بستن منو
۶۳
تعداد کلیدهای این موضوع
لیست همه کلیدهای این موضوع
کدهای آماده برای منو
کدهای آماده برای منو
7
کدهای آماده برای نمایش لینک
کدهای آماده برای نمایش لینک
1
کدهای آماده برای موس
کدهای آماده برای موس
1
کدهای آماده برای فرم ها
کدهای آماده برای فرم ها
15
کدهای آماده برای زمان و تاریخ
کدهای آماده برای زمان و تاریخ
16
کدهای آماده برای محاسبه گرها
کدهای آماده برای محاسبه گرها
23
×

دانلود فروشگاه اندروید کلیدستان

695

نویسنده

علیرضا گلمکانی ( admin )

شماره کلید
دسته کلید - دسته بندی

محاسبه مقدار زمان گذشته از تولد و سالگرد تولد بعدی افراد (با javascript)

کافی است که شما، سال و ماه و روز و ساعت تولد خود را در فرم زیر وارد نمایید، سپس با کلیک بر روی دکمه، مقدار زمان گذشته از تولد شما، بر حسب واحدهای مختلف، نمایش داده می شود. همچنین، سالگرد تولد بعدی فرد نیز نمایش داده می شود :


Result

کدها :


<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

<script language="JavaScript">
function start() {
document.form1.day.value = "";
document.form1.month.value = "";
document.form1.year.value = "";
document.form1.age.value = "";
document.form1.months.value = "";
document.form1.weeks.value = "";
document.form1.answer.value = "";
document.form1.hours.value = "";
document.form1.min.value = "";
document.form1.sec.value = "";
document.form1.bday.value = "";
document.form1.milli.value = "";
}
function run() {
var ap;
dd = document.form1.day.value;
mm = document.form1.month.value;
yy = document.form1.year.value;
with(document.form1) {
ap = parseInt(ampm.selectedIndex);
hr = parseInt(hrs.value);
if(hr <= 0 && hr >= 13) {
ap = null;
alert("asdf")
   }
}
main="valid";
if ((mm < 1) || (mm > 12) || (dd < 1) || (dd > 31) || (yy < 1) ||(mm == "") || (dd == "") || (yy == ""))
main = "Invalid";
else
if (((mm == 4) || (mm == 6) || (mm == 9) || (mm == 11)) && (dd > 30))
main = "Invalid";
else
if (mm == 2) {
if (dd > 29)
main = "Invalid";
else if((dd > 28) && (!lyear(yy)))
main="Invalid";
}
else
if((yy > 9999)||(yy < 0))
main = "Invalid";
else
main = main;
if(main == "valid") {
function leapyear(a) {
if(((a % 4 == 0) && (a % 100 != 0)) || (a % 400 == 0))
return true;
else
return false;
}
days = new Date();
gdate = days.getDate();
gmonth = days.getMonth();
gyear = days.getYear();
age = gyear - yy;
if((mm == (gmonth + 1)) && (dd <= parseInt(gdate))) {
age = age;
}
else {
if(mm <= (gmonth)) {
age = age;
}
else {
age = age - 1;
  }
}
if(age == 0)
age = age;
document.form1.age.value="  You are " + age+ " years old   &  ";
if(mm <= (gmonth + 1))
age = age - 1;
if((mm == (gmonth + 1)) && (dd > parseInt(gdate)))
age = age + 1;
var m;
var n;
if (mm == 12) { n = 31 - dd; }
if (mm == 11) { n = 61 - dd; }  
if (mm == 10) { n = 92 - dd; }  
if (mm == 9) { n = 122 - dd; }
if (mm == 8) { n = 153 - dd; }  
if (mm == 7) { n = 184 - dd; }  
if (mm == 6) { n = 214 - dd; }  
if (mm == 5) { n = 245 - dd; }
if (mm == 4) { n = 275 - dd; }
if (mm == 3) { n = 306 - dd; }
if (mm == 2) { n = 334 - dd; if(leapyear(yy)) n = n + 1; }
if (mm == 1) { n = 365 - dd; if (leapyear(yy)) n = n + 1; }
if (gmonth == 1) m = 31;
if (gmonth == 2) { m = 59;   if (leapyear(gyear)) m = m + 1; }
if (gmonth == 3) { m = 90;   if (leapyear(gyear)) m = m + 1; }
if (gmonth == 4) { m = 120;  if (leapyear(gyear)) m = m + 1; }
if (gmonth == 5) { m = 151;  if (leapyear(gyear)) m = m + 1; }
if (gmonth == 6) { m = 181;  if (leapyear(gyear)) m = m + 1; }
if (gmonth == 7) { m = 212;  if (leapyear(gyear)) m = m + 1; }
if (gmonth == 8) { m = 243;  if (leapyear(gyear)) m = m + 1; }
if (gmonth == 9) { m = 273;  if (leapyear(gyear)) m = m + 1; }
if (gmonth == 10) { m = 304; if (leapyear(gyear)) m = m + 1; }
if (gmonth == 11) { m = 334; if (leapyear(gyear)) m = m + 1; }
if (gmonth == 12) { m = 365; if (leapyear(gyear)) m = m + 1; }
totdays = (parseInt(age) * 365);
totdays += age / 4;
totdays = parseInt(totdays) + gdate + m + n;
document.form1.answer.value = "" + totdays +" days ";
months = age * 12;
months += 12 - parseInt(mm);
months += gmonth;
document.form1.months.value = months + " Months";
if (gmonth == 1) p = 31 + gdate;
if (gmonth == 2) { p = 59 + gdate;   if (leapyear(gyear)) m = m + 1; }
if (gmonth == 3) { p = 90 + gdate;   if (leapyear(gyear)) p = p + 1; }
if (gmonth == 4) { p = 120 + gdate;  if (leapyear(gyear)) p = p + 1; }
if (gmonth == 5) { p = 151 + gdate;  if (leapyear(gyear)) p = p + 1; }
if (gmonth == 6) { p = 181 + gdate;  if (leapyear(gyear)) p = p + 1; }
if (gmonth == 7) { p = 212 + gdate;  if (leapyear(gyear)) p = p + 1; }
if (gmonth == 8) { p = 243 + gdate;  if (leapyear(gyear)) p = p + 1; }
if (gmonth == 9) { p = 273 + gdate;  if (leapyear(gyear)) p = p + 1; }
