آموزش متلب (MATLAB)
دسته بندی ( ۵۴۳ آموزش )
نمایش دسته بندی ها (۵۴۳ آموزش)
مباحث اولیه، در متلب (MATLAB)
مباحث اولیه، در متلب (MATLAB) 8
بردارها (Vector) و ماتریس ها (Matrix)، در متلب (MATLAB)
بردارها (Vector) و ماتریس ها (Matrix)، در متلب (MATLAB) 75
دستورهای ساده و پرکاربرد، در متلب (MATLAB)
دستورهای ساده و پرکاربرد، در متلب (MATLAB) 4
توابع (Function)، در متلب (MATLAB)
توابع (Function)، در متلب (MATLAB) 12
متغیرها (Variable)، در متلب (MATLAB)
متغیرها (Variable)، در متلب (MATLAB) 12
m-file ها، در متلب (MATLAB)
m-file ها، در متلب (MATLAB) 2
نمایش اطلاعات در خروجی (پنجره Commands)، در متلب (MATLAB)
نمایش اطلاعات در خروجی (پنجره Commands)، در متلب (MATLAB) 5
رسم شکل ها، در متلب (MATLAB)
رسم شکل های دو بعدی، در متلب (MATLAB)
رسم شکل های دو بعدی، در متلب (MATLAB) 19
رسم شکل های سه بعدی، در متلب (MATLAB)
رسم شکل های سه بعدی، در متلب (MATLAB) 13
رسم چند شکل با هم، در متلب (MATLAB)
رسم چند شکل با هم، در متلب (MATLAB) 6
رسم شکل ها و نمودارهای خاص، در متلب (MATLAB)
رسم شکل ها و نمودارهای خاص، در متلب (MATLAB) 12
رسم شکل های هندسی ساده، در متلب (MATLAB)
رسم شکل های هندسی ساده، در متلب (MATLAB) 8
تعیین ویژگی های خط های رسم شده در شکل، در متلب (MATLAB)
تعیین ویژگی های خط های رسم شده در شکل، در متلب (MATLAB) 6
تعیین ویژگی های محورهای مختصات شکل، در متلب (MATLAB)
تعیین ویژگی های محورهای مختصات شکل، در متلب (MATLAB) 12
نمایش متن در شکل (عنوان، توضیح و ...)، در متلب (MATLAB)
نمایش متن در شکل (عنوان، توضیح و ...)، در متلب (MATLAB) 5
تعیین ویژگی های رنگ های (Color) به کار رفته در رسم شکل، در متلب (MATLAB)
تعیین ویژگی های رنگ های (Color) به کار رفته در رسم شکل، در متلب (MATLAB) 3
تعیین یا تغییر ویژگی های شکل (قبل از رسم شکل)، در متلب (MATLAB)
تعیین یا تغییر ویژگی های شکل (قبل از رسم شکل)، در متلب (MATLAB) 13
تعیین یا تغییر ویژگی های شکل (بعد از رسم شکل)، در متلب (MATLAB)
تعیین یا تغییر ویژگی های شکل (بعد از رسم شکل)، در متلب (MATLAB) 9
ذخیره شکل ها به صورت فایل (فایل عکس)، در متلب (MATLAB)
ذخیره شکل ها به صورت فایل (فایل عکس)، در متلب (MATLAB) 2
کار با شکل رسم شده، در متلب (MATLAB)
کار با شکل رسم شده، در متلب (MATLAB) 1
پردازش تصویر و کار با عکس ها، در متلب (MATLAB)
پردازش تصویر و کار با عکس ها، در متلب (MATLAB) 15
ساخت انیمیشن، در متلب (MATLAB)
ساخت انیمیشن، در متلب (MATLAB) 1
متغیرها و معادلات سمبلیک (Symbolic)، در متلب (MATLAB)
متغیرها و معادلات سمبلیک (Symbolic)، در متلب (MATLAB) 4
رشته ها (String) و آرایه های رشته ای (String Array) و کاراکترها (Character) و آرایه های کاراکتری (Character Array) (متن ها)، در متلب (MATLAB)
رشته ها (String) و آرایه های رشته ای (String Array) و کاراکترها (Character) و آرایه های کاراکتری (Character Array) (متن ها)، در متلب (MATLAB) 42
حلقه ها (for و while)، در متلب (MATLAB)
حلقه ها (for و while)، در متلب (MATLAB) 3
آرایه ها (Array)، در متلب (MATLAB)
آرایه ها (Array)، در متلب (MATLAB) 4
آرایه های سلولی (Cell Array)، در متلب (MATLAB)
آرایه های سلولی (Cell Array)، در متلب (MATLAB) 12
متغیرهای منطقی (Logical) و آرایه های منطقی (Logical Array)، در متلب (MATLAB)
متغیرهای منطقی (Logical) و آرایه های منطقی (Logical Array)، در متلب (MATLAB) 2
ساختارها (Structure) و آرایه های ساختاری (Structure Array)، در متلب (MATLAB)
ساختارها (Structure) و آرایه های ساختاری (Structure Array)، در متلب (MATLAB) 3
جدول ها (Table)، در متلب (MATLAB)
جدول ها (Table)، در متلب (MATLAB) 11
جدول های زمانی (TimeTable)، در متلب (MATLAB)
جدول های زمانی (TimeTable)، در متلب (MATLAB) 1
درخت ها (Tree)، در متلب (MATLAB)
درخت ها (Tree)، در متلب (MATLAB) 1
پایگاه داده SQLite ، در متلب (MATLAB)
پایگاه داده SQLite ، در متلب (MATLAB) 0
دستورات شرطی (if و else و switch و ...)، در متلب (MATLAB)
دستورات شرطی (if و else و switch و ...)، در متلب (MATLAB) 2
خطاهای رایج، در متلب (MATLAB)
خطاهای رایج، در متلب (MATLAB) 2
برنامه نویسی شیء گرا (Object Oriented Programming) ، در متلب (MATLAB)
برنامه نویسی شیء گرا (Object Oriented Programming) ، در متلب (MATLAB) 1
سیمولینک (Simulink)، در متلب (MATLAB)
سیمولینک (Simulink)، در متلب (MATLAB) 5
GUI و واسطه های گرافیکی، در متلب (MATLAB)
GUI و واسطه های گرافیکی، در متلب (MATLAB) 7
فایل ها (File) و پوشه ها (Folder)، در متلب (MATLAB)
فایل ها (File) و پوشه ها (Folder)، در متلب (MATLAB) 18
تاریخ و زمان، در متلب (MATLAB)
تاریخ و زمان، در متلب (MATLAB) 19
توقف موقتی یا کامل برنامه، در متلب (MATLAB)
توقف موقتی یا کامل برنامه، در متلب (MATLAB) 4
بردارها و ماتریس های خاص، در متلب (MATLAB)
بردارها و ماتریس های خاص، در متلب (MATLAB) 3
توابع خاص، در متلب (MATLAB)
توابع خاص، در متلب (MATLAB) 2
حافظه (Memory)، در متلب (MATLAB)
حافظه (Memory)، در متلب (MATLAB) 3
برنامه های آماده برای دانلود، در متلب (MATLAB)
برنامه های آماده برای دانلود، در متلب (MATLAB) 1
Excel و متلب (MATLAB)
Excel و متلب (MATLAB) 2
راهنما (Help)، در متلب (MATLAB)
راهنما (Help)، در متلب (MATLAB) 2
مباحث عمومی، در متلب (MATLAB)
مباحث عمومی، در متلب (MATLAB) 19

محاسبه ضرایب سری فوریه یک تابع متناوب، بدون داشتن عبارت تابع و تنها با استفاده از مقادیر گسسته تابع، در متلب

در مبحثی دیگر ( کلید شماره 103 )، چگونگی به دست آوردن ضرایب سری فوریه یک تابع متناوب را شرح دادیم، اما در آن مبحث، ما عبارت معادل برای تابع را داشتیم، اما گاهی پیش می آید که عبارت تابع را نداریم و تنها مقادیر گسسته متناظر با تابع را در یک بازه داریم. در چنین مواردی، باید برای به دست آوردن ضرایب سری فوریه تابع، انتگرالی که در فرمول آنها به کار می رود را به صورت تقریبی محاسبه کنیم.

در این مبحث، می خواهیم تابع سینوس x را بررسی کنیم، بنابراین ابتدا مقادیر را با تابع sin موجود در متلب به دست می آوریم، سپس فرض می کنیم که عبارت خود تابع (یعنی سینوس) را نمی دانیم و تنها با استفاده از مقادیر گسسته تابع، می خواهیم ضرایب سری فوریه را به دست آوریم.

فرمول های مربوط به سری فوریه را یادآوری می کنیم :

با استفاده از ضرایب سری فوریه یک تابع متناوب، می توانیم آن تابع را بر حسب مجموعه ای از توابع پایه تقریب بزنیم. فرض کنید تابع f(x) دارای دوره تناوب باشد. در این صورت این تابع را می توانیم بر حسب ضرایبی از sin و cos به دست آوریم. این ضرایب به صورت زیر محاسبه می شوند :

\[ a_n={1 \over \pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(x)cos(nx)\,dx, ~~~~~ n \geq 0 \] \[ b_n={1 \over \pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(x)sin(nx)\,dx, ~~~~~ n \geq 1 \]

نکته مهم این است که برای به دست آوردن ضرایب سری فوریه، تابع f(x) حتما باید در بازه دوره تناوب خود، انتگرال پذیر باشد.

