دکمه انتخاب همه گزینه ها (checkboxes) یا عدم انتخاب همه گزینه ها (با javascript)

با این کد، می توانیم یک دکمه بسازیم که برای انتخاب همه گزینه ها یا عدم انتخاب همه گزینه ها به کار رود. کاربر می تواند یک یا چند گزینه را انتخاب کند، ولی زمانی که قصد دارد که همه گزینه ها انتخاب شوند و یا از حالت انتخاب در بیایند، می تواند از این دکمه استفاده کند. نمونه آن در زیر نمایش داده شده است :


Result

کدها :


<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

<script language="JavaScript">
var checkflag = "false";
function check(field) {
if (checkflag == "false") {
for (i = 0; i < field.length; i++) {
field[i].checked = true;}
checkflag = "true";
return "Uncheck All"; }
else {
for (i = 0; i < field.length; i++) {
field[i].checked = false; }
checkflag = "false";
return "Check All"; }
}
</script>

</head>

<body>

<center>
<form name="myform" action="" method="post">
<table>
<tr><td>
<b>Your Favorite Scripts & Languages</b><br>
<input type="checkbox" name="list" value="1">Java<br>
<input type="checkbox" name="list" value="2">JavaScript<br>
<input type="checkbox" name="list" value="3">ASP<br>
<input type="checkbox" name="list" value="4">HTML<br>
<input type="checkbox" name="list" value="5">SQL<br>
<br>                                                    
<input type="button" value="Check All" onClick="this.value=check(this.form.list)">
</td></tr>
</table>
</form>
</center>

</body>
</html>
نویسنده علیرضا گلمکانی
شماره کلید 664
گزینه ها
به اشتراک گذاری (Share) در شبکه های اجتماعی
نظرات 0 0 0

ارسال نظر جدید (بدون نیاز به عضو بودن در وب سایت)

جستجو در کلیدستان، توسط گوگل

جستجو در عنوان کلیدها

دسترسی سریع

کلید
×

شماره کلید


دسته بندی
×

شماره دسته کلید


جستجو
×

جستجو