بستن منو
۶۳
تعداد کلیدهای این موضوع
لیست همه کلیدهای این موضوع
کدهای آماده برای منو
کدهای آماده برای منو
7
کدهای آماده برای نمایش لینک
کدهای آماده برای نمایش لینک
1
کدهای آماده برای موس
کدهای آماده برای موس
1
کدهای آماده برای فرم ها
کدهای آماده برای فرم ها
15
کدهای آماده برای زمان و تاریخ
کدهای آماده برای زمان و تاریخ
16
کدهای آماده برای محاسبه گرها
کدهای آماده برای محاسبه گرها
23
×

دانلود فروشگاه اندروید کلیدستان

692

نویسنده

علیرضا گلمکانی ( admin )

شماره کلید
دسته کلید - دسته بندی

نمایش زمان در نواحی مختلف جغرافیایی (time zones) ، (با javascript)

برای نمایش ساعت در نواحی مختلف جغرافیایی، می توانید از این کد استفاده کنید :


Result

کدها :


<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

<script language="JavaScript">
function GetTime() {
var dt = new Date();
var def = dt.getTimezoneOffset()/60;
var gmt = (dt.getHours() + def);
document.clock.local.value = (IfZero(dt.getHours()) + ":" + IfZero(dt.getMinutes()) + ":" + IfZero(dt.getSeconds()));
var ending = ":" + IfZero(dt.getMinutes()) + ":" +  IfZero(dt.getSeconds());
var rome =check24(((gmt + 1) > 24) ? ((gmt + 1) - 24) : (gmt + 1));
document.clock.rome.value = (IfZero(rome) + ending);
var isr =check24(((gmt + 2) > 24) ? ((gmt + 2) - 24) : (gmt + 2));
document.clock.Israel.value = (IfZero(isr) + ending);
var msw =check24(((gmt + 3) > 24) ? ((gmt + 3) - 24) : (gmt + 3));
document.clock.msw.value = (IfZero(msw) + ending);
var baku =check24(((gmt + 4) > 24) ? ((gmt + 4) - 24) : (gmt + 4));
document.clock.baku.value = (IfZero(baku) + ending);
var del =check24(((gmt + 5) > 24) ? ((gmt + 5) - 24) : (gmt + 5));
document.clock.del.value = (IfZero(del) + ending);
var dh =check24(((gmt + 6) > 24) ? ((gmt + 6) - 24) : (gmt + 6));
document.clock.dh.value = (IfZero(dh) + ending);
var kok =check24(((gmt +7 ) > 24) ? ((gmt +7 ) - 24) : (gmt + 7));
document.clock.kok.value = (IfZero(kok) + ending);
var ho =check24(((gmt + 8) > 24) ? ((gmt + 8) - 24) : (gmt + 8));
document.clock.ho.value = (IfZero(ho) + ending);
var tky =check24(((gmt + 9) > 24) ? ((gmt + 9) - 24) : (gmt + 9));
document.clock.tky.value = (IfZero(tky) + ending);
var sdn =check24(((gmt + 10) > 24) ? ((gmt + 10) - 24) : (gmt + 10));
document.clock.sdn.value = (IfZero(sdn) + ending);
var mag =check24(((gmt + 11) > 24) ? ((gmt + 11) - 24) : (gmt + 11));
document.clock.mag.value = (IfZero(mag) + ending);
var wll =check24(((gmt + 12) > 24) ? ((gmt + 12) - 24) : (gmt + 12));
document.clock.wll.value = (IfZero(wll) + ending);

var _GMT =check24(((gmt) > 24) ? ((gmt) - 24) : (gmt));

