بستن منو
۶۳
تعداد کلیدهای این موضوع
لیست همه کلیدهای این موضوع
کدهای آماده برای منو
کدهای آماده برای منو
7
کدهای آماده برای نمایش لینک
کدهای آماده برای نمایش لینک
1
کدهای آماده برای موس
کدهای آماده برای موس
1
کدهای آماده برای فرم ها
کدهای آماده برای فرم ها
15
کدهای آماده برای زمان و تاریخ
کدهای آماده برای زمان و تاریخ
16
کدهای آماده برای محاسبه گرها
کدهای آماده برای محاسبه گرها
23
×

دانلود فروشگاه اندروید کلیدستان

694

نویسنده

علیرضا گلمکانی ( admin )

شماره کلید
دسته کلید - دسته بندی

محاسبه average cost base در خرید و فروش (با javascript)

این کد برای محاسبه average cost base در خرید و فروش، به کار می رود :


Result

کدها :


<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

<script language="JavaScript">
var tot_units = 0;
var tot_cost = 0;
function acbCalc(acbForm) {
with (acbForm) {
if (!unitsnum.value || isNaN(unitsnum.value) || !unitscost.value || isNaN(unitscost.value) ) {
alert("Please re-enter the units and cost amounts again.");
return;
}
else {
if (saletype[0].checked) { // bought
CapGain.value = "";
tot_units += unitsnum.value*1;
total_units.value = tot_units;
tot_cost += (unitsnum.value*1) * (unitscost.value*1);
total_cost.value = d_places(tot_cost, 4);
acb.value = d_places(tot_cost/tot_units, 4);
CapGain.value = "-- sales only --";
}
else { // sold
if ((unitsnum.value*-1 + tot_units*1) >= 0) {
tot_units -= unitsnum.value;
total_units.value = tot_units;
tot_cost = tot_units * acb.value;
total_cost.value = d_places(tot_cost, 4);
CapGain.value = d_places(unitsnum.value*(unitscost.value - acb.value), 2);
}
else {
alert("You don't have that many units to sell."); return;
         }
      }
   }
}
// sets the decimal precision
function d_places(n,p) {
var factor = 1;
var ans  = 0;
var j = 0;
for (j = 1; j <= p; j++)
factor =  factor * 10.0;
ans = (Math.round((n + 0.05 / (factor) ) * factor)) / factor;
return ans;
  }
}
</script>

</head>

<body>

<center>
<form>
<table border=1 cellpadding=5 cellspacing=0><tr><td>
<table>
<th colspan=2>Adjusted Cost Base Calculator<p></th>
<tr>
<td># of Units</td>
<td><input type="text" name="unitsnum" size="15" maxlength="10"></td>
</tr>
<tr>
<td>Cost per Unit</td>
<td><input type="text" name="unitscost" size="15" maxlength="10"></td>
</tr>
<tr>
<td>Transaction Type</td>
<td><input type="radio" name="saletype" value="1" checked>Bought
<br><input type="radio" name="saletype" value="-1">Sold
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan=2 align=center><input type="button" value="Add This Transaction" onClick="acbCalc(this.form);"></td>
</tr>
<tr>
<td>Total Units</td>
<td><input type="text" name="total_units" size="15" readonly></td>
</tr>
<td>Total Cost</td>
<td><input type="text" name="total_cost" size="15" maxlength="10" readonly></td>
</tr>
<tr>
<td>Adjusted Base Cost</td>
<td><input type="text" name="acb" size="15" readonly></td>
</tr>
<tr>
<td>Gain or Loss</td>
<td><input type="text" name="CapGain" size="15" maxlength="10" readonly></td>
</tr>
</table>
</td></tr></table>
</form>
</center>

</body>
</html>

کپی برداری از محتوای سایت کلیدستان، ممنوع بوده و پیگرد قانونی دارد. (تنها استفاده شخصی کاربر، مجاز است) (کپی برداری توسط سایر وب سایت ها = حرام) (بیشتر بدانید)

خوانده شد
جستجو در عنوان کلیدها :
جستجو توسط گوگل :
پرسیدن سوال :
ارسال نظر :
نظرات 0 0 0

ارسال نظر جدید (بدون نیاز به عضو بودن در وب سایت)

دسترسی سریع

×

شماره کلید


کلید
×

شماره دسته کلید


دسته کلید
×

جستجو


جستجو