (قبل از رسم شکل)، در متلب
13
تعیین یا تغییر ویژگی های شکل (بعد از رسم شکل)، در متلب
تعیین یا تغییر ویژگی های شکل (بعد از رسم شکل)، در متلب
9
ذخیره شکل ها به صورت فایل (فایل عکس)، در متلب
ذخیره شکل ها به صورت فایل (فایل عکس)، در متلب
2
کار با شکل رسم شده، در متلب
کار با شکل رسم شده، در متلب
1
پردازش تصویر و کار با عکس ها، در متلب
پردازش تصویر و کار با عکس ها، در متلب
15
ساخت انیمیشن در متلب
ساخت انیمیشن در متلب
1
عملیات های ریاضی، در متلب (MATLAB)
اعداد (Number)، در متلب
اعداد (Number)، در متلب
36
عملیات های ریاضی در متلب
عملیات های ریاضی در متلب
34
متغیرها و معادلات سمبلیک در متلب
متغیرها و معادلات سمبلیک در متلب
4
رشته ها (متن ها - strings) در متلب
رشته ها (متن ها - strings) در متلب
22
حلقه ها (for و while)، در متلب
حلقه ها (for و while)، در متلب
3
آرایه ها (Array)، در متلب
آرایه ها (Array)، در متلب
3
آرایه های سلولی (Cell Array)، در متلب
آرایه های سلولی (Cell Array)، در متلب
7
ساختارها (Structure)، در متلب
ساختارها (Structure)، در متلب
1
آرایه های ساختاری (Structure Array)، در متلب
آرایه های ساختاری (Structure Array)، در متلب
2
دستورات شرطی (if و else و switch و ...)، در متلب
دستورات شرطی (if و else و switch و ...)، در متلب
2
خطاهای رایج در متلب
خطاهای رایج در متلب
2
برنامه نویسی شیء گرا (object oriented programming) در متلب
برنامه نویسی شیء گرا (object oriented programming) در متلب
1
سیمولینک (Simulink) در متلب
سیمولینک (Simulink) در متلب
5
GUI و واسطه های گرافیکی، در متلب
GUI و واسطه های گرافیکی، در متلب
7
کار با فایل ها و پوشه ها، در متلب
کار با فایل ها و پوشه ها، در متلب
18
تاریخ و زمان، در متلب
تاریخ و زمان، در متلب
6
توقف موقتی یا کامل برنامه، در متلب
توقف موقتی یا کامل برنامه، در متلب
4
بردارها و ماتریس های خاص، در متلب
بردارها و ماتریس های خاص، در متلب
3
توابع خاص، در متلب
توابع خاص، در متلب
2
حافظه (Memory)، در متلب
حافظه (Memory)، در متلب
3
برنامه های متلب آماده برای دانلود
برنامه های متلب آماده برای دانلود
1
Excel و متلب
Excel و متلب
2
مباحث عمومی در متلب
مباحث عمومی در متلب
20

26251

نویسنده

علیرضا گلمکانی ( admin )

شماره کلید
دسته کلید - دسته بندی

شیفت دایره ای (جابجایی دایره ای - Circularly Shift) ردیف ها (Row) یا ستون های (Column) یک ماتریس، با دستور circshift ، در متلب (MATLAB)

دستور circshift در متلب (MATLAB)، برای ایجاد شیفت دایره ای (جابجایی دایره ای - Circularly Shift) در ردیف ها (Row) یا ستون های (Column) یک ماتریس و یا هر دوی آنها، به کار می رود.

منظور از شیفت دایره ای (جابجایی دایره ای - Circularly Shift) ردیف ها (Row) یا ستون های (Column) یک ماتریس، این است که به عنوان مثال، اگر یک ماتریس با 3 ردیف داشته باشیم، برای شیفت دایره ای (جابجایی دایره ای - Circularly Shift) ردیف های (Row) آن به اندازه 1 واحد (1 واحد مثبت)، ردیف شماره 1 به جای ردیف شماره 2 و ردیف شماره 2 به جای ردیف شماره 3 و ردیف شماره 3 که ردیف آخر ماتریس است، به جای ردیف شماره 1 (ردیف اول ماتریس) قرار می گیرد. در واقع هر ردیف، یکی به جلو می رود و ردیف هایی که به عنوان ردیف آخر قرار می گیرند، به ابتدای ماتریس آمده و به جای ردیف اول ماتریس قرار خواهند گرفت.