if (gmonth == 10) { p = 304 + gdate; if (leapyear(gyear)) p = p + 1; }
if (gmonth == 11) { p = 334 + gdate; if (leapyear(gyear)) p = p + 1; }
if (gmonth == 12) { p = 365 + gdate; if (leapyear(gyear)) p = p + 1; }
weeks = totdays / 7;
weeks += " weeks";
weeks = parseInt(weeks);
document.form1.weeks.value = weeks + " Weeks";
var time = new Date();
ghour = time.getHours();
gmin = time.getMinutes();
gsec = time.getSeconds();
hour = ((age * 365) + n + p) * 24;
hour += (parseInt(age / 4) * 24);
if(ap == 0)
hour = hour - hr;
else {
if(ap == 1) {
hour = hour - (11 + hr)
   }
}
document.form1.hours.value = hour + " Hours";
var min;
min = (hour * 60) + gmin;
document.form1.min.value = min + " Minutes";
sec = (min * 60) + gsec;
document.form1.sec.value = sec + " Seconds";
var millisec;
var gmil;
gmil = days.getMilliseconds();
millisec = (sec * 1000) + gmil;
document.form1.milli.value = millisec + " Milliseconds";
mm = mm - 1;
var r;
if(mm == 0) r = 1;
if(mm == 1) r = 31;
if(mm == 2) { r = 59;    if (leapyear(gyear)) m = m + 1; }
if(mm == 3) { r = 90;    if (leapyear(gyear)) r = r + 1; }
if(mm == 4) { r = 120;   if (leapyear(gyear)) r = r + 1; }
if(mm == 5) { r = 151;   if (leapyear(gyear)) r = r + 1; }
if(mm == 6) { r = 181;   if (leapyear(gyear)) r = r + 1; }
if(mm == 7) { r = 212;   if (leapyear(gyear)) r = r + 1; }
if(mm == 8) { r = 243;   if (leapyear(gyear)) r = r + 1; }
if(mm == 9) { r = 273;   if (leapyear(gyear)) r = r + 1; }
if(mm == 10) { r = 304;  if (leapyear(gyear)) r = r + 1; }
if(mm == 11) { r = 334;  if (leapyear(gyear)) r = r + 1; }
if(mm == 12) { r = 365;  if (leapyear(gyear)) r = r + 1; }
mm = mm + 1;
r = parseInt(r) + parseInt(dd);
if( mm > (gmonth + 1)) {
bday = r - m - gdate;
}
else {
if(mm == (gmonth + 1) && (gdate < dd)) {
bday = (r - m - gdate);
}
else {
if((leapyear(gyear)) && ((mm > 2) && (dd < 29))) {
a = 366;
}
else {
a = 365;
}
bday = a + (r - m - gdate);
   }
}
nhour = 24-parseInt(ghour);
nmin = 60 - parseInt(gmin);
nsec = 60 - parseInt(gsec);
go();
if(((bday == 366) && (leapyear(yy))) || ((bday == 365) && (!leapyear(yy)))) {
document.form1.bday.value = "today is your birthday";
alert("Happy Birthday");
} else {
document.form1.bday.value = bday + " days " + nhour + " hours " + nmin + " minutes " + nsec + " seconds";
setTimeout("run()", 1);
}
function go() {
function lyear(a) {
if(((a % 4 == 0) && (a % 100 != 0)) || (a % 400 == 0)) return true;
else return false;
}
mm = parseInt(mm);
dd = parseInt(dd);
yy = parseInt(yy);
if ((mm < 1) || (mm > 12) || (dd < 1) || (dd > 31) || (yy < 1) ||(mm == " ") || (dd == " ") || (yy == " "))  main="Invalid";
else
if (((mm == 4) || (mm == 6) || (mm == 9) || (mm == 11)) && (dd > 30)) main = "Invalid";
else
if (mm == 2) {
if (dd > 29)
main = "Invalid";
else
if(( dd > 28) && (!lyear(yy)))
main = "Invalid";
}
else main = main;
if(main == "valid") {
var m;
if (mm == 1) n = 31;
if (mm == 2) n = 59 + 1;
if (mm == 3) n = 90 + 1;
if (mm == 4) n = 120 + 1;
if (mm == 5) n = 151 + 1;
if (mm == 6) n = 181 + 1;
if (mm == 7) n = 212 + 1;
if (mm == 8) n = 243 + 1;
if (mm == 9) n = 273 + 1;
if (mm == 10) n = 304 + 1;
if (mm == 11) n = 334 + 1;
if (mm == 12) n = 365 + 1;
if((mm == 1)||(mm == 3)||(mm == 5)||(mm == 7)||(mm == 8)||(mm == 10)||(mm == 12))
n += 31 + dd;
else if((mm == 4)||(mm == 6)||(mm == 9)||(mm == 11))
n += 31 + dd + 1;
else if(mm == 2) {
if(lyear(yy)) n += 29 + dd - 3;
else if(!lyear(yy)) n += 28 + dd - 1;
}
fours = yy / 4;
hunds = yy / 100;
fhunds = yy / 400;
var day;
day = (yy + n + fours - hunds + fhunds) % 7;
day = parseInt(day)
switch(day)
{
case 1 : document.form1.age.value +="  you were born on a  Sunday"
break
case 2 : document.form1.age.value +="  you were born on a  Monday"
break
case 3 : document.form1.age.value +="  you were born on a  Tuesday"
break
case 4 : document.form1.age.value +="  you were born on a  Wednesday"
break
case 5 : document.form1.age.value +="  you were born on a  Thursday"
break
case 6 : document.form1.age.value +="  you were born on a  Friday"
break
case 7 : document.form1.age.value +="  you were born on a  Saturday"
break
case 0 : document.form1.age.value +="  you were born on a  Saturday"
break
   }
}
else {
document.form1.age.value += main + " Date";
      }
   }
}
else {
document.form1.age.value = main + " Date";
document.form1.months.value = "";
document.form1.weeks.value = "";
document.form1.answer.value = "";
document.form1.hours.value = "";
document.form1.min.value = "";
document.form1.sec.value = "";
document.form1.bday.value = "";
document.form1.milli.value = "";
   }
}
</script>

