نمایش تعداد روزهای گذشته از یک زمان مشخص (با javascript)

با استفاده از این کد، می توانیم تعداد روزهای گذشته از یک زمان مشخص را محاسبه نماییم :


Result

کدها :


<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
</head>

<body>

<script language="JavaScript">
var montharray=new Array("Jan","Feb","Mar","Apr","May","Jun","Jul","Aug","Sep","Oct","Nov","Dec");
function countup(yr,m,d) {
var today=new Date();
var todayy=today.getYear();

// Y2K Fix by Isaac Powell
// http://onyx.idbsu.edu/~ipowell

if ((navigator.appName == "Microsoft Internet Explorer") && (todayy < 2000))           
todayy="19" + todayy;
if (navigator.appName == "Netscape")
todayy=1900 + todayy;

var todaym=today.getMonth();
var todayd=today.getDate();
var todaystring=montharray[todaym]+" "+todayd+", "+todayy;
var paststring=montharray[m-1]+" "+d+", "+yr;
var difference=(Math.round((Date.parse(todaystring)-Date.parse(paststring))/(24*60*60*1000))*1);

document.write("JSS was created " + difference + " days ago.");

}
countup(1997,08,29);  // Date in format:  (year,month,day)
</script>

</body>
</html>
نویسنده علیرضا گلمکانی
شماره کلید 686
گزینه ها
به اشتراک گذاری (Share) در شبکه های اجتماعی
نظرات 0 0 0

ارسال نظر جدید (بدون نیاز به عضو بودن در وب سایت)

جستجو در کلیدستان، توسط گوگل

جستجو در عنوان کلیدها

دسترسی سریع

کلید
×

شماره کلید


دسته بندی
×

شماره دسته کلید


جستجو
×

جستجو