بستن منو
۶۳
تعداد کلیدهای این موضوع
لیست همه کلیدهای این موضوع
کدهای آماده برای منو
کدهای آماده برای منو
7
کدهای آماده برای نمایش لینک
کدهای آماده برای نمایش لینک
1
کدهای آماده برای موس
کدهای آماده برای موس
1
کدهای آماده برای فرم ها
کدهای آماده برای فرم ها
15
کدهای آماده برای زمان و تاریخ
کدهای آماده برای زمان و تاریخ
16
کدهای آماده برای محاسبه گرها
کدهای آماده برای محاسبه گرها
23
×

دانلود فروشگاه اندروید کلیدستان

708

نویسنده

علیرضا گلمکانی ( admin )

شماره کلید
دسته کلید - دسته بندی

تشخیص اینکه یک روز مشخص، چندمین روز هفته بوده است (با javascript)

تنها کافی است که شما سال و ماه و روز مورد نظرتان را مشخص کنید و آنگاه این کد، محاسبه می کند که آن روز، چندمین روز از هفته می باشد (شنبه یا یکشنبه یا ...). همچنین، این کد تشخیص می دهد که آیا آن روز، گذشته است یا خیر :


Result

کدها :


<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

<script language="JavaScript">
var D = "0";
var M = "0";
var Y = "0";
var C = "0";
var B = "0";
var A = "0";
var Day = "0";
var Ending = "0";
var Dayow = new Array();
Dayow[-6] = "Monday";
Dayow[-5] = "Tuesday";
Dayow[-4] = "Wednesday";
Dayow[-3] = "Thursday";
Dayow[-2] = "Friday";
Dayow[-1] = "Saturday";
Dayow[0] = "Sunday";
Dayow[1] = "Monday";
Dayow[2] = "Tuesday";
Dayow[3] = "Wednesday";
Dayow[4] = "Thursday";
Dayow[5] = "Friday";
Dayow[6] = "Saturday";
var mnth = new Array();
mnth[0] = "January";
mnth[1] = "February";
mnth[2] = "March";
mnth[3] = "April";
mnth[4] = "May";
mnth[5] = "June";
mnth[6] = "July";
mnth[7] = "August";
mnth[8] = "September";
mnth[9] = "October";
mnth[10] = "November";
mnth[11] = "December";
function calcul() {
if (document.calculate.mnth.options.value == 0 || document.calculate.day.options.value == 0 || document.calculate.year.value.length == 0) {
alert('Please complete all options');
}
else if (document.calculate.mnth.options.value == 2 && document.calculate.day.options.value == 30 || document.calculate.mnth.options.value == 2 && document.calculate.day.options.value == 31) {
alert('That Month does not have '+ document.calculate.day.options.value +' days');
}
else if (document.calculate.mnth.options.value == 4 && document.calculate.day.options.value == 31) {
alert('That month does not have '+ document.calculate.day.options.value +' days');
}
else if (document.calculate.mnth.options.value == 6 && document.calculate.day.options.value == 31) {
alert('That month does not have '+ document.calculate.day.options.value +' days');
}
else if (document.calculate.mnth.options.value == 9 && document.calculate.day.options.value == 31) {
alert('That month does not have '+ document.calculate.day.options.value +' days');
}
else if (document.calculate.mnth.options.value == 11 && document.calculate.day.options.value == 31) {
alert('That month does not have '+ document.calculate.day.options.value +' days');
}
else {
calcul2();
   }
}
function calcul2() {
D = document.calculate.day.options.value;
M = document.calculate.mnth.options.value;
Y = document.calculate.year.value;
if (M < 3) {
M = ((M / 1) + 12);
Y = (Y - 1);
date2();
}
else {
date2();
  }
}
function date2() {
C = (parseInt(Y / 100));
B = (Y - (100 * C));
A = ((parseInt((2.6 * M) - 5.39)) + (parseInt(B / 4)) + (parseInt(C / 4)) + (D / 1) + B - (2 * C));
Day = (A - (7 * (parseInt(A / 7))));
Leap = ((Y / 4) - (parseInt(Y / 4)));
if (Leap != 0 && M >= 3 && A < 0) {
Day =- -Day;
daycalcu();
}
else if (Leap == 0 && M < 3 && A < 0) {
Day = (Day - 2);
daycalcu();
}
else {
daycalcu();
   }
}
function daycalcu() {
if (document.calculate.mnth.options.value == 2 && document.calculate.day.options.value == 29 && Leap == 0) {
alert('February does not have '+ document.calculate.day.options.value +' days in '+ document.calculate.year.value +'');
}
else {
appear();
   }
}
function appear() {
if (document.calculate.day.options.value == 1 || document.calculate.day.options.value == 21 || document.calculate.day.options.value == 31) {
Ending = "st";
appear2();
}
else if (document.calculate.day.options.value == 2 || document.calculate.day.options.value == 22) {
Ending = "nd";
appear2();
}
else if (document.calculate.day.options.value == 3 || document.calculate.day.options.value == 23) {
Ending = "rd";
appear2();
}
else {
Ending ="th";
appear2();
   }
}
function appear2() {
test = new Date();
gdate = test.getDate();
gyear = test.getFullYear();
gmonth = test.getMonth();
E = (gmonth + 1);
D = document.calculate.day.options.value;
M = document.calculate.mnth.options.value;
Y = document.calculate.year.value;
F = (M - 1);
if (gyear == Y && gdate == D && E == M) {
alert('The '+ document.calculate.day.options.value + Ending +' of '+ mnth[F] +' '+ document.calculate.year.value +' is a '+ Dayow[Day] +'');
}
else if (gyear < Y || gyear == Y && E < M || gyear == Y && E == M && gdate < D) {
alert('The '+ document.calculate.day.options.value + Ending +' of '+ mnth[F] +' '+ document.calculate.year.value +' will be a '+ Dayow[Day] +'');
}
else if (gyear > Y || gyear == Y && E > M || gyear == Y && E == M && gdate > D) {
alert('The '+ document.calculate.day.options.value + Ending +' of '+ mnth[F] +' '+ document.calculate.year.value +' was a '+ Dayow[Day] +'');
}
else {
alert('The '+ document.calculate.day.options.value + Ending +' of '+ mnth[F] +' '+ document.calculate.year.value +' was a '+ Dayow[Day] +'');
   }
}
</script>

</head>

<body>

<form name="calculate">
<select name="day">
<option>Choose Date
<option value="1">1st
<option value="2">2nd
<option value="3">3rd
<option value="4">4th
<option value="5">5th
<option value="6">6th
<option value="7">7th
<option value="8">8th
<option value="9">9th
<option value="10">10th
<option value="11">11th
<option value="12">12th
<option value="13">13th
<option value="14">14th
<option value="15">15th
<option value="16">16th
<option value="17">17th
<option value="18">18th
<option value="19">19th
<option value="20">20th
<option value="21">21st
<option value="22">22nd
<option value="23">23rd
<option value="24">24th
<option value="25">25th
<option value="26">26th
<option value="27">27th
<option value="28">28th
<option value="29">29th
<option value="30">30th
<option value="31">31st
</select>
<select name="mnth">
<option>Choose Month
<option value="1">January
<option value="2">February
<option value="3">March
<option value="4">April
<option value="5">May
<option value="6">June
<option value="7">July
<option value="8">August
<option value="9">September
<option value="10">October
<option value="11">November
<option value="12">December
</select>
<input type=text name="year" size=4 maxlength=4> Year
<br>
<input type=button value="Calculate" onclick="calcul()">
</form>

</body>
</html>

کپی برداری از محتوای سایت کلیدستان، ممنوع بوده و پیگرد قانونی دارد. (تنها استفاده شخصی کاربر، مجاز است) (کپی برداری توسط سایر وب سایت ها = حرام) (بیشتر بدانید)

خوانده شد
جستجو در عنوان کلیدها :
جستجو توسط گوگل :
پرسیدن سوال :
ارسال نظر :
نظرات 0 0 0

ارسال نظر جدید (بدون نیاز به عضو بودن در وب سایت)

دسترسی سریع

×

شماره کلید


کلید
×

شماره دسته کلید


دسته کلید
×

جستجو


جستجو