نمایش ساعت و تاریخ، بر اساس استاندارد ISO 8601 (با javascript)

این کد برای نمایش ساعت و تاریخ، بر اساس استاندارد ISO 8601 ، به کار می رود :


Result

کدها :


<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

<script language="JavaScript">
function isodatetime() {
var today = new Date();
var year  = today.getYear();
if (year < 2000)    // Y2K Fix, Isaac Powell
year = year + 1900; // http://onyx.idbsu.edu/~ipowell
var month = today.getMonth() + 1;
var day  = today.getDate();
var hour = today.getHours();
var hourUTC = today.getUTCHours();
var diff = hour - hourUTC;
var hourdifference = Math.abs(diff);
var minute = today.getMinutes();
var minuteUTC = today.getUTCMinutes();
var minutedifference;
var second = today.getSeconds();
var timezone;
if (minute != minuteUTC && minuteUTC < 30 && diff < 0) { hourdifference--; }
if (minute != minuteUTC && minuteUTC > 30 && diff > 0) { hourdifference--; }
if (minute != minuteUTC) {
minutedifference = ":30";
}
else {
minutedifference = ":00";
}
if (hourdifference < 10) {
timezone = "0" + hourdifference + minutedifference;
}
else {
timezone = "" + hourdifference + minutedifference;
}
if (diff < 0) {
timezone = "-" + timezone;
}
else {
timezone = "+" + timezone;
}
if (month <= 9) month = "0" + month;
if (day <= 9) day = "0" + day;
if (hour <= 9) hour = "0" + hour;
if (minute <= 9) minute = "0" + minute;
if (second <= 9) second = "0" + second;
time = year + "-" + month + "-" + day + "T"
+ hour + ":" + minute + ":" + second + timezone;
document.isoclock.display.value = time;
window.setTimeout("isodatetime();", 500);
}
</script>

</head>

<body OnLoad="isodatetime()">

<center>
<form name="isoclock">
<input type="text" name="display" size="30" style="border:0;">
</form>
</center>

</body>
</html>
نویسنده علیرضا گلمکانی
شماره کلید 688
گزینه ها
به اشتراک گذاری (Share) در شبکه های اجتماعی
نظرات 0 0 0

ارسال نظر جدید (بدون نیاز به عضو بودن در وب سایت)

جستجو در کلیدستان، توسط گوگل

جستجو در عنوان کلیدها

دسترسی سریع

کلید
×

شماره کلید


دسته بندی
×

شماره دسته کلید


جستجو
×

جستجو