انجمن سایت کلیدستانسهام چه شرکت هایی در بورس معامله می شود؟زمان کنونی: ۱۳۹۹/۰۱/۱۸، ۰۸:۴۴ ب.ظ
کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان
نویسنده: bourse
آخرین ارسال: bourse
پاسخ 1
بازدید 184

رتبه موضوع:
  • 0 رای - 0 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
سهام چه شرکت هایی در بورس معامله می شود؟

سهام چه شرکت هایی در بورس معامله می شود؟

#1
http://kanoonebourse.com
ﺑﺮای ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاری و ﺷﺮوع ﻳﻚ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدی، راﻫﻬﺎی زﻳﺎدی اﺳﺖ ﻛﻪ ﻳﻜﻲ از آﻧﻬﺎ ﺗﺎﺳﻴﺲ ﻳﻚ ﺷﺮﻛﺖ و آﻏﺎز ﻳﻚ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدی اﻋﻢ از ﺗﻮﻟﻴﺪی ، ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ ،ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاری و ﻏﻴﺮه اﺳﺖ. ﺣﺎل ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ، اﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ در ﭼﻪ زﻣﻴﻨﻪ ای و ﺑﺎ ﭼﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ای ﺑﺎﺷﺪ ، ﻣﻴﺘﻮان ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﺷﺮاﻛﺖ ﺑﺎ دﻳﮕﺮان ﺑﻪ اﻳﻦ ﻫﺪف رﺳﻴﺪ.  اﺻﻮﻻ در ﻣﻮاﻗﻌﻲ ﻛﻪ ﺑﺮای آﻏﺎز ﻳﻚ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻻزم در اﺧﺘﻴﺎر ﻧﺒﺎﺷﺪ، ﻣﻴﺘﻮان ﺑﺎ ﺛﺒﺖ ﻳﻚ ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎﻣﻲ و ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﻛﺖ اﻓﺮاد دﻳﮕﺮ اﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ را آﻏﺎز ﻧﻤﻮد  ﻋﻤﺪه ﻣﺸﺨﺼﺎت اﻳﻦ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از اﻳﻦ ﻣﻮارد:
نقل قول:
ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺳﻬﺎم ﻣﺴﺎوی ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪه و ﺗﻌﺪاد ﺳﻬﺎم ﻫﺮ ﻳﻚ از ﺷﺮﻛﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ دارﻧﺪﮔﺎن ﺳﻬﺎم ﻓﻘﻂ ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﺳﻬﺎم آﻧﻬﺎﺳﺖ. 
ﺗﻌﺪاد ﺷﺮﻛﺎ ﻧﺒﺎﻳﺪ از ۳ ﻧﻔﺮ ﻛﻤﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ و ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﻧﻴﺰ ﻧﺒﺎﻳﺪ از ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل ﻛﻤﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ.
زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺷﻮد ، ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﺎ ﺛﺒﺖ ﻳﻚ ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎﻣﻲ ﺧﺎص و ﻣﺸﺨﺺﻧﻤﻮدن ﻧﺎم ﺷﺮﻛﺖ ، ﻣﻴﺰان ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ، ﻧﻮع ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ و ﻧﺎم ﺷﺮﻛﺎ و ﻣﻴﺰان ﺳﻬﺎم ﻫﺮ ﻳﻚ،  اﻳﻦ ﻛﺎر را ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﺎﻧﺪ  در اﻳﻦ ﻧﻮع ﺷﺮﻛﺖ،  ﺗﻌﺪاد ﺷﺮﻛﺎ ﻣﺤﺪود و اﻧﺘﻘﺎل ﺳﻬﺎم ﺷﺮﻛﺎ،  ﺑﻪ ﻧﺪرت اﺗﻔﺎق ﻣﻲ اﻓﺘﺪ و ﻣﻌﻤﻮﻻ واﮔﺬاری ﺳﻬﺎم ﻫﺮ ﻳﻚ از ﺷﺮﻛﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ رﺿﺎﻳﺖ دﻳﮕﺮان ﺑﺎﺷﺪ.