تابع f(x) را نیز به وسیله این ضرایب می توانیم به صورت زیر تقریب بزنیم :

\[ (S_Nf)(x)={a_0 \over 2} + {\sum_{n=1}^N [a_ncos(nx)+b_nsin(nx)],} ~~~~~ N \geq 0 \]

اکنون یک برنامه متلب می نویسیم که به صورت تقریبی و با استفاده از مقادیر تابع، انتگرال موجود در فرمول ضرایب را (با به دست آوردن سطح زیر منحنی در شکل تابع) به دست آورد و تا یک اندیس مشخص (مثلا 10) مقادیر ضرایب را برایمان محاسبه کند و سپس بر اساس آنها، تابع را رسم کنیم تا شکل تابع به دست آید :


clear all
close all
clc

dx=0.01;
x=-pi:dx:pi;
f=sin(x);
plot(x,f,'linewidth',3)
title('f')

x_length=length(x);
N=10;

sum_value=0;
for k=1:x_length-1
    sum_value=sum_value+dx*f(k)*cos(0*x(k));
end
integral_value=(1/pi)*sum_value;
a_0=integral_value;

for n=1:N
    sum_value=0;
    for k=1:x_length-1
        sum_value=sum_value+dx*f(k)*cos(n*x(k));
    end
    integral_value=(1/pi)*sum_value;
    a_n(n)=integral_value;
   
    sum_value=0;
    for k=1:x_length-1
        sum_value=sum_value+dx*f(k)*sin(n*x(k));
    end
    integral_value=(1/pi)*sum_value;
    b_n(n)=integral_value;
end
a_n
b_n

f_new=a_0/2;
for n=1:N
     f_new=f_new+a_n(n)*cos(n*x)+b_n(n)*sin(n*x);
end

figure
plot(x,f_new,'r','linewidth',3)
title('f-new')

متغیر N برابر حداکثر مقدار اندیس برای ضرایب سری فوریه تعریف شده است. اگر قصد دارید که مثلا ضرایب سری فوریه تا اندیس های برابر 20 محاسبه شود، باید مقدار آن را به عدد 20 تغییر بدهید.

نتیجه :

شکل تابع اصلی :

محاسبه ضرایب سری فوریه یک تابع متناوب، بدون داشتن عبارت تابع و تنها با استفاده از مقادیر گسسته تابع، در متلب

شکل تابع تقریب زده شده (با استفاده از ضرایب سری فوریه) :

محاسبه ضرایب سری فوریه یک تابع متناوب، بدون داشتن عبارت تابع و تنها با استفاده از مقادیر گسسته تابع، در متلب

مقادیر به دست آمده برای ضرایب سری فوریه :


a_n =

  1.0e-005 *

  Columns 1 through 9

    0.6684   -0.6684    0.6684   -0.6683    0.6683   -0.6682    0.6681   -0.6680    0.6679

  Column 10

   -0.6677


b_n =

  Columns 1 through 9

    1.0000    0.0000   -0.0000    0.0000   -0.0000    0.0000   -0.0000    0.0000   -0.0000

  Column 10

    0.0000
نویسنده علیرضا گلمکانی
شماره کلید 2548
گزینه ها
به اشتراک گذاری (Share) در شبکه های اجتماعی
نظرات 2 2 0
zh
۱۳۹۶/۰۴/۰۹
۰۹:۰۳

:بسم الله الرحمن الرحیم"

با سلام و وقت به خیر خدمت شما...خداقوت

من دقیقا عکس این مساله رو دارم....تو حوزه ی فرکانس، یه تابع گسسته دارم که می خوام ازش عکس فوریه بگیرم

ممنون میشم به پرسشم پاسخ بدید...و اگر امکانش هست برام ایمیل بزنید

متشکرم و در پناه خدای مهربان

Armin
۱۳۹۶/۰۷/۳۰
۱۶:۵۹

با سلام
واقعا خیلی بدرد خورد و مفید بود 
ممنون از سایت فوق العادتون

ارسال نظر جدید (بدون نیاز به عضو بودن در وب سایت)

جستجو در کلیدستان، توسط گوگل

جستجو در عنوان کلیدها

دسترسی سریع

کلید
×

شماره کلید


دسته بندی
×

شماره دسته کلید


جستجو
×

جستجو


راهنمای دستورات متلب (MATLAB)

راهنمای دستورات متلب (MATLAB) بر اساس حرف اول دستور :

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z