حال اگر شیفت دایره ای (Circularly Shift) به اندازه 2 واحد (2 واحد مثبت) باشد، دو بار این جابجایی صورت می گیرد. اگر هم واحد به صورت منفی (مثلا 1- یا 2-) باشد، آنگاه جابجایی ردیف ها (Row) در جهت برعکس می باشد. اگر واحد را برابر عدد 0 در نظر بگیریم، هیچگونه تغییری داده نمی شود.

شیفت دایره ای (جابجایی دایره ای - Circularly Shift) برای ستون های (Column) یک ماتریس نیز مشابه همان مورد مربوط به ردیف ها (Row) می باشد و تنها این تفاوت را دارد که شیفت دایره ای (Circularly Shift) در جهت ستون ها (Column) خواهد بود (ستون ها جابجا می شوند).

ایجاد شیفت دایره ای (جابجایی دایره ای - Circularly Shift) برای ردیف های (Row) یک ماتریس :

اگر بخواهیم که به اندازه 1 واحد، شیفت دایره ای (جابجایی دایره ای - Circularly Shift) برای ردیف های (Row) یک ماتریس با نام A داشته باشیم و نتیجه را در ماتریسی با نام B ذخیره کنیم، به هر یک از دو شکل زیر می توانیم دستور circshift را به کار ببریم (نتایج یکسان دارند) :

طرح رنگ
طرح رنگ

که در کد دوم، واحد 1 برای شیفت دایره ای (Circularly Shift) در جهت ردیف ها (Row) و واحد 0 برای شیفت دایره ای (Circularly Shift) در جهت ستون ها (Column) می باشد (بنابراین شیفت برای ستون ها اتفاق نمی افتد).

مثال های زیر چگونگی ایجاد شیفت دایره ای (جابجایی دایره ای - Circularly Shift) برای ردیف های (Row) یک ماتریس را نشان می دهد :

مثال

شیفت دایره ای (جابجایی دایره ای - Circularly Shift) برای ردیف ها (Row)، به اندازه 1 واحد :

طرح رنگ

سه خط اول کدها برای عدم تداخل برنامه فعلی با برنامه های قبلی اجرا شده در متلب (MATLAB) می باشد.

نتیجه :

طرح رنگ
مثال

شیفت دایره ای (جابجایی دایره ای - Circularly Shift) برای ردیف ها (Row)، به اندازه 1 واحد :

طرح رنگ

نتیجه :

طرح رنگ
مثال

شیفت دایره ای (جابجایی دایره ای - Circularly Shift) برای ردیف ها (Row)، به اندازه 1- واحد (در واقع 1 واحد در جهت برعکس) :

طرح رنگ

نتیجه :

طرح رنگ

ایجاد شیفت دایره ای (جابجایی دایره ای - Circularly Shift) برای ستون های (Column) یک ماتریس :

چنانچه بخواهیم که به اندازه 1 واحد، شیفت دایره ای (جابجایی دایره ای - Circularly Shift) برای ستون های (Column) یک ماتریس با نام A داشته باشیم و نتیجه را در ماتریسی با نام B ذخیره کنیم، کدهای زیر را می نویسیم :

طرح رنگ

که در آن، واحد 0 برای شیفت دایره ای (Circularly Shift) در جهت ردیف ها (Row) و واحد 1 برای شیفت دایره ای (Circularly Shift) در جهت ستون ها (Column) می باشد (بنابراین شیفت برای ردیف ها اتفاق نمی افتد).

مثال های زیر چگونگی ایجاد شیفت دایره ای (جابجایی دایره ای - Circularly Shift) برای ستون های (Column) یک ماتریس را نشان می دهد :

مثال

شیفت دایره ای (جابجایی دایره ای - Circularly Shift) برای ستون ها (Column)، به اندازه 1 واحد :

طرح رنگ

نتیجه :

طرح رنگ
مثال

شیفت دایره ای (جابجایی دایره ای - Circularly Shift) برای ستون ها (Column)، به اندازه 2 واحد :

طرح رنگ

نتیجه :

طرح رنگ

ایجاد شیفت دایره ای (جابجایی دایره ای - Circularly Shift) برای ردیف ها (Row) و ستون های (Column) یک ماتریس :

مثال زیر چگونگی ایجاد شیفت دایره ای (جابجایی دایره ای - Circularly Shift) برای ردیف ها (Row) و ستون های (Column) یک ماتریس را نشان می دهد :

مثال

شیفت دایره ای (جابجایی دایره ای - Circularly Shift) برای ردیف ها (Row)، به اندازه 2 واحد و برای ستون ها (Column) به اندازه 1 واحد :

طرح رنگ

نتیجه :

طرح رنگ

کپی برداری از محتوای سایت کلیدستان، ممنوع بوده و پیگرد قانونی دارد. (تنها استفاده شخصی کاربر، مجاز است) (کپی برداری توسط سایر وب سایت ها = حرام) (بیشتر بدانید)

به اشتراک گذاری (Share) در شبکه های اجتماعی
نظرات 0 0 0

ارسال نظر جدید (بدون نیاز به عضو بودن در وب سایت)

جستجو در کلیدستان، توسط گوگل

جستجو در عنوان کلیدها

دسترسی سریع

×

شماره کلید


کلید
×

شماره دسته کلید


دسته کلید
×

جستجو


جستجو

راهنمای دستورات متلب (MATLAB)

راهنمای دستورات متلب (MATLAB) بر اساس حرف اول دستور :

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

بستن منو
۷۹
تعداد کلیدهای این موضوع
لیست همه کلیدهای این موضوع
دسترسی سریع به دسته کلیدها :

Introduction to Programming with MATLAB Image Processing Using MATLAB
مجموعه ویدئوهای آموزشی مقدمه ای بر برنامه نویسی متلب (MATLAB) - مجموعه Introduction to Programming with MATLAB
مجموعه ویدئوهای آموزشی مقدمه ای بر برنامه نویسی متلب (MATLAB) - مجموعه Introduction to Programming with MATLAB
42
مجموعه ویدئوهای آموزشی پردازش تصویر در متلب (MATLAB) - مجموعه Image Processing Using MATLAB
مجموعه ویدئوهای آموزشی پردازش تصویر در متلب (MATLAB) - مجموعه Image Processing Using MATLAB
37
بستن منو
۳۳
تعداد کلیدهای این موضوع
لیست همه کلیدهای این موضوع
انواع رسم شکل در متلب
انواع رسم شکل در متلب
24
ساخت انیمیشن در متلب
ساخت انیمیشن در متلب
3
GUI در متلب
GUI در متلب
6

آخرین ارسال های انجمن (در زمینه برنامه نویسی متلب)

آخرین ارسال های انجمن (در زمینه برنامه نویسی متلب)
موضوع تاریخ و زمان نویسنده آخرین ارسال تعداد پاسخ انجمن
ضروری: فراخوانی متغییر ها به صورت تصادفی (متلب - MATLAB)
دیروز, ۰۹:۲۴ ق.ظ
parsi
admin
1 سوال و جواب در مورد نرم افزار متلب (MATLAB)
رسم نمودار
۱۳۹۹/۰۱/۳۱, ۱۲:۲۰ ق.ظ
Sanazzz246
Sanazzz246
0 نرم افزار متلب (MATLAB)
سئوال در مورد نرم افزار متلب( فوری)
۱۳۹۹/۰۱/۲۴, ۰۸:۴۹ ب.ظ
hhh
hhh
0 سوال و جواب در مورد نرم افزار متلب (MATLAB)
بهینه سازی حل مسئله فروشنده دوره گرد با الگوریتم ژنتیک
۱۳۹۹/۰۱/۱۸, ۰۱:۵۱ ب.ظ
mahyar2020
mahyar2020
0 الگوریتم ژنتیک در متلب (MATLAB)
کاربرد الگوریتم زنتیک (در متلب)
۱۳۹۹/۰۱/۰۷, ۰۶:۲۵ ب.ظ
MATLAB
alifadaie
9 الگوریتم ژنتیک در متلب (MATLAB)
نوشتن سری در متلب
۱۳۹۸/۱۲/۲۰, ۱۲:۴۷ ق.ظ
ehsan19
prjmarket
1 نرم افزار متلب (MATLAB)
خیلی عجله ایی هست
۱۳۹۸/۱۲/۰۷, ۰۶:۴۹ ب.ظ
F.hamed
matlabi
1 سوال و جواب در مورد نرم افزار متلب (MATLAB)
پیغام خطای double
۱۳۹۸/۱۲/۰۷, ۰۶:۴۱ ب.ظ
maryam.m
matlabi
2 سوال و جواب در مورد نرم افزار متلب (MATLAB)
مقایسه دو رشته در دو بانک اطلاعاتی
۱۳۹۸/۱۱/۲۸, ۰۳:۳۲ ب.ظ
mohamad228
mohamad228
1 سوال و جواب در مورد نرم افزار متلب (MATLAB)
قرار دادن درایه ها در ماتریس (متلب - MATLAB)
۱۳۹۸/۱۰/۲۶, ۰۳:۵۸ ب.ظ
technoel
alichaji
2 سوال و جواب در مورد نرم افزار متلب (MATLAB)
استفاده از مطلب در C#
۱۳۹۸/۱۰/۱۸, ۰۶:۰۸ ب.ظ
sem
sem
0 سوال و جواب در مورد نرم افزار متلب (MATLAB)
خطای متلب (کمک فوری نیاز دارم)
۱۳۹۸/۱۰/۱۶, ۰۶:۲۹ ب.ظ
seyedi
reza_hrf
1 سوال و جواب در مورد نرم افزار متلب (MATLAB)
رسم نمودار تابع دارای سیگما
۱۳۹۸/۱۰/۱۶, ۰۶:۱۸ ب.ظ
ebi74
reza_hrf
1 نرم افزار متلب (MATLAB)
علت خطای Index exceeds the number of array elements
۱۳۹۸/۱۰/۰۸, ۱۲:۳۷ ق.ظ
don-nn
don-nn
0 سوال و جواب در مورد نرم افزار متلب (MATLAB)
ایجاد داده تصادفی با توزیع یکنواخت
۱۳۹۸/۰۹/۱۴, ۰۳:۳۹ ب.ظ
sgandomi.mina
sgandomi.mina
0 سوال و جواب در مورد نرم افزار متلب (MATLAB)
عدم اتمام اجرای برنامه محاسبه فاصله در متلب
۱۳۹۸/۰۹/۰۶, ۰۲:۳۳ ب.ظ
engineer100
engineer100
0 سوال و جواب در مورد نرم افزار متلب (MATLAB)
تمام حالات ترکیب اعداد (متلب - MATLAB)
۱۳۹۸/۰۸/۰۹, ۰۲:۱۲ ب.ظ
f4r3in
admin
1 سوال و جواب در مورد نرم افزار متلب (MATLAB)
استخراج یک سری از داده ها
۱۳۹۸/۰۸/۰۹, ۰۱:۳۳ ب.ظ
ali1226
ali1226
0 حل معادلات در متلب (MATLAB)
represent Distance between Surface and pointcloud (متلب - MATLAB)
۱۳۹۸/۰۸/۰۵, ۰۹:۴۸ ب.ظ
SMR_HA
SMR_HA
0 سوال و جواب در مورد نرم افزار متلب (MATLAB)
رسم شکل سه بعدی (3D) از نقاط متناظر با رنگ (بر اساس RGB) (متلب - MATLAB)
۱۳۹۸/۰۸/۰۲, ۰۹:۰۱ ب.ظ
admin
admin
1 سوال و جواب در مورد نرم افزار متلب (MATLAB)
دوران محورهای مختصاب با مش بندی انها و رسم شکل
۱۳۹۸/۰۷/۲۹, ۰۱:۰۹ ب.ظ
masoomeeh_A
masoomeeh_A
0 سوال و جواب در مورد نرم افزار متلب (MATLAB)
اجرای پایتون در متلب
۱۳۹۸/۰۷/۲۳, ۱۱:۲۷ ق.ظ
Infinity
nargessaeedi
3 سوال و جواب در مورد نرم افزار متلب (MATLAB)
مقایسه مقادیر در یک آرایه در متلب
۱۳۹۸/۰۵/۰۹, ۰۲:۳۵ ب.ظ
engineer100
engineer100
0 سوال و جواب در مورد نرم افزار متلب (MATLAB)
حذف رندوم در ماتریس
۱۳۹۸/۰۴/۲۵, ۱۲:۱۱ ب.ظ
mahsa.70
mahsa.70
0 سوال و جواب در مورد نرم افزار متلب (MATLAB)
کوپل بین متلب و انسیس
۱۳۹۸/۰۴/۲۰, ۰۲:۵۹ ق.ظ
mehdimemar
mehdimemar
0 سوال و جواب در مورد نرم افزار متلب (MATLAB)
مشاهده 1000 ارسال آخر انجمن (در زمینه برنامه نویسی متلب)