بستن منو
۳۶۴
تعداد کلیدهای این موضوع
لیست همه کلیدهای این موضوع
مباحث اولیه برای آشنایی با متلب
7
بردارها و ماتریس ها در متلب
55
دستورهای ساده و پرکاربرد در متلب
4
توابع در متلب
11
متغیرها و تبدیل متغیرها در متلب
11
m-file ها در متلب
2
نمایش اطلاعات در خروجی متلب (پنجره commands)
5
رسم شکل های دو بعدی در متلب
17
رسم شکل های سه بعدی در متلب
13
رسم چند شکل با هم، در متلب
6
رسم شکل ها و نمودارهای خاص، در متلب
11
رسم شکل های هندسی ساده، در متلب
7
تعیین ویژگی های خط های رسم شده در شکل، در متلب
6
تعیین ویژگی های محورهای مختصات شکل، در متلب
6
نمایش متن در شکل (عنوان، توضیح و ...)، در متلب
5
تعیین یا تغییر ویژگی های شکل (قبل از رسم شکل)، در متلب
12
تعیین یا تغییر ویژگی های شکل (بعد از رسم شکل)، در متلب
9
پردازش تصویر و کار با عکس ها، در متلب
15
ساخت انیمیشن در متلب
1
عملیات های ریاضی در متلب
61
متغیرها و معادلات سمبلیک در متلب
4
رشته ها (متن ها - strings) در متلب
20
حلقه ها (for و while)، در متلب
3
آرایه ها (Array)، در متلب
3
آرایه های سلولی (cell arrays) در متلب
6
دستورات شرطی (if و else و switch و ...)، در متلب
2
خطاهای رایج در متلب
2
برنامه نویسی شیء گرا (object oriented programming) در متلب
1
سیمولینک (Simulink) در متلب
5
GUI و واسطه های گرافیکی، در متلب
6
کار با فایل ها و پوشه ها، در متلب
13
تاریخ و زمان، در متلب
5
توقف موقتی یا کامل برنامه، در متلب
4
بردارها و ماتریس های خاص، در متلب
3
توابع خاص، در متلب
1
حافظه (Memory)، در متلب
3
برنامه های متلب آماده برای دانلود
1
Excel و متلب
1
مباحث عمومی در متلب
17
×

دانلود فروشگاه اندروید کلیدستان

2505

نویسنده

علیرضا گلمکانی ( admin )

شماره کلید
دسته کلید - دسته بندی

ساخت یک Graphical User Interface (به اختصار : GUI) ساده در متلب

یکی از قابلیت های نرم افزار متلب، ساخت پنجره هایی به شکل برنامه های کاربردی (applications) می باشد که به عنوان یک واسط کاربری گرافیکی (Graphical User Interface) به کار می روند. در این مبحث، با چگونگی ساخت یک Graphical User Interface ساده، آشنا می شویم.

در بالای پنجره نرم افزار متلب، یک گزینه وجود دارد که اگر موس خود را بر روی آن ببرید، عنوان GUIDE بر روی آن نمایش داده می شود :

ساخت یک Graphical User Interface (به اختصار : GUI) ساده در متلب

بر روی این گزینه کلیک می کنیم تا پنجره ای به شکل زیر نمایش داده شود :

ساخت یک Graphical User Interface (به اختصار : GUI) ساده در متلب

در این پنجره، گزینه Blank GUI را انتخاب کرده و سپس بر روی دکمه OK کلیک می کنیم. پنجره ای به شکل زیر نمایش داده می شود :

ساخت یک Graphical User Interface (به اختصار : GUI) ساده در متلب

در این پنجره، می توانیم GUI مورد نظرمان را طراحی کنیم. در سمت چپ این پنجره، عناصر گرافیکی مختلفی نمایش داده شده است که می توانیم آنها را با موس گرفته و به درون صفحه بکشیم (drag and drop). مثلا یکی از این عنصرها، عنصر Push Button می باشد که به عنوان دکمه عمل می کند :

ساخت یک Graphical User Interface (به اختصار : GUI) ساده در متلب

این عنصر را با موس، به درون صفحه می کشیم :

ساخت یک Graphical User Interface (به اختصار : GUI) ساده در متلب

در صورت تمایل، می توانیم بر روی عنصر کلیک کرده تا انتخاب شود و سپس با بردن موس بر روی کناره های آن و سپس کلیک کردن موس و کشیدن کناره ها، اندازه این عنصر را تغییر بدهیم :

ساخت یک Graphical User Interface (به اختصار : GUI) ساده در متلب

اکنون بر روی عنصر Push Button ای که ساخته ایم، با موس، دابل کلیک (دو بار کلیک) می کنیم تا پنجره مربوط به مشخصات آن نمایش داده شود :

ساخت یک Graphical User Interface (به اختصار : GUI) ساده در متلب

به عنوان مثال، من گزینه String را که برابر Push Button می باشد، به kelidestan.com تغییر می دهم. این گزینه، مربوط به متن نمایش داده شده بر روی دکمه می باشد :

ساخت یک Graphical User Interface (به اختصار : GUI) ساده در متلب

بنابراین نتیجه به صورت زیر می باشد :

ساخت یک Graphical User Interface (به اختصار : GUI) ساده در متلب

اکنون بر روی گزینه Save Figure کلیک می کنیم :

ساخت یک Graphical User Interface (به اختصار : GUI) ساده در متلب

سپس یک پنجره باز می شود که شما باید یک نام برای فایل مورد نظر انتخاب کنید و آن را در محلی دلخواه از کامپیوتر خود، ذخیره نمایید. دقت شود که شما فایلی با فرمت fig را ذخیره می کنید، اما نرم افزار متلب، یک m-file که حاوی کدهای لازم برای ساخت آن GUI است را هم با همان نام انتخاب شده توسط شما، می سازد و آن را به طور خودکار باز می کند و به شما نمایش می دهد (در واقع، GUI بر اساس دو فایل مختلف، یکی با فرمت fig و دیگری با فرمت m ، خواهد بود). مثلا برای موردی که ما ساختیم، کدهای زیر را در m-file قرار می دهد (من نام myCode.fig را برای ذخیره فایل انتخاب کردم، بنابراین متلب یک m-file با نام myCode.m می سازد که حاوی کدهای زیر است) :


function varargout = myCode(varargin)
% MYCODE MATLAB code for myCode.fig
%      MYCODE, by itself, creates a new MYCODE or raises the existing
%      singleton*.
%
%      H = MYCODE returns the handle to a new MYCODE or the handle to
%      the existing singleton*.
%
%      MYCODE('CALLBACK',hObject,eventData,handles,...) calls the local
%      function named CALLBACK in MYCODE.M with the given input arguments.
%
%      MYCODE('Property','Value',...) creates a new MYCODE or raises the
%      existing singleton*.  Starting from the left, property value pairs are
%      applied to the GUI before myCode_OpeningFcn gets called.  An
%      unrecognized property name or invalid value makes property application
%      stop.  All inputs are passed to myCode_OpeningFcn via varargin.
%
%      *See GUI Options on GUIDE's Tools menu.  Choose "GUI allows only one
%      instance to run (singleton)".
%
% See also: GUIDE, GUIDATA, GUIHANDLES

% Edit the above text to modify the response to help myCode

% Last Modified by GUIDE v2.5 31-Jul-2014 00:29:58

% Begin initialization code - DO NOT EDIT
gui_Singleton = 1;
gui_State = struct('gui_Name',       mfilename, ...
                   'gui_Singleton',  gui_Singleton, ...
                   'gui_OpeningFcn', @myCode_OpeningFcn, ...
                   'gui_OutputFcn',  @myCode_OutputFcn, ...
                   'gui_LayoutFcn',  [] , ...
                   'gui_Callback',   []);
if nargin && ischar(varargin{1})
    gui_State.gui_Callback = str2func(varargin{1});
end

if nargout
    [varargout{1:nargout}] = gui_mainfcn(gui_State, varargin{:});
else
    gui_mainfcn(gui_State, varargin{:});
end
% End initialization code - DO NOT EDIT


% --- Executes just before myCode is made visible.
function myCode_OpeningFcn(hObject, eventdata, handles, varargin)
% This function has no output args, see OutputFcn.
% hObject    handle to figure
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA)
% varargin   command line arguments to myCode (see VARARGIN)

% Choose default command line output for myCode
handles.output = hObject;

% Update handles structure
guidata(hObject, handles);

% UIWAIT makes myCode wait for user response (see UIRESUME)
% uiwait(handles.figure1);


% --- Outputs from this function are returned to the command line.
function varargout = myCode_OutputFcn(hObject, eventdata, handles)
% varargout  cell array for returning output args (see VARARGOUT);
% hObject    handle to figure
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA)

% Get default command line output from handles structure
varargout{1} = handles.output;


% --- Executes on button press in pushbutton1.
function pushbutton1_Callback(hObject, eventdata, handles)
% hObject    handle to pushbutton1 (see GCBO)
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA)

به خط زیر از کدها دقت کنید :


function pushbutton1_Callback(hObject, eventdata, handles)

این تابع، زمانی اجرا می شود که کاربر بر روی آن دکمه ای که ساخته ایم، کلیک کند. بنابراین کدهای مورد نظرمان برای عملکرد دکمه را باید در زیر این خط از کدها بنویسیم.