اﻣﺎ ﮔﺎﻫﻲ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻻزم ﺑﺮای ﺷﺮوع ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﺎ ﺷﺮاﻛﺖ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻧﻤﻲ ﺷﻮد. آﻏﺎز اﻳﻦ ﻧﻮع ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻠﺰم ﺑﻪ ﺟﺬب ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺳﺎﻳﺮ اﻓﺮاد و ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ،ﻛﻪ اﻳﻦ ﻛﺎر ﺑﺎ ﺗﺎﺳﻴﺲ ﻳﻚ ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎﻣﻲ ﻋﺎم اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  در اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﺑﺮ ﺧﻼف ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎﻣﻲ ﺧﺎص ، ﺗﻌﺪاد اﻓﺮاد ﻣﺤﺪود ﻧﻴﺴﺖ و ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل ﺳﻬﺎم ﻧﻴﺰ آزاد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
 ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎﻣﻲ ﻋﺎم ، ﺷﺮﻛﺘﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻮﺳﺴﻴﻦ آن ﻗﺴﻤﺘﻲ از ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺷﺮﻛﺖ را از ﻃﺮﻳﻖ ﻓﺮوش ﺑﻪ ﻏﻴﺮ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ. ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻛﻪ ﻣﻮﺳﺴﻴﻦ ﻗﺒﻼ ۲۰ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ را ﺧﻮدﺷﺎن ﺗﻌﻬﺪ ﻛﺮده و ﻻاﻗﻞ ۳۵ ﻣﺒﻠﻎ ﺗﻌﻬﺪ ﺷﺪه را ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺷﺮﻛﺖ در ﺷﺮف ﺗﺎﺳﻴﺲ،  در ﻳﻜﻲ از ﺑﺎﻧﻜﻬﺎ ﺳﭙﺮده و ﺳﭙﺲ اﻇﻬﺎر ﻧﺎﻣﻪ ای  ﺑﻪ ﺿﻤﻴﻤﻪ ﻃﺮح اﻋﻼﻣﻴﻪ ﭘﺬﻳﺮه ﻧﻮﻳﺴﻲ ﺳﻬﺎم ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻊ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.  در اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ ﻧﺎم و ﻧﻮع ﺷﺮﻛﺖ-  ﻣﻮﺿﻮع ﺷﺮﻛﺖ- ﻣﺪت ﺷﺮﻛﺖ از ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﺼﻮﻳﺐ اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﻣﺪت ﻧﺎ ﻣﺤﺪود ﺗﺎﺑﻌﻴﺖ و ﻣﺮﻛﺰ اﺻﻠﻲ ﺷﺮﻛﺖ- ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ و ﺗﻌﺪاد ﺳﻬﺎم و در اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ذﻛﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد  ﻛﻠﻴﻪ ﺳﻬﺎم اﻳﻦ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ ﺑﺎ ﻧﺎم ﺑﻮده و ﺗﺎ زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ اوراق ﺳﻬﺎم ﺻﺎدر ﻧﺸﺪه،  ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﺑﻪ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺳﻬﺎم ﮔﻮاﻫﻴﻨﺎﻣﻪﻣﻮﻗﺖ ﺑﺪﻫﺪ در اﻳﻦ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺳﻬﺎم ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ اﺳﻤﻲ ﺳﻬﺎم آﻧﻬﺎﺳﺖ اﻳﻦ اوراق ﺳﻬﺎم ﺟﺰو اوراق ﺑﻬﺎدار ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ در آﻧﻬﺎ ﻧﺎم ﺷﺮﻛﺖ ، ﻧﺎم ﺳﻬﺎﻣﺪار ، ﺗﻌﺪاد ﺳﻬﺎم ، ﻣﺒﻠﻎ اﺳﻤﻲ ﺳﻬﻢ و ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺷﺮﻛﺖ درج ﻣﻴﺸﻮد. 
در اﻳﺮان ﻣﺒﻠﻎ اﺳﻤﻲ ﻫﺮ ﺳﻬﻢ ﻳﻚ ﻫﺰار رﻳﺎل ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﺒﻠﻎ ﺗﻌﺪاد ﺳﻬﺎم ﺷﺮﻛﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻲ آﻳﺪ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ اﻳﻦ ﻣﻮارد در اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ ﺷﻮد.  
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪی اﻋﻼم ﭘﺬﻳﺮه ﻧﻮﻳﺴﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ و ﺟﺬب ﻣﺎﺑﻘﻲ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺷﺮﻛﺖ اﺳﺖ
ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎت و آﻏﺎز ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﺳﻬﺎﻣﺪاران ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل ﺳﻬﺎم ﺧﻮد اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ اﻳﻨﻜﺎر ﺑﺎ اﻃﻼع ﺷﺮﻛﺖ و درج در دﻓﺎﺗﺮ ﺷﺮﻛﺖ اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ
اﺻﻮﻻ وﻗﺘﻲ اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ ﺑﻪ ﺳﻮددﻫﻲ ﺑﺮﺳﻨﺪ و ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻲ در زﻣﻴﻨﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺧﻮد ﺑﺪﺳﺖ آورﻧﺪ ، ﺑﺎﻋﺚ رﺷﺪ ارزش ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ در اﻳﻨﺠﺎﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮای ﺳﻬﺎم اﻳﻦ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار رﺷﺪ ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ای ﻛﻪ ﺑﺎزار از روﻧﺪ رو ﺑﻪ رﺷﺪ آﻧﻬﺎ در آﻳﻨﺪه ﻣﻴﻨﻤﺎﻳﺪ، ﺷﻜﻞ ﻣﻴﮕﻴﺮد و ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ ﺳﻬﺎم اﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖ را ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻐﻲ ﺑﻴﺶ از ﻗﻴﻤﺖ اﺳﻤﻲ ﺳﻬﺎم آن ﺧﺮﻳﺪاری ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ و در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﺮﺧﻲ از ﺳﻬﺎﻣﺪاران ﻧﻴﺰ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ ، ﺗﻤﺎم ﻳﺎ ﻗﺴﻤﺘﻲ از ﺳﻬﺎم ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻐﻲ ﺑﻴﺶ از ﻣﺒﻠﻎ اﺳﻤﻲ واﮔﺬار ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ و ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻌﺎدﻟﻲ ﻛﻪ ﻣﺎﺑﻴﻦ ﻧﻴﺮوﻫﺎی ﻋﺮﺿﻪ و ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﻮﺟﻮد ﻣﻲ آﻳﺪ ﻗﻴﻤﺖ ﺑﺎزار ﺑﺮای آﻧﻬﺎ ﺷﻜﻞ ﻣﻴﮕﻴﺮد از اﻳﻨﺠﺎﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺳﻮدآوری ﻳﺎ ﻋﺪم ﺳﻮدآوری و ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ از روﻧﺪ رﺷﺪ ﻳﺎ ﻋﺪم رﺷﺪ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻗﻴﻤﺖ ﺗﻌﺎدﻟﻲ ﻣﻴﺎن ﻋﺮﺿﻪ و ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻳﺎ ﻫﻤﺎن ﻗﻴﻤﺖ ﺗﺎﺑﻠﻮ ﺑﻴﺎﻧﺠﺎﻣﺪ. ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ ، ﺑﺮای ﺧﺮﻳﺪ و ﻓﺮوش ﺳﻬﺎم ﻳﻚ ﺷﺮﻛﺖ، ﻧﻴﺎز ﺑﻪ داﺷﺘﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﻛﺎﻓﻲ در ﻣﻮرد ﺷﺮﻛﺖ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻳﺎﻓﺘﻦ ﻓﺮوﺷﻨﺪه و ﺧﺮﻳﺪار اﺳﺖ
در ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار اﻣﻜﺎن ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﺮ روی ﺳﻬﺎم ﺷﺮﻛﻨﻬﺎی ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ، ﺳﻬﻴﻞ و ﻧﻈﺎرت ﻣﻴﮕﺮدد.ﺷﺮﻛﺘﻬﺎی ﺑﻮرﺳﻲ اﺻﻮﻻ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎﻳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻳﺎ ﻗﺒﻼ دوﻟﺘﻲ ﺑﻮده و ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺳﺎزی، ﺳﻬﺎم آﻧﻬﺎ ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪه و ﻳﺎ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﭘﺬﻳﺮه ﻧﻮﻳﺴﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ آﻧﻬﺎﺗﺎﻣﻴﻦ ﺷﺪه و در ﺣﺎل ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ . اﺻﻮﻻ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﺮ روی ﺷﺮﻛﺘﻬﺎی ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در ﺑﻮرس آﺳﺎن ﺗﺮ و ﺑﺎ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮی ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد ﭼﺮا ﻛﻪ اﻳﻦ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ در ﻫﻨﮕﺎم ﭘﺬﻳﺮش ﺑﺎﻳﺪ دارای ﺷﺮاﻳﻂ ﺧﺎﺻﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ، ﻛﻪ اﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﻓﻴﻠﺘﺮی ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ، ﻛﻪ ﺳﻬﺎﻣﺪاران ﺑﺎ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮی روی ﺷﺮﻛﺘﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ از اﻳﻦ ﻓﻴﻠﺘﺮ ﻋﺒﻮر ﻛﺮده اﻧﺪ، ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاری ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﭘﻴﺪا ﻛﺮدن ﺧﺮﻳﺪار و ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﺑﺮای ﺳﻬﺎم ﺷﺮﻛﺘﻬﺎی ﺑﻮرﺳﻲ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﺑﻮدن آﺳﺎﻧﺘﺮ اﺳﺖ.ﺿﻤﻦ اﻳﻨﻜﻪ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺷﺮﻛﺘﻬﺎی ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ، ﺑﺮاﺣﺘﻲ اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ و ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار ﺑﺮ اراﺋﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ و اراﺋﻪ ﺻﻮرﺗﻬﺎی ﻣﺎﻟﻲ آﻧﻬﺎ ﻧﻈﺎرت ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
ﺑﺮای درج ﻧﺎم ﻳﻚ ﺷﺮﻛﺖ در ﺗﺎﺑﻠﻮ ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار و ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻲ ﭘﺬﻳﺮش در ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار ﺟﺪای از وﻳﮋﮔﻴﻬﺎی ﺗﺎﻻر اﺻﻠﻲ و ﻓﺮﻋﻲ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎﺗﻲ ﻻزم اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ آﻧﻬﺎ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از
۱- ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺎﻳﺪ ﺳﻬﺎﻣﻲ ﻋﺎم ﺑﺎﺷﺪ.
پاسخ


پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان