نمایش ساعت به دو صورت 24 ساعته یا 12 ساعته (با javascript)

یا استفاده از این کد، می توانیم ساعت را به دو صورت 24 ساعته یا 12 ساعته نمایش بدهیم :


Result

کدها :


<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

<script language="JavaScript">
function showMilitaryTime() {
if (document.form.showMilitary[0].checked) {
return true;
}
return false;
}
function showTheHours(theHour) {
if (showMilitaryTime() || (theHour > 0 && theHour < 13)) {
if (theHour == "0") theHour = 12;
return (theHour);
}
if (theHour == 0) {
return (12);
}
return (theHour-12);
}
function showZeroFilled(inValue) {
if (inValue > 9) {
return "" + inValue;
}
return "0" + inValue;
}
function showAmPm() {
if (showMilitaryTime()) {
return ("");
}
if (now.getHours() < 12) {
return (" am");
}
return (" pm");
}
function showTheTime() {
now = new Date
document.form.showTime.value = showTheHours(now.getHours()) + ":" + showZeroFilled(now.getMinutes()) + ":" + showZeroFilled(now.getSeconds()) + showAmPm()
setTimeout("showTheTime()",1000)
}
</script>

</head>

<body onLoad="showTheTime()">

<center><form name="form">
<input type="text" name="showTime" size="11"><p>
<input type="radio" name="showMilitary" checked>Military Time<br>
<input type="radio" name="showMilitary">12 Hour Time<br>
</form></center>

</table>
</form>
</FONT>
</CENTER>

</center>

</body>
</html>
نویسنده علیرضا گلمکانی
شماره کلید 680
گزینه ها
به اشتراک گذاری (Share) در شبکه های اجتماعی
نظرات 0 0 0

ارسال نظر جدید (بدون نیاز به عضو بودن در وب سایت)

جستجو در کلیدستان، توسط گوگل

جستجو در عنوان کلیدها

دسترسی سریع

کلید
×

شماره کلید


دسته بندی
×

شماره دسته کلید


جستجو
×

جستجو