کدهای آماده برای طراحی وب سایت
بستن دسته بندی
دسته بندی ها ( ۶۳ آموزش )
لیست همه کلیدهای این موضوع
نمایش دسته بندی ها (۶۳ آموزش)
کدهای آماده برای منو
کدهای آماده برای منو
7
کدهای آماده برای نمایش لینک
کدهای آماده برای نمایش لینک
1
کدهای آماده برای موس
کدهای آماده برای موس
1
کدهای آماده برای فرم ها
کدهای آماده برای فرم ها
15
کدهای آماده برای زمان و تاریخ
کدهای آماده برای زمان و تاریخ
16
کدهای آماده برای محاسبه گرها
کدهای آماده برای محاسبه گرها
23

محاسبه فرمول یک تابع، بر اساس مختصات دو نقطه از آن تابع (با javascript)

این کد، مختصات دو نقطه از تابع را دریافت می کند و سپس فرمول متناظر با تابع را محاسبه می نماید. علاوه بر این، فرمول خط موازی (Parallel) و فرمول خط عمود (Perpendicular) و شیب منحنی (Slope) نیز محاسبه می گردد :


Result

کدها :


<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

<script language="JavaScript">
function calculate() {
var y = new Array();
y[0] = null;
y[1] = document.calculator.y1.value;
y[2] = document.calculator.y2.value;
var x = new Array();
x[0] = null;
x[1] = document.calculator.x1.value;
x[2] = document.calculator.x2.value;
var m = (y[2] - y[1]) / (x[2] - x[1]);
var b = y[1]-(m * x[1]);
var formula = "y="+m+"x + "+b;
var rand = parseInt(Math.random() * 7);
var parf = "y="+m+"x + "+rand;
var newm = m / -1;
var perf = "y="+newm+"x + "+b;
document.calculator.formula.value = formula;
document.calculator.slope.value = m;
document.calculator.yint.value = b;
document.calculator.parf.value = parf;
document.calculator.perf.value = perf;
}
</script>

</head>

<body>

<form name="calculator">
Enter coordinate values:
<table border=0>
<tr>
<td>X1:</td>
<td><input type=text name=x1 size=10></td>
</tr>
<tr>
<td>Y1:</td>
<td><input type=text name=y1 size=10></td>
</tr>
<tr>
<td>X2:</td>
<td><input type=text name=x2 size=10></td>
</tr>
<tr>
<td>Y2:</td>
<td><input type=text name=y2 size=10>
<input type=button value="Get Results" onClick="calculate();"></td>
</tr>
<tr>
<td>Formula:</td>
<td><input type=text name=formula size=50></td>
</tr>
<tr>
<td>Slope:</td>
<td><input type=text name=slope size=50></td>
</tr>
<tr>
<td>Y-Intercept:</td>
<td><input type=text name=yint size=50></td>
</tr>
<tr>
<td>Parallel Line Formula:</td>
<td><input type=text name=parf size=50></td>
</tr>
<tr>
<td>Perpendicular Line Formula:</td>
<td><input type=text name=perf size=50></td>
</tr>
</table>
</form>

</body>
</html>

کپی برداری توسط سایر وب سایت ها، ممنوع بوده و پیگرد قانونی دارد. (بیشتر بدانید)

نویسنده علیرضا گلمکانی
شماره کلید 711
گزینه ها
به اشتراک گذاری (Share) در شبکه های اجتماعی
نظرات 0 0 0

ارسال نظر جدید (بدون نیاز به عضو بودن در وب سایت)

جستجو در کلیدستان، توسط گوگل

جستجو در عنوان کلیدها

دسترسی سریع

کلید
×

شماره کلید


دسته بندی
×

شماره دسته کلید


جستجو
×

جستجو