</head>

<body onLoad="start()">

<center>
<br>
Enter your date of birth
<br>
<FORM name=form1>
Month<INPUT name=month size=3>  
Date<INPUT name=day size=3> 
Year<INPUT name=year size=6>  
Hours<INPUT name=hrs value=00 size=6>
<select size="1" name="ampm">
<option selected>AM</option>
<option>PM</option>
</select>
<INPUT name=start onclick=run() type=button value="Calculate">
<BR>
<BR>
<INPUT name=age size=55 value="Your age will be displayed here">
<BR>
<BR>
You have been living for:
<BR>
<TABLE border = 0>
<TBODY>
<TR>
<TD>In months:</TD>
<TD><INPUT name=months size=30></TD>
</TR>
<TR>
<TD>In weeks:</TD>
<TD><INPUT name=weeks size=30></TD>
</TR>
<TR>
<TD>In days:</TD>
<TD><INPUT name=answer size=30></TD>
</TR>
<TR>
<TD>In hours:</TD>
<TD><INPUT name=hours size=30></TD>
</TR>
<TR>
<TD>In minutes:</TD>
<TD><INPUT name=min size=30></TD>
</TR>
<TR>
<TD>In seconds:</TD>
<TD><INPUT name=sec size=30></TD>
</TR>
<TR>
<TD>In Milliseconds:</TD>
<TD><INPUT name=milli size=30></TD>
</TR>
</TBODY>
</TABLE>
Your next birthday will be in:
<BR>
<INPUT name=bday size=40>
</FORM>
</center>

</body>
</html>

کپی برداری از محتوای سایت کلیدستان، ممنوع بوده و پیگرد قانونی دارد. (تنها استفاده شخصی کاربر، مجاز است) (کپی برداری توسط سایر وب سایت ها = حرام) (بیشتر بدانید)

خوانده شد
جستجو در عنوان کلیدها :
جستجو توسط گوگل :
پرسیدن سوال :
ارسال نظر :
نظرات 0 0 0

ارسال نظر جدید (بدون نیاز به عضو بودن در وب سایت)

دسترسی سریع

×

شماره کلید


کلید
×

شماره دسته کلید


دسته کلید
×

جستجو


جستجو