انجمن سایت کلیدستانماتریس سه بعدی (در برنامه نویسی متلب - MATLAB)زمان کنونی: ۱۳۹۹/۰۴/۱۹، ۰۱:۱۸ ب.ظ
کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان
نویسنده: ayande
آخرین ارسال: admin
پاسخ 2
بازدید 4145

رتبه موضوع:
  • 0 رای - 0 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
ماتریس سه بعدی (در برنامه نویسی متلب - MATLAB)

ماتریس سه بعدی (در برنامه نویسی متلب - MATLAB)

#1
Star 
سلام
در فضای سه بعدی هر کدام از محورهای مختصات را به ده قسمت مساوی تقسیم کردم .در واقع یک مکعب با 10 به توان سه نقطه دارم حال چطوری میتونم هر کدوم از این نقاط که به  (x,y,z) را در برنامه ام فراخوانی کنم.سپس این نقطه را در معادله قرار بدم مقدار تابع را حساب کنم در ضمن من باید تک تک نقاط (10^3 ) را همین روال را براشون اجرا کنم واون هم به ترتیب  باشه .
پاسخ

ماتریس سه بعدی (در برنامه نویسی متلب - MATLAB)

#2
سلام.
از سه حلقه for تو در تو استفاده کنید :

کد پی‌اچ‌پی:
clear all
close all
clc

x
=0:1:10;
y=0:1:10;
z=0:1:10;
L=length(x);
y=zeros(L,L,L);
for 
nn=1:L
    
for mm=1:L
        
for kk=1:L
            y
(nn,mm,kk)=x(nn)^2+y(mm)^2+z(kk)^2;
        
end
    end
end


نتیجه اجرای کد متلب بالا :

کد پی‌اچ‌پی:
y(:,:,1) =

           
0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0
           1           2           1           1           1           1           1           1           1           1           1
           4           5          20           4           4           4           4           4           4           4           4
           9          10          25          90           9           9           9           9           9           9           9
          16          17          32          97         272          16          16          16          16          16          16
          25          26          41         106         281         650          25          25          25          25          25
          36          37          52         117         292         661        1332          36          36          36          36
          49          50          65         130         305         674        1345        2450          49          49          49
          64          65          80         145         320         689        1360        2465        4160          64          64
          81          82          97         162         337         706        1377        2482        4177        6642          81
         100         101         116         181         356         725        1396        2501        4196        6661       10100


y
(:,:,2) =

           
1           1           1           1           1           1           1           1           1           1           1
           2           3           2           2           2           2           2           2           2           2           2
           5           6          21           5           5           5           5           5           5           5           5
          10          11          26          91          10          10          10          10          10          10          10
          17          18          33          98         273          17          17          17          17          17          17
          26          27          42         107         282         651          26          26          26          26          26
          37          38          53         118         293         662        1333          37          37          37          37
          50          51          66         131         306         675        1346        2451          50          50          50
          65          66          81         146         321         690        1361        2466        4161          65          65
          82          83          98         163         338         707        1378        2483        4178        6643          82
         101         102         117         182         357         726        1397        2502        4197        6662       10101


y
(:,:,3) =

           
4           4           4           4           4           4           4           4           4           4           4
           5           6           5           5           5           5           5           5           5           5           5
           8           9          24           8           8           8           8           8           8           8           8
          13          14          29          94          13          13          13          13          13          13          13
          20          21          36         101         276          20          20          20          20          20          20
          29          30          45         110         285         654          29          29          29          29          29
          40          41          56         121         296         665        1336          40          40          40          40
          53          54          69         134         309         678        1349        2454          53          53          53
          68          69          84         149         324         693        1364        2469        4164          68          68
          85          86         101         166         341         710        1381        2486        4181        6646          85
         104         105         120         185         360         729        1400        2505        4200        6665       10104


y
(:,:,4) =

           
9           9           9           9           9           9           9           9           9           9           9
          10          11          10          10          10          10          10          10          10          10          10
          13          14          29          13          13          13          13          13          13          13          13
          18          19          34          99          18          18          18          18          18          18          18
          25          26          41         106         281          25          25          25          25          25          25
          34          35          50         115         290         659          34          34          34          34          34
          45          46          61         126         301         670        1341          45          45          45          45
          58          59          74         139         314         683        1354        2459          58          58          58
          73          74          89         154         329         698        1369        2474        4169          73          73
          90          91         106         171         346         715        1386        2491        4186        6651          90
         109         110         125         190         365         734        1405        2510        4205        6670       10109


y
(:,:,5) =

          
16          16          16          16          16          16          16          16          16          16          16
          17          18          17          17          17          17          17          17          17          17          17
          20          21          36          20          20          20          20          20          20          20          20
          25          26          41         106          25          25          25          25          25          25          25
          32          33          48         113         288          32          32          32          32          32          32
          41          42          57         122         297         666          41          41          41          41          41
          52          53          68         133         308         677        1348          52          52          52          52
          65          66          81         146         321         690        1361        2466          65          65          65
          80          81          96         161         336         705        1376        2481        4176          80          80
          97          98         113         178         353         722        1393        2498        4193        6658          97
         116         117         132         197         372         741        1412        2517        4212        6677       10116


y
(:,:,6) =

          
25          25          25          25          25          25          25          25          25          25          25
          26          27          26          26          26          26          26          26          26          26          26
          29          30          45          29          29          29          29          29          29          29          29
          34          35          50         115          34          34          34          34          34          34          34
          41          42          57         122         297          41          41          41          41          41          41
          50          51          66         131         306         675          50          50          50          50          50
          61          62          77         142         317         686        1357          61          61          61          61
          74          75          90         155         330         699        1370        2475          74          74          74
          89          90         105         170         345         714        1385        2490        4185          89          89
         106         107         122         187         362         731        1402        2507        4202        6667         106
         125         126         141         206         381         750        1421        2526        4221        6686       10125


y
(:,:,7) =

          
36          36          36          36          36          36          36          36          36          36          36
          37          38          37          37          37          37          37          37          37          37          37
          40          41          56          40          40          40          40          40          40          40          40
          45          46          61         126          45          45          45          45          45          45          45
          52          53          68         133         308          52          52          52          52          52          52
          61          62          77         142         317         686          61          61          61          61          61
          72          73          88         153         328         697        1368          72          72          72          72
          85          86         101         166         341         710        1381        2486          85          85          85
         100         101         116         181         356         725        1396        2501        4196         100         100
         117         118         133         198         373         742        1413        2518        4213        6678         117
         136         137         152         217         392         761        1432        2537        4232        6697       10136


y
(:,:,8) =

          
49          49          49          49          49          49          49          49          49          49          49
          50          51          50          50          50          50          50          50          50          50          50
          53          54          69          53          53          53          53          53          53          53          53
          58          59          74         139          58          58          58          58          58          58          58
          65          66          81         146         321          65          65          65          65          65          65
          74          75          90         155         330         699          74          74          74          74          74
          85          86         101         166         341         710        1381          85          85          85          85
          98          99         114         179         354         723        1394        2499          98          98          98
         113         114         129         194         369         738        1409        2514        4209         113         113
         130         131         146         211         386         755        1426        2531        4226        6691         130
         149         150         165         230         405         774        1445        2550        4245        6710       10149


y
(:,:,9) =

          
64          64          64          64          64          64          64          64          64          64          64
          65          66          65          65          65          65          65          65          65          65          65
          68          69          84          68          68          68          68          68          68          68          68
          73          74          89         154          73          73          73          73          73          73          73
          80          81          96         161         336          80          80          80          80          80          80
          89          90         105         170         345         714          89          89          89          89          89
         100         101         116         181         356         725        1396         100         100         100         100
         113         114         129         194         369         738        1409        2514         113         113         113
         128         129         144         209         384         753        1424        2529        4224         128         128
         145         146         161         226         401         770        1441        2546        4241        6706         145
         164         165         180         245         420         789        1460        2565        4260        6725       10164


y
(:,:,10) =

          
81          81          81          81          81          81          81          81          81          81          81
          82          83          82          82          82          82          82          82          82          82          82
          85          86         101          85          85          85          85          85          85          85          85
          90          91         106         171          90          90          90          90          90          90          90
          97          98         113         178         353          97          97          97          97          97          97
         106         107         122         187         362         731         106         106         106         106         106
         117         118         133         198         373         742        1413         117         117         117         117
         130         131         146         211         386         755        1426        2531         130         130         130
         145         146         161         226         401         770        1441        2546        4241         145         145
         162         163         178         243         418         787        1458        2563        4258        6723         162
         181         182         197         262         437         806        1477        2582        4277        6742       10181


y
(:,:,11) =

         
100         100         100         100         100         100         100         100         100         100         100
         101         102         101         101         101         101         101         101         101         101         101
         104         105         120         104         104         104         104         104         104         104         104
         109         110         125         190         109         109         109         109         109         109         109
         116         117         132         197         372         116         116         116         116         116         116
         125         126         141         206         381         750         125         125         125         125         125
         136         137         152         217         392         761        1432         136         136         136         136
         149         150         165         230         405         774        1445        2550         149         149         149
         164         165         180         245         420         789        1460        2565        4260         164         164
         181         182         197         262         437         806        1477        2582        4277        6742         181
         200         201         216         281         456         825        1496        2601        4296        6761       10200 

bookbook 
لطفا برای درج کد، از دکمه مخصوص درج کد در ادیتور انجمن استفاده کنید.
در مورد برنامه نویسی، مدیران تنها راهنمایی می کنند و نوشتن برنامه نهایی، به عهده کاربران می باشد (اینجا محلی برای یادگیری است، نه سفارش کدنویسی).
کاربران باید ابتدا خود به خطایابی برنامه بپردازند، نه اینکه به محض دیدن خطا، کدها را در انجمن، copy و paste کرده و از مدیران انتظار بررسی داشته باشند.
پاسخ
 سپاس شده توسط ayande


پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان