بستن منو
۶۳
تعداد کلیدهای این موضوع
لیست همه کلیدهای این موضوع
کدهای آماده برای منو
کدهای آماده برای منو
7
کدهای آماده برای نمایش لینک
کدهای آماده برای نمایش لینک
1
کدهای آماده برای موس
کدهای آماده برای موس
1
کدهای آماده برای فرم ها
کدهای آماده برای فرم ها
15
کدهای آماده برای زمان و تاریخ
کدهای آماده برای زمان و تاریخ
16
کدهای آماده برای محاسبه گرها
کدهای آماده برای محاسبه گرها
23
×

دانلود فروشگاه اندروید کلیدستان

710

نویسنده

علیرضا گلمکانی ( admin )

شماره کلید
دسته کلید - دسته بندی

محاسبه زمان دانلود یک فایل، برای مودم های با سرعت های مختلف (با javascript)

کافی است که حجم فایل را مشخص کنید تا این کد، برای شما محاسبه کند که دانلود فایل برای مودم های با سرعت های مختلف، چقدر زمان می برد :


Result

کدها :


<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

<script language="JavaScript">
function MakeArray(n) {
this.length = n;
for (var i = 1; i <= n; i++) {
this[i] = 0 }
return this
}
speedVar = new MakeArray(11);
speedVar[1] = "1.1719"
speedVar[2] = "1.7578"
speedVar[3] = "3.5156"
speedVar[4] = "6.8359"
speedVar[5] = "7.8125"
speedVar[6] = "16.6250"
speedVar[7] = "187.9883"
speedVar[8] = "1220.7031"
speedVar[9] = "3295.8984"
speedVar[10] = "5493.1641"
speedVar[11] = "18920.8984"
function compute(form, mult){
for (i=1; i < 12; i++){
if (form.size.value==null||form.size.value.length==0){
form.size.value=0;}
if (form[i+"hour"].value==null||form[i+"hour"].value.length==0){
form[i+"hour"].value=0;}      
if (form[i+"minute"].value==null||form[i+"minute"].value.length==0){
form[i+"minute"].value=0;}
if (form[i+"second"].value==null||form[i+"second"].value.length==0){
form[i+"second"].value=0;}
if (mult != 0 && form.size.value != 0){
with (Math){
var speed = speedVar[i];
var TotalTime = ((form.size.value*mult)/speed);
var TotalHours = floor((TotalTime/3600));
var TotalHoursMod = (TotalTime%3600);
var TotalMin = floor(TotalHoursMod/60);
var TotalMinMod = (TotalHoursMod%60);
var TotalSec = floor(TotalMinMod);
form[i+"hour"].value=TotalHours;
form[i+"minute"].value=TotalMin;
form[i+"second"].value=TotalSec;
     }
  }
}
return;
}
</script>

</head>

<body>

<FORM METHOD="POST">

<CENTER>
<TABLE BORDER="4">
<TR>
<TD>File Size?
<INPUT TYPE="TEXT" NAME="size" SIZE="10">
<INPUT TYPE="BUTTON" OnClick="compute(this.form, 1)" VALUE="KB">
<INPUT TYPE="BUTTON" OnClick="compute(this.form, 1024)" VALUE="MB">
</TD>
<TD colspan=3><center><B>It will take you ....</B></CENTER>
</TD>
</TR>
<TR>
<TH>If your modem is a ....</TH>
<TH>Hours </TH>
<TH>Minutes </TH>
<TH>Seconds</TH>
</TR>
<TR>
<TD BGCOLOR="#ffffff">9.6 Kb</TD>
<TD><INPUT TYPE="TEXT" NAME="1hour" SIZE="6"> </TD>
<TD><INPUT TYPE="TEXT" NAME="1minute" SIZE="6"> </TD>
<TD><INPUT TYPE="TEXT" NAME="1second" SIZE="6"></TD>
</TR>
<TR>
<TD BGCOLOR="#ffffff">14.4 Kb</TD>
<TD><INPUT TYPE="TEXT" NAME="2hour" SIZE="6"> </TD>
<TD><INPUT TYPE="TEXT" NAME="2minute" SIZE="6"> </TD>
<TD><INPUT TYPE="TEXT" NAME="2second" SIZE="6"></TD>
</TR>
<TR>
<TD BGCOLOR="#ffffff">28.8 Kb</TD>
<TD><INPUT TYPE="TEXT" NAME="3hour" SIZE="6"> </TD>
<TD><INPUT TYPE="TEXT" NAME="3minute" SIZE="6"> </TD>
<TD><INPUT TYPE="TEXT" NAME="3second" SIZE="6"></TD>
</TR>
<TR>
<TD BGCOLOR="#ffffff">56 Kb</TD>
<TD><INPUT TYPE="TEXT" NAME="4hour" SIZE="6"> </TD>
<TD><INPUT TYPE="TEXT" NAME="4minute" SIZE="6"> </TD>
<TD><INPUT TYPE="TEXT" NAME="4second" SIZE="6"></TD>
</TR>
<TR>
<TD BGCOLOR="#ffffff">ISDN (64 Kb)</TD>
<TD><INPUT TYPE="TEXT" NAME="5hour" SIZE="6"> </TD>
<TD><INPUT TYPE="TEXT" NAME="5minute" SIZE="6"> </TD>
<TD><INPUT TYPE="TEXT" NAME="5second" SIZE="6"></TD>
</TR>
<TR>
<TD BGCOLOR="#ffffff">ISDN (128 Kb)</TD>
<TD><INPUT TYPE="TEXT" NAME="6hour" SIZE="6"> </TD>
<TD><INPUT TYPE="TEXT" NAME="6minute" SIZE="6"> </TD>
<TD><INPUT TYPE="TEXT" NAME="6second" SIZE="6"></TD>
</TR>
<TR>
<TD BGCOLOR="#ffffff"></TD>
<TD><INPUT TYPE="HIDDEN" NAME="7hour" SIZE="6"> </TD>
<TD><INPUT TYPE="HIDDEN" NAME="7minute" SIZE="6"> </TD>
<TD><INPUT TYPE="HIDDEN" NAME="7second" SIZE="6"></TD>
</TR>
<INPUT TYPE="HIDDEN" NAME="8hour" SIZE="6">
<INPUT TYPE="HIDDEN" NAME="8minute" SIZE="6">
<INPUT TYPE="HIDDEN" NAME="8second" SIZE="6">
<INPUT TYPE="HIDDEN" NAME="9hour" SIZE="6">
<INPUT TYPE="HIDDEN" NAME="9minute" SIZE="6">
<INPUT TYPE="HIDDEN" NAME="9second" SIZE="6">
<INPUT TYPE="HIDDEN" NAME="10hour" SIZE="6">
<INPUT TYPE="HIDDEN" NAME="10minute" SIZE="6">
<INPUT TYPE="HIDDEN" NAME="10second" SIZE="6">
<INPUT TYPE="HIDDEN" NAME="11hour" SIZE="6">
<INPUT TYPE="HIDDEN" NAME="11minute" SIZE="6">
<INPUT TYPE="HIDDEN" NAME="11second" SIZE="6">
</TABLE>
</FORM>
</CENTER>

</body>
</html>

کپی برداری از محتوای سایت کلیدستان، ممنوع بوده و پیگرد قانونی دارد. (تنها استفاده شخصی کاربر، مجاز است) (کپی برداری توسط سایر وب سایت ها = حرام) (بیشتر بدانید)

خوانده شد
جستجو در عنوان کلیدها :
جستجو توسط گوگل :
پرسیدن سوال :
ارسال نظر :
نظرات 0 0 0

ارسال نظر جدید (بدون نیاز به عضو بودن در وب سایت)

دسترسی سریع

×

شماره کلید


کلید
×

شماره دسته کلید


دسته کلید
×

جستجو


جستجو