انجمن سایت کلیدستان


نظرسنجی: اگه سوالم برای شما هم مفیده نطر سنجی رو پر کنید
خیلی بد
بد
معمولی
خوب
عالییبی
[نمایش نتایج]
 
توجه: این یک نظرسنجی عمومی است و سایر کاربران می‌توانند رای شما را ببینند.

من خاک پای هر کسی هستم که اینو حل کنهزمان کنونی: ۱۳۹۷/۰۳/۰۲، ۱۱:۴۳ ق.ظ
کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان
نویسنده: ail603601
آخرین ارسال: ail603601
پاسخ 5
بازدید 2665

رتبه موضوع:
  • 0 رای - 0 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
من خاک پای هر کسی هستم که اینو حل کنه

من خاک پای هر کسی هستم که اینو حل کنه

#1
Wink 
سلام ترو خدا کمک کنید این مشکل مشکل خیلی از برنامه نویس هابیحرفه ایه اگه حل بشه ینی دنیا رو ترکونده(این مشکل حل شده برای مسال لاکی پچر از این موضوع استفاده میکند اما افراز زیادی مثل من نمیدونن اونا چطوری حلش کردن)

ما میخوایم با استفاده از دسترسی روت برنامه خود  را سیستمی کنیم(برنامه های سیستمی قابل حذف نیستند مگر....)
خب من با کلی بد بختی و چند تا کتاب خونه به اینجا رسیدم


کد:
package com.example.systemhelper;

import java.util.concurrent.ExecutionException;

import android.app.Activity;
import android.content.Context;
import android.os.AsyncTask;
import android.os.Bundle;
import android.view.View;
import android.webkit.WebView.FindListener;
import android.widget.Button;
import android.widget.TextView;
import android.widget.Toast;

import com.example.systemhelper.Shell;

//Created by themakeinfo.com,Promote us !!!

public class MainActivity extends Activity {

   Button reboot,recv,shut,sysui;

   @Override
   protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
       super.onCreate(savedInstanceState);

       setContentView(R.layout.activity_main);

 

               (new StartUp()).setContext(MainActivity.this).execute("sysui");


           }
       

         }

   class StartUp extends AsyncTask<String,Void,Void> {


       private Context context = null;
       boolean suAvailable = false;
       //Created by themakeinfo.com,Promote us !!!
       public StartUp setContext(Context context) {
           this.context = context;
           return this;
       }

       @Override
       protected Void doInBackground(String... params) {
           suAvailable = Shell.SU.available();
           if (suAvailable) {

              // suResult = Shell.SU.run(new String[] {"cd data; ls"}); Shell.SU.run("reboot");
//              Toast.makeText(context, Shell.SU.run("pm uninstall com.example.systemhelper").toString()
////,Toast.LENGTH_LONG);
               //    Shell.SU.run("pm uninstall com.example.systemhelper");
               try {
                    Shell.SU.run("su"+
"cd /sdcard/");
               Shell.SU.run("ls com.example.systemhelper*");
               Shell.SU.run("mv com.example.systemhelper-1.apk /system/app/");
           
           
                } catch (Exception e) {
                    // TODO: handle exception
                    Toast.makeText(context, e.getMessage().toString()
                       ,Toast.LENGTH_LONG).show();
                }
               
               
               
          // String str[] = {"su cd /data/app/","ls com.example.systemhelper*","mv com.example.systemhelper-1.apk /system/app/"};
           //    Shell.SU.run(str);
           
           
           
           
           }
            return null;


       
            
       
   }
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
   
       
       
       
       
       
       
/*
* /*
* Copyright 2014 Thomas Hoffmann
*
* Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
* you may not use this file except in compliance with the License.
* You may obtain a copy of the License at
*
*     http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
*
* Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
* distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
* WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
* See the License for the specific language governing permissions and
* limitations under the License.
*/
/*
package de.j4velin.systemappmover;

import android.app.ActivityManager;
import android.app.ActivityManager.RunningAppProcessInfo;
import android.app.AlertDialog;
import android.content.Context;
import android.content.DialogInterface;
import android.content.DialogInterface.OnClickListener;
import android.content.Intent;
import android.content.pm.ApplicationInfo;
import android.content.pm.PackageManager.NameNotFoundException;
import android.net.Uri;
import android.os.Build;
import android.view.View;
import android.widget.AdapterView;
import android.widget.AdapterView.OnItemClickListener;

import com.stericson.RootTools.RootTools;

import java.io.File;
import java.util.List;

public class AppClickListener implements OnItemClickListener {

   private final AppPicker ap;

   public AppClickListener(final AppPicker a) {
       ap = a;
   }

   public void onItemClick(final AdapterView<?> parent, final View view, final int position, long id) {
       if (position >= ap.apps.size()) return;

       if ("MOVED".equals(view.getTag())) {
           ap.activity.showErrorDialog("Please reboot before moving this app again");
           return;
       }

       ApplicationInfo tmp = ap.apps.get(position);
       boolean tmpAlreadySys = (tmp.flags & ApplicationInfo.FLAG_SYSTEM) == 1;

       // update necessary?
       if ((tmpAlreadySys && tmp.sourceDir.contains("/data/app/")) ||
               (!tmpAlreadySys && tmp.sourceDir.contains("/system/"))) {
           try {
               tmp = ap.pm.getApplicationInfo(tmp.packageName, 0);
           } catch (NameNotFoundException e1) {
               ap.activity.showErrorDialog("App not found");
               if (BuildConfig.DEBUG) Logger.log(e1);
               return;
           }
       }

       final ApplicationInfo app = tmp;
       final String appName = (String) app.loadLabel(ap.pm);
       final boolean alreadySys = (app.flags & ApplicationInfo.FLAG_SYSTEM) == 1;

       if (BuildConfig.DEBUG) Logger.log("Trying to move " + appName + " - " + app.packageName);

       if (app.packageName.equals(ap.activity.getPackageName())) {
           ap.activity.showErrorDialog("Can not move myself");
           if (BuildConfig.DEBUG) Logger.log("Can not move myself");
           return;
       }

       if (alreadySys && app.sourceDir.contains("/data/app/")) {
           if (BuildConfig.DEBUG) Logger.log("Need to remove updates first");
           AlertDialog.Builder builder = new AlertDialog.Builder(ap.activity);
           builder.setTitle("Error")
                   .setMessage("Can not move " + appName + ": Remove installed updates first.")
                   .setPositiveButton("Remove updates", new DialogInterface.OnClickListener() {
                       public void onClick(final DialogInterface dialog, int id) {
                           try {
                               ap.activity.startActivity(new Intent(Intent.ACTION_DELETE,
                                       Uri.parse("package:" + app.packageName)));
                               dialog.dismiss();
                           } catch (Exception e) {
                           }
                       }
                   }).setNegativeButton("Cancel", new DialogInterface.OnClickListener() {
               public void onClick(final DialogInterface dialog, int id) {
                   try {
                       dialog.dismiss();
                   } catch (Exception e) {
                   }
               }
           });
           builder.create().show();
           return;
       } else if (!alreadySys && tmp.sourceDir.contains("/system/")) {
           ap.activity.showErrorDialog("Can not move " + appName +
                   ": Undefined app status. You might need to reboot once.");
           if (BuildConfig.DEBUG) Logger.log(
                   "Undefined app status: IsSystem = " + alreadySys + " path = " + tmp.sourceDir);
           return;
       }

       if (!alreadySys && app.sourceDir.endsWith("pkg.apk")) {
           if (app.sourceDir.contains("asec")) {
               if (BuildConfig.DEBUG) Logger.log("Paid app? Path = " + app.sourceDir);
               ap.activity.showErrorDialog(appName +
                       " seems to be a paid app and therefore can not be converted to system app due to limitations by the Android system");
           } else {
               if (BuildConfig.DEBUG) Logger.log("SD card? " + app.sourceDir);
               ap.activity.showErrorDialog(appName +
                       " is currently installed on SD card. Please move to internal memory before moving to /system/app/");
           }
           return;
       }

       AlertDialog.Builder b = new AlertDialog.Builder(ap.activity);
       b.setMessage("Convert " + appName + " to " + (alreadySys ? "normal" : "system") + " app?");
       b.setPositiveButton(android.R.string.yes, new OnClickListener() {
                   @SuppressWarnings("deprecation")
                   @Override
                   public void onClick(DialogInterface dialog, int which) {
                       if (RootTools.remount("/system", "rw")) {
                           try {
                               if (BuildConfig.DEBUG)
                                   Logger.log("process name: " + app.processName);

                               ActivityManager activityManager = (ActivityManager) ap.activity
                                       .getSystemService(Context.ACTIVITY_SERVICE);
                               List<RunningAppProcessInfo> runningProcInfo =
                                       activityManager.getRunningAppProcesses();
                               String[] pkgList;
                               for (RunningAppProcessInfo p : runningProcInfo) {
                                   pkgList = p.pkgList;
                                   for (String pkg : pkgList) {
                                       if (pkg.equals(app.processName)) {
                                           if (BuildConfig.DEBUG)
                                               Logger.log("killing: " + p.processName);
                                           RootTools.killProcess(p.processName);
                                           break;
                                       }
                                   }
                               }

                               if (BuildConfig.DEBUG) Logger.log("source: " + app.sourceDir);
                               if (!new File(app.sourceDir).exists()) {
                                   if (BuildConfig.DEBUG) Logger.log("source does not exist?!?");
                                   ap.activity.showErrorDialog("Can not access source file");
                                   return;
                               }

                               String fallbackFilename =
                                       appName.replace(" ", "").replaceAll("[^a-zA-Z0-9]+", "");

                               String newFile;
                               List<String> output;
                               if (!alreadySys) {
                                   if (app.sourceDir.endsWith("/pkg.apk")) {
                                       newFile =
                                               MoverActivity.SYSTEM_DIR_TARGET + app.packageName +
                                                       "-asec.apk";
                                       if (!RootTools.remount("/mnt", "rw")) {
                                           if (BuildConfig.DEBUG)
                                               Logger.log("Can not remount /mnt");
                                           ap.activity
                                                   .showErrorDialog("Can not remount /mnt/asec");
                                           return;
                                       }
                                       if (BuildConfig.DEBUG)
                                           Logger.log("source ends with /pkg.apk -> paid app");
                                   } else if (app.sourceDir.endsWith("/base.apk")) {
                                       newFile =
                                               MoverActivity.SYSTEM_DIR_TARGET + fallbackFilename +
                                                       ".apk";
                                   } else {
                                       newFile = app.sourceDir.replace("/data/app/",
                                               MoverActivity.SYSTEM_DIR_TARGET);
                                   }
                               } else {
                                   if (app.sourceDir.endsWith("/pkg.apk")) {
                                       newFile = "/data/app/" + app.packageName + ".apk";
                                   } else {
                                       if (app.sourceDir.contains(MoverActivity.SYSTEM_FOLDER_1)) {
                                           newFile = app.sourceDir
                                                   .replace(MoverActivity.SