بستن دسته بندی
۶۳
تعداد کلیدهای این موضوع
لیست همه کلیدهای این موضوع
نمایش دسته بندی ها (۶۳ آموزش)
کدهای آماده برای منو
کدهای آماده برای منو
7
کدهای آماده برای نمایش لینک
کدهای آماده برای نمایش لینک
1
کدهای آماده برای موس
کدهای آماده برای موس
1
کدهای آماده برای فرم ها
کدهای آماده برای فرم ها
15
کدهای آماده برای زمان و تاریخ
کدهای آماده برای زمان و تاریخ
16
کدهای آماده برای محاسبه گرها
کدهای آماده برای محاسبه گرها
23

نویسنده علیرضا گلمکانی
شماره کلید 675
گزینه ها

فرم انتخاب کشور کاربران (با javascript)

چنانچه دوست دارید که کاربران، کشوری که در آن زندگی می کنند را در فرم وارد نمایند، می توانید از فرم زیر استفاده کنید :


Result

کدها :


<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

<script language="JavaScript">
var africaArray =  new Array("('Select country','',true,true)",
"('Ethiopia')",
"('Somalia')",
"('South Africa')",
"('Other')");
var middleeastArray =  new Array("('Select country','',true,true)",
"('Egypt')",
"('Iran')",
"('Israel')",
"('Kuwait')",
"('Lebanon')",
"('Morocco')",
"('Saudi Arabia')",
"('Syria')",
"('Turkey')",
"('U. A. Emirates')",
"('Other')");
var asiaArray =  new Array("('Select country','',true,true)",
"('Armenia')",
"('Bangladesh')",
"('Cambodia')",
"('China')",
"('India')",
"('Indonesia')",
"('Japan')",
"('Malaysia')",
"('Myanmar')",
"('Nepal')",
"('Pakistan')",
"('Philippines')",
"('Singapore')",
"('South Korea')",
"('Sri Lanka')",
"('Taiwan')",
"('Thailand')",
"('Uzbekistan')",
"('Vietnam')",
"('Other')");
var europeArray =  new Array("('Select country','',true,true)",
"('Albania')",
"('Austria')",
"('Belarus')",
"('Belgium')",
"('Bosnia')",
"('Bulgaria')",
"('Croatia')",
"('Cyprus')",
"('Czech Rep.')",
"('Denmark')",
"('Estonia')",
"('Finland')",
"('France')",
"('Germany')",
"('Greece')",
"('Hungary')",
"('Iceland')",
"('Ireland')",
"('Italy')",
"('Latvia')",
"('Liechtenstein')",
"('Lithuania')",
"('Luxembourg')",
"('Macedonia')",
"('Malta')",
"('Monaco')",
"('Netherlands')",
"('Norway')",
"('Poland')",
"('Portugal')",
"('Romania')",
"('Russia')",
"('Slovakia')",
"('Slovenia')",
"('Spain')",
"('Sweden')",
"('Switzerland')",
"('Ukraine')",
"('United Kingdom')",
"('Other')");
var australiaArray =  new Array("('Select country','',true,true)",
"('Australia')",
"('New Zealand')",
"('Other')");
var lamericaArray =  new Array("('Select country','',true,true)",
"('Costa Rica')",
"('Cuba')",
"('El Salvador')",
"('Guatemala')",
"('Haiti')",
"('Jamaica')",
"('Mexico')",
"('Panama')",
"('Other')");
var namericaArray =  new Array("('Select country','',true,true)",
"('Canada')",
"('USA')",
"('Other')");
var samericaArray =  new Array("('Select country','',true,true)",
"('Argentina')",
"('Bolivia')",
"('Brazil')",
"('Chile')",
"('Colombia')",
"('Ecuador')",
"('Paraguay')",
"('Peru')",
"('Suriname')",
"('Uruguay')",
"('Venezuela')",
"('Other')");
function populateCountry(inForm,selected) {
var selectedArray = eval(selected + "Array");
while (selectedArray.length < inForm.country.options.length) {
inForm.country.options[(inForm.country.options.length - 1)] = null;
}
for (var i=0; i < selectedArray.length; i++) {
eval("inForm.country.options[i]=" + "new Option" + selectedArray[i]);
}
if (inForm.region.options[0].value == '') {
inForm.region.options[0]= null;
if ( navigator.appName == 'Netscape') {
if (parseInt(navigator.appVersion) < 4) {
window.history.go(0);
}
else {          
if (navigator.platform == 'Win32' || navigator.platform == 'Win16') {
window.history.go(0);
           }
        }
     }
  }
}
function populateUSstate(inForm,selected) {  
var stateArray =  new Array("('Select State','',true,true)",
"('Alabama')",
"('Alaska')",
"('Arizona')",
"('Arkansas')",
"('California')",
"('Colorado')",
"('Connecticut')",
"('Delaware')",
"('Columbia')",
"('Florida')",
"('Georgia')",
"('Hawaii')",
"('Idaho')",
"('Illinois')",
"('Indiana')",
"('Iowa')",
"('Kansas')",
"('Kentucky')",
"('Louisiana')",
"('Maine')",
"('Maryland')",
"('Massachusetts')",
"('Michigan')",
"('Minnesota')",
"('Mississippi')",
"('Missouri')",
"('Montana')",
"('Nebraska')",
"('Nevada')",
"('New Hampshire')",
"('New Jersey')",
"('New Mexico')",
"('New York')",
"('North Carolina')",
"('North Dakota')",
"('Ohio')",
"('Oklahoma')",
"('Oregon')",
"('Pennsylvania')",
"('Rhode Island')",
"('South Carolina')",
"('South Dakota')",
"('Tennessee')",
"('Texas')",
"('Utah')",
"('Vermont')",
"('Virginia')",
"('Washington')",
"('West Virginia')",
"('Wisconsin')",
"('Wyoming')");
if (selected == 'USA') {
for (var i=0; i < stateArray.length; i++) {
eval("inForm.country.options[i]=" + "new Option" + stateArray[i]);
}
if ( navigator.appName == 'Netscape') {
if (parseInt(navigator.appVersion) < 4) {
window.history.go(0)
}
else {         
if (navigator.platform == 'Win32' || navigator.platform == 'Win16') {
window.history.go(0)
        }
     }
  }
}
else {
}  
if (selected == 'Other') {
newCountry = "";
while (newCountry == ""){
newCountry=prompt ("Please enter the name of your country.", "");
}
if (newCountry != null) {
inForm.country.options[(inForm.country.options.length-1)]=new Option(newCountry,newCountry,true,true);
inForm.country.options[inForm.country.options.length]=new Option('Other, not listed','Other');
  }
}
if(inForm.country.options[0].text == 'Select country') {
inForm.country.options[0]= null;
  }
}
</script>