مثلا من این خط از کدها را به صورت زیر تغییر می دهم :


function pushbutton1_Callback(hObject, eventdata, handles)
disp('www.kelidestan.com')

همان طور که مشاهده می کنید، یک خط کد به آن اضافه کرده ام که تنها شامل دستور disp است که برای نمایش یک عبارت در خروجی نرم افزار متلب (پنجره command) به کار می رود. بنابراین وقتی کاربر بر روی دکمه اشاره می کند، باید عبارت www.kelidestan.com در خروجی متلب نمایش داده شود.

خوب اکنون برای اجرای این GUI ، کافی است که m-file ساخته شده برای آن را اجرا کنیم. برای این منظور، بر روی گزینه Run در بالای Editor ، کلیک می کنیم :

ساخت یک Graphical User Interface (به اختصار : GUI) ساده در متلب

بنابراین پنجره مربوط به GUI نمایش داده می شود :

ساخت یک Graphical User Interface (به اختصار : GUI) ساده در متلب

با کلیک بر روی دکمه، عبارت www.kelidestan.com در پنجره command نرم افزار متلب، نمایش داده می شود :

ساخت یک Graphical User Interface (به اختصار : GUI) ساده در متلب

دقت داشته باشید که GUI ای که ساختیم، بر اساس دو فایل myCode.fig و myCode.m می باشد و شما باید این دو فایل را همیشه در کنار هم داشته باشید تا بتوانید GUI را اجرا کنید.

کپی برداری از محتوای سایت کلیدستان، ممنوع بوده و پیگرد قانونی دارد. (تنها استفاده شخصی کاربر، مجاز است) (کپی برداری توسط سایر وب سایت ها = حرام) (بیشتر بدانید)

خوانده شد
مبحث بالا، مفید بود و سایت کلیدستان را دوست داشتم :
محبوب کردن این مبحث در گوگل :
اون چیزی که میخواستم نبود :
سوال دارم :
ارسال نظر :
نظرات 0 0 0

*** نظر بدهید

دسترسی سریع

×

شماره کلید


کلید
×

شماره دسته کلید


دسته کلید
×

جستجو


جستجو

راهنمای دستورات متلب (MATLAB)

راهنمای دستورات متلب (MATLAB) بر اساس حرف اول دستور :

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

بستن منو
۷۹
تعداد کلیدهای این موضوع
لیست همه کلیدهای این موضوع
دسترسی سریع به دسته کلیدها :

Introduction to Programming with MATLAB Image Processing Using MATLAB
مجموعه ویدئوهای آموزشی مقدمه ای بر برنامه نویسی متلب (MATLAB) - مجموعه Introduction to Programming with MATLAB
42
مجموعه ویدئوهای آموزشی پردازش تصویر در متلب (MATLAB) - مجموعه Image Processing Using MATLAB
37
بستن منو
۳۳
تعداد کلیدهای این موضوع
لیست همه کلیدهای این موضوع
انواع رسم شکل در متلب
24
ساخت انیمیشن در متلب
3
GUI در متلب
6

آخرین ارسال های انجمن (در زمینه برنامه نویسی متلب)

