راهنمای کلمه های کلیدی HTML بر اساس حرف اول کلمه کلیدی

کلمه کلیدی hr

کلمه کلیدی hr (دستور یا تابع یا روش یا ...) در مباحث آموزشی زیر، شرح داده شده و یا اینکه به کار رفته است :