</head>

<body>

<center>
<form name="globe">
<select name="region" onChange="populateCountry(document.globe,document.globe.region.options[document.globe.region.selectedIndex].value)">
<option selected value=''>Select Region</option>
<option value='asia'>Asia</option>
<option value='africa'>Africa</option>
<option value='australia'>Australia</option>
<option value='europe'>Europe</option>
<option value='middleeast'>Middle East</option>
<option value='lamerica'>Latin America</option>
<option value='namerica'>North America</option>
<option value='samerica'>South America</option>
</select>
<select name="country" onChange="populateUSstate(document.globe,document.globe.country.options[document.globe.country.selectedIndex].text)">
<option value=''><--------------------</option>
</select>
</form>
</center>

</body>
</html>

کپی برداری از محتوای سایت کلیدستان، ممنوع بوده و پیگرد قانونی دارد. (تنها استفاده شخصی کاربر، مجاز است) (کپی برداری توسط سایر وب سایت ها = حرام) (بیشتر بدانید)

گزینه ها
به اشتراک گذاری (Share) در شبکه های اجتماعی
نظرات 0 0 0

ارسال نظر جدید (بدون نیاز به عضو بودن در وب سایت)

جستجو در کلیدستان، توسط گوگل

جستجو در عنوان کلیدها

دسترسی سریع

×

شماره کلید


کلید
×

شماره دسته کلید


دسته کلید
×

جستجو


جستجو