تبدیل اعداد دهدهی (decimal numbers) به اعداد باینری (binary numbers)، (با javascript)

با استفاده از این کد، می توانیم اعداد دهدهی (decimal numbers) را به اعداد باینری (binary numbers) تبدیل کنیم :


Result

کدها :


<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

<script language="JavaScript">
function toBin(form) {
base = parseInt(form.base.value);
num = parseInt(form.num.value);
form.amount.value = num.toString(base);
}
</script>

</head>

<body>

<form name=numform>
<center>
<input type="text" name="num" size="8"> to base
<input type="text" name="base" size="8" value="2" onBlur="if ((this.value<1)||(this.value>36)){alert('The base must be between 2 and 36.');this.select();this.focus();}">
<input type="button" value=" = " onclick="toBin(this.form)">
<input type="text" name="amount" size="15">
</center>
</form>

</body>
</html>
نویسنده علیرضا گلمکانی
شماره کلید 701
گزینه ها
به اشتراک گذاری (Share) در شبکه های اجتماعی
نظرات 0 0 0

ارسال نظر جدید (بدون نیاز به عضو بودن در وب سایت)

جستجو در کلیدستان، توسط گوگل

جستجو در عنوان کلیدها

دسترسی سریع

کلید
×

شماره کلید


دسته بندی
×

شماره دسته کلید


جستجو
×

جستجو