آخرین ارسال های انجمن (در زمینه برنامه نویسی متلب)
موضوع تاریخ و زمان نویسنده آخرین ارسال تعداد پاسخ انجمن
فاصله دو نقطه از هم (متلب - MATLAB)
دیروز, ۰۴:۰۱ ب.ظ
Y019
admin
1 سوال و جواب در مورد نرم افزار متلب (MATLAB)
حل معادله دیفرانسیل با مشتقات جزئی
دیروز, ۰۴:۱۰ ق.ظ
[email protected]
sir_hadi
1 سوال و جواب در مورد نرم افزار متلب (MATLAB)
تابع eigs برای بدست آوردن بردارهای ویژه
۱۳۹۷/۰۳/۲۴, ۰۹:۰۵ ب.ظ
Amin-b
Amin-b
0 نرم افزار متلب (MATLAB)
سوال
۱۳۹۷/۰۳/۲۳, ۱۲:۵۷ ق.ظ
mohammadsarkhosh
hoseinkharazi
1 سوال و جواب در مورد نرم افزار متلب (MATLAB)
گروه بندی تصادفی
۱۳۹۷/۰۳/۱۷, ۰۹:۴۹ ق.ظ
Y019
Y019
0 سوال و جواب در مورد نرم افزار متلب (MATLAB)
سوال مهم در رابطه با متغیر های سمبلیک و اندیس گذاری آنها
۱۳۹۷/۰۳/۰۶, ۰۵:۴۷ ب.ظ
melika_r
Ariaa
1 سوال و جواب در مورد نرم افزار متلب (MATLAB)
سوال فوری
۱۳۹۷/۰۳/۰۳, ۰۱:۵۰ ب.ظ
MMM
MMM
0 سوال و جواب در مورد نرم افزار متلب (MATLAB)
پیدا کردن عنصر زین اسبی با حلقه
۱۳۹۷/۰۲/۲۸, ۰۷:۲۲ ب.ظ
sarbaz.bi.mazrz
sarbaz.bi.mazrz
0 نرم افزار متلب (MATLAB)
ورودی دادن به ماتریس n*m (متلب - MATLAB)
۱۳۹۷/۰۲/۲۸, ۰۲:۱۵ ق.ظ
faroogh
Keyan amin 1374
3 سوال و جواب در مورد نرم افزار متلب (MATLAB)
محاسبه انتگرال معینی که حد آن متغییر با زمان است
۱۳۹۷/۰۲/۲۳, ۰۵:۴۸ ب.ظ
niksai_f
niksai_f
0 سوال و جواب در مورد نرم افزار متلب (MATLAB)
متلب و الگوریتم ژنتیک
۱۳۹۷/۰۲/۲۰, ۰۱:۰۴ ب.ظ
زهرا ذکی پور
زهرا ذکی پور
0 سوال و جواب در مورد نرم افزار متلب (MATLAB)
رسم نمودار دو متغیره سیگما (متلب - MATLAB)
۱۳۹۷/۰۲/۱۴, ۰۴:۳۴ ب.ظ
estarkhi
fnazary
2 سوال و جواب در مورد نرم افزار متلب (MATLAB)
سوال برنامه نویسی نمودار توابع در متلب
۱۳۹۷/۰۲/۰۸, ۰۸:۴۴ ب.ظ
raha751
raha751
0 سوال و جواب در مورد نرم افزار متلب (MATLAB)
حل یک معادله و به دست آوردن نمودار آن
۱۳۹۷/۰۱/۲۲, ۰۲:۲۹ ب.ظ
hadi_hsnd
hadi_hsnd
0 سوال و جواب در مورد نرم افزار متلب (MATLAB)
fft در پردازش سیگنال
۱۳۹۷/۰۱/۲۰, ۱۱:۰۱ ب.ظ
morteza eskandarian
morteza eskandarian
0 سوال و جواب در مورد نرم افزار متلب (MATLAB)
حوه استفاده از libsvm در متلب
۱۳۹۷/۰۱/۲۰, ۰۹:۳۳ ب.ظ
yalda62
yalda62
0 سوال و جواب در مورد نرم افزار متلب (MATLAB)
راهنمایی در برنامه نویسی نرم افزار متلب
۱۳۹۷/۰۱/۱۶, ۱۱:۱۸ ق.ظ
pakpoor2020
admin
1 سوال و جواب در مورد نرم افزار متلب (MATLAB)
مشکل در حل دو معادله و دو مجهول پارامتری
۱۳۹۷/۰۱/۱۶, ۱۲:۵۰ ق.ظ
lordofgears
lordofgears
0 سوال و جواب در مورد نرم افزار متلب (MATLAB)
درخواست کمک از چندین دانشجو
۱۳۹۷/۰۱/۰۷, ۱۲:۳۵ ب.ظ
saeedniko
m-r-v
2 سوال و جواب در مورد نرم افزار متلب (MATLAB)
رندم درایه های یک ماتریس
۱۳۹۷/۰۱/۰۳, ۱۲:۴۷ ب.ظ
kasraei
kasraei
0 سوال و جواب در مورد نرم افزار متلب (MATLAB)
دستور ('strcmp(type,'omp
۱۳۹۷/۰۱/۰۲, ۰۲:۱۱ ب.ظ
rngs
rngs
0 سوال و جواب در مورد نرم افزار متلب (MATLAB)
وارد کردن داده اکسل با استفاده از دستوری مثل inputdlg
۱۳۹۶/۱۲/۲۱, ۰۱:۵۳ ب.ظ
ghjohary
ghjohary
0 سوال و جواب در مورد نرم افزار متلب (MATLAB)
ذخیره در فایل متنی (افزوده شدن به محتوای قبلی فایل) (متلب - MATLAB)
۱۳۹۶/۱۲/۰۹, ۱۰:۵۵ ق.ظ
arash2545
admin
1 سوال و جواب در مورد نرم افزار متلب (MATLAB)
حلقه در متلب
۱۳۹۶/۱۲/۰۶, ۰۱:۰۲ ق.ظ
arash2545
arash2545
0 سوال و جواب در مورد نرم افزار متلب (MATLAB)
سوال فوری
۱۳۹۶/۱۲/۰۵, ۱۱:۰۴ ب.ظ
GGzi
ابراهیم بهمئی
1 سوال و جواب در مورد نرم افزار متلب (MATLAB)
مشاهده 1000 ارسال آخر انجمن (در زمینه برنامه نویسی متلب)