سیستم اندازه گیری متریک (Metric System)

واحد های (Unit) تعریف شده در سیستم اندازه گیری متریک (Metric System) :

طول (Length) :

واحد در نظر گرفته شده برای طول در سیستم اندازه گیری متریک :

meter (m)

حجم (Volume) :

واحد در نظر گرفته شده برای حجم در سیستم اندازه گیری متریک :

liter (L)

جرم (Mass) :

واحد در نظر گرفته شده برای جرم در سیستم اندازه گیری متریک :

gram (g)

نکته :

سیستم اندازه گیری متریک، یک سری پیشوند (prefix) را برای واحدها در نظر می گیرد که می تواند بیان واحدها را بسیار ساده تر کند. پیشوندهای متریک (metric prefixes) رایج عبارتند از :

پیشوند (Prefix) نماد (Symbol) معادل
femto- f x 1/1,000,000,000,000,000 (10-15)
pico- p x 1/1,000,000,000,000 (10-12)
nano- n x 1/1,000,000,000 (10-9)
micro- x 1/1,000,000 (10-6)
milli- m x 1/1,000 (10-3)
centi- c x 1/100 (10-2)
deci- d x l/10 (10-1)
kilo- k x 1,000 (103)
mega- M x 1,000,000 (106)
giga- G x 1,000,000,000 (109)
tera- T x 1,000,000,000,000 (1012)

در سیستم متریک، واحدهای طول و حجم با هم مرتبط می باشند. طبق تعریف، یک لیتر (liter)، معادل حجم یک مکعب است که طول و عرض و ارتفاع آن، هر کدام برابر 10 سانتیمتر (cm) می باشد. علاوه بر این، واحدهای حجم و جرم نیز با هم مرتبط می باشند. طبق تعریف، یک گرم (gram) برابر جرم یک میلی لیتر (mL) آب در دمای 4 درجه سیلیسیوس (celsius) می باشد.

نویسنده علیرضا گلمکانی
شماره کلید 803
گزینه ها
به اشتراک گذاری (Share) در شبکه های اجتماعی
نظرات 0 0 0

ارسال نظر جدید (بدون نیاز به عضو بودن در وب سایت)

جستجو در کلیدستان، توسط گوگل

جستجو در عنوان کلیدها

دسترسی سریع

کلید
×

شماره کلید


دسته بندی
×

شماره دسته کلید


جستجو
×

جستجو