بستن منو
۶۳
تعداد کلیدهای این موضوع
لیست همه کلیدهای این موضوع
کدهای آماده برای منو
کدهای آماده برای منو
7
کدهای آماده برای نمایش لینک
کدهای آماده برای نمایش لینک
1
کدهای آماده برای موس
کدهای آماده برای موس
1
کدهای آماده برای فرم ها
کدهای آماده برای فرم ها
15
کدهای آماده برای زمان و تاریخ
کدهای آماده برای زمان و تاریخ
16
کدهای آماده برای محاسبه گرها
کدهای آماده برای محاسبه گرها
23
×

دانلود فروشگاه اندروید کلیدستان

709

نویسنده

علیرضا گلمکانی ( admin )

شماره کلید
دسته کلید - دسته بندی

محاسبات مربوط به زمان، فاصله و سرعت (با javascript)

این کد برای انجام محاسبات مربوط به زمان، فاصله و سرعت به کار می رود :


Result

کدها :


<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

<script language="JavaScript">
function calculatetime(form) {
//  get conversion factors from selected options
var i = form.distunits.selectedIndex;
var distunitsvalue = form.distunits.options[i].value;
var j = form.speedunits.selectedIndex;
var speedunitsvalue = form.speedunits.options[j].value;
//  calculate time in seconds    
form.secondvalue.value = (form.distvalue.value * distunitsvalue) / (form.speedvalue.value * speedunitsvalue);
//  convert to hours, minutes, seconds    
form.hourvalue.value = parseInt(form.secondvalue.value / 3600);
form.secondvalue.value = form.secondvalue.value - (form.hourvalue.value * 3600);
form.minutevalue.value = parseInt(form.secondvalue.value / 60);
form.secondvalue.value = parseInt(form.secondvalue.value - (form.minutevalue.value * 60));
return true;
}
function calculatedistance(form) {
//  get conversion factors from selected options
var i = form.distunits.selectedIndex;
var distunitsvalue = form.distunits.options[i].value;
var j = form.speedunits.selectedIndex;
var speedunitsvalue = form.speedunits.options[j].value;
//  convert time to seconds
var temp = ((parseFloat(form.hourvalue.value) * 3600) + (parseFloat(form.minutevalue.value) * 60) + parseFloat(form.secondvalue.value));
//  calculated distance
form.distvalue.value = ((form.speedvalue.value * speedunitsvalue) * temp) / distunitsvalue;
return true;
}
function calculatespeed(form) {
//  get conversion factors from selected options
var i = form.distunits.selectedIndex;
var distunitsvalue = form.distunits.options[i].value;
var j = form.speedunits.selectedIndex;
var speedunitsvalue = form.speedunits.options[j].value;
//  convert time to seconds
var temp = ((parseFloat(form.hourvalue.value) * 3600) + (parseFloat(form.minutevalue.value) * 60) + parseFloat(form.secondvalue.value));
//  calculate speed
form.speedvalue.value = ((form.distvalue.value * distunitsvalue)  / (temp * speedunitsvalue));
return true;
}
function clearcell(cell) {
cell.value = "";
return true;
}
</script>

</head>

<body>

<h4>Time from Distance and Speed</h4>
<form>
<table>
<tr>
<td>Enter distance value and unit:</td>
<td><input type=text name=distvalue size=15 value="1" onfocus="clearcell(distvalue)"></td>
<td><select name=distunits>
<option value=1>Metres
<option value=0.001>Millimetres
<option value=0.01>Centimetres
<option value=1000>Kilometres
<option value=0.0254>Inches
<option value=0.3048>Feet
<option value=0.9144>Yards
<option value=1.8288>Fathoms
<option value=1609.344>Statute Miles
<option value=1852>Nautical Miles
<option value=9460000000000000>Light Year
</select>
</td>
</tr>
<tr>
<td>Enter speed value and units:</td>
<td><input type=text name=speedvalue size=15 value="1" onfocus="clearcell(speedvalue)"></td>
<td><select name=speedunits>
<option value=1>Metres per Second
<option value=0.277777777777777777777777777777777777>Kilometre per Hour
<option value=0.3048>Feet per Second
<option value=0.00508>Feet per Minute
<option value=0.01524>Yard per Minute
<option value=0.44704>Statute Mile per Hour
<option value=0.514444444444>Knot
</select></td>
</tr>
</table>
<table>
<tr>
<td>Time is:</td>
<td><input type=text name=hourvalue size=5 value="" readonly></td>
<td>Hours</td>
<td><input type=text name=minutevalue size=5 value="" readonly></td>
<td>Minutes</td>
<td><input type=text name=secondvalue size=5 value="" readonly></td>
<td>Seconds</td>
</tr>
</table>
<input type=button value="Calculate" onClick='calculatetime(this.form)'>
</form>
<hr>
<h4>Distance from Speed and Time</h4>
<form>
<table>
<tr>
<td>Enter speed value and units:</td>
<td><input type=text name=speedvalue size=15 value="1" onfocus="clearcell(speedvalue)"></td>
<td><select name=speedunits>
<option value=1>Metres per Second
<option value=0.277777777777777777777777777777777777>Kilometre per Hour
<option value=0.3048>Feet per Second
<option value=0.00508>Feet per Minute
<option value=0.01524>Yard per Minute
<option value=0.44704>Statute Mile per Hour
<option value=0.514444444444>Knot
</select></td>
</tr>
</table>
<table>
<tr>
<td>Enter time:</td>
<td><input type=text name=hourvalue size=5 value="0" onfocus="clearcell(hourvalue)"></td>
<td>Hours</td>
<td><input type=text name=minutevalue size=5 value="0" onfocus="clearcell(minutevalue)"></td>
<td>Minutes</td>
<td><input type=text name=secondvalue size=5 value="0" onfocus="clearcell(secondvalue)"></td>
<td>Seconds</td>
</tr>
</table>
<table>
<tr>
<td>Distance is (select unit before calculating):</td>
<td><input type=text name=distvalue size=15 value="" readonly></td>
<td><select name=distunits>
<option value=1>Metres
<option value=0.001>Millimetres
<option value=0.01>Centimetres
<option value=1000>Kilometres
<option value=0.0254>Inches
<option value=0.3048>Feet
<option value=0.9144>Yards
<option value=1.8288>Fathoms
<option value=1609.344>Statute Miles
<option value=1852>Nautical Miles
<option value=9460000000000000>Light Year
</select>
</td>
</tr>
</table>
<input type=button value="Calculate" onClick="calculatedistance(this.form)">
</form>
<hr>
<h4>Speed from Distance and Time</h4>
<form>
<table>
<tr>
<td>Enter distance value and unit:</td>
<td><input type=text name=distvalue size=15 value="1" onfocus="clearcell(distvalue)"></td>
<td><select name=distunits>
<option value=1>Metres
<option value=0.001>Millimetres
<option value=0.01>Centimetres
<option value=1000>Kilometres
<option value=0.0254>Inches
<option value=0.3048>Feet
<option value=0.9144>Yards
<option value=1.8288>Fathoms
<option value=1609.344>Statute Miles
<option value=1852>Nautical Miles
<option value=9460000000000000>Light Year
</select>
</td>
</tr>
</table>
<table>
<tr>
<td>Enter time:</td>
<td><input type=text name=hourvalue size=5 value="0" onfocus="clearcell(hourvalue)"></td>
<td>Hours</td>
<td><input type=text name=minutevalue size=5 value="0" onfocus="clearcell(minutevalue)"></td>
<td>Minutes</td>
<td><input type=text name=secondvalue size=5 value="0" onfocus="clearcell(secondvalue)"></td>
<td>Seconds</td>
</tr>
</table>
<table>
<tr>
<td>Speed is (select units before calculating):</td>
<td><input type=text name=speedvalue size=15 value="1" readonly></td>
<td><select name=speedunits>
<option value=1>Metres per Second
<option value=0.277777777777777777777777777777777777>Kilometre per Hour
<option value=0.3048>Feet per Second
<option value=0.00508>Feet per Minute
<option value=0.01524>Yard per Minute
<option value=0.44704>Statute Mile per Hour
<option value=0.514444444444>Knot
</select></td>
</tr>
</table>
<input type=button value="Calculate" onClick="calculatespeed(this.form)">
</form>

</body>
</html>

کپی برداری از محتوای سایت کلیدستان، ممنوع بوده و پیگرد قانونی دارد. (تنها استفاده شخصی کاربر، مجاز است) (کپی برداری توسط سایر وب سایت ها = حرام) (بیشتر بدانید)

خوانده شد
جستجو در عنوان کلیدها :
جستجو توسط گوگل :
پرسیدن سوال :
ارسال نظر :
نظرات 0 0 0

ارسال نظر جدید (بدون نیاز به عضو بودن در وب سایت)

دسترسی سریع

×

شماره کلید


کلید
×

شماره دسته کلید


دسته کلید
×

جستجو


جستجو