document.clock._GMT.value = (IfZero(_GMT) + ":" + IfZero(dt.getMinutes()) + ":" + IfZero(dt.getSeconds()));
var eniw =check24(((gmt + (24-12)) > 24) ? ((gmt + (24-12)) - 24) : (gmt + (24-12)));
document.clock.eniw.value = (IfZero(eniw) + ending);
var sam =check24(((gmt + (24-11)) > 24) ? ((gmt + (24-11)) - 24) : (gmt + (24-11)));
document.clock.sam.value = (IfZero(sam) + ending);
var haw =check24(((gmt + (24-10)) > 24) ? ((gmt + (24-10)) - 24) : (gmt + (24-10)));
document.clock.Hawaii.value = (IfZero(haw) + ending);
var ala =check24(((gmt + (24-9)) > 24) ? ((gmt + (24-9)) - 24) : (gmt + (24-9)));
document.clock.alaska.value = (IfZero(ala) + ending);
var pacif =check24(((gmt + (24-8)) >= 24) ? ((gmt + (24-8)) - 24) : (gmt + (24-8)));
document.clock.pacif.value = (IfZero(pacif) + ending);
var mount =check24(((gmt + (24-7)) > 24) ? ((gmt + (24-7)) - 24) : (gmt + (24-7)));
document.clock.mount.value = (IfZero(mount) + ending);
var center =check24(((gmt + (24-6)) > 24) ? ((gmt + (24-6)) - 24) : (gmt + (24-6)));
document.clock.center.value = (IfZero(center) + ending);
var east =check24(((gmt + (24-5)) > 24) ? ((gmt + (24-5)) - 24) : (gmt + (24-5)));
document.clock.east.value = (IfZero(east) + ending);
var atl =check24(((gmt + (24-4)) > 24) ? ((gmt + (24-4)) - 24) : (gmt + (24-4)));
document.clock.atl.value = (IfZero(atl) + ending);
var bra =check24(((gmt + (24-3)) > 24) ? ((gmt + (24-3)) - 24) : (gmt + (24-3)));
bra = (bra >= 24) ? bra - 24 : bra;
document.clock.bra.value = (IfZero(bra) + ending);
var mid =check24(((gmt + (24-2)) > 24) ? ((gmt + (24-2)) - 24) : (gmt + (24-2)));
mid = (mid >= 24) ? mid - 24 : mid;
document.clock.mid.value = (IfZero(mid) + ending);
var azo =check24(((gmt + (24-1)) > 24) ? ((gmt + (24-1)) - 24) : (gmt + (24-1)));
azo = (azo >= 24) ? azo - 24 : azo;
document.clock.azo.value = (IfZero(azo) + ending);
setTimeout("GetTime()", 1000);
}
function IfZero(num) {
return ((num <= 9) ? ("0" + num) : num);
}
function check24(hour) {
return (hour >= 24) ? hour - 24 : hour;
}
</script>

</head>

<body onLoad="javascript:GetTime();">

<center>
<form name="clock">
<strong>Local Time <input type="text" size="8" name="local"></strong>
<p>
Eniwetok (GMT-12)  <input type="text" size="8" name="eniw"><br>
Samoa (GMT-11)  <input type="text" size="8" name="sam"><br>
Hawaii (GMT-10)  <input type="text" size="8" name="Hawaii">
<p>
Alaska (GMT-9)  <input type="text" size="8" name="alaska"><br>
Pacific Time (GMT-8)  <input type="text" size="8" name="pacif"><br>
Mountain Time (GMT-7)  <input type="text" size="8" name="mount">
<p>
Central Time (GMT-6)  <input type="text" size="8" name="center"><br>
Eastern Time (GMT-5)  <input type="text" size="8" name="east"><br>
Atlantic Time (GMT-4)  <input type="text" size="8" name="atl">
<p>
Brazilia (GMT-3)  <input type="text" size="8" name="bra"><br>
Mid-Atlantic (GMT-2)  <input type="text" size="8" name="mid"><br>
Azores (GMT-1)  <input type="text" size="8" name="azo">
<p>
<strong>Greenwich Mean Time (GMT)  <input type="text" size="8" name="_GMT"></strong>
<p>
Rome (GMT +1)  <input type="text" size="8" name="rome"><br>
Israel (GMT +2)  <input type="text" size="8" name="Israel"><br>
Moscow (GMT +3)  <input type="text" size="8" name="msw">
<p>
Baku (GMT +4)  <input type="text" size="8" name="baku"><br>
New Delhi (GMT +5)  <input type="text" size="8" name="del"><br>
Dhakar (GMT +6)  <input type="text" size="8" name="dh">
<p>
Bangkok (GMT +7)  <input type="text" size="8" name="kok"><br>
Hong Kong (GMT +8)  <input type="text" size="8" name="ho"><br>
Tokyo (GMT +9)  <input type="text" size="8" name="tky">
<p>
Sydney (GMT +10)  <input type="text" size="8" name="sdn"><br>
Magadan (GMT +11)  <input type="text" size="8" name="mag"><br>
Wellington (GMT +12)  <input type="text" size="8" name="wll">
</form>
</center>

</body>
</html>

کپی برداری از محتوای سایت کلیدستان، ممنوع بوده و پیگرد قانونی دارد. (تنها استفاده شخصی کاربر، مجاز است) (کپی برداری توسط سایر وب سایت ها = حرام) (بیشتر بدانید)

خوانده شد
جستجو در عنوان کلیدها :
جستجو توسط گوگل :
پرسیدن سوال :
ارسال نظر :
نظرات 0 0 0

ارسال نظر جدید (بدون نیاز به عضو بودن در وب سایت)

دسترسی سریع

×

شماره کلید


کلید
×

شماره دسته کلید


دسته کلید
×

جستجو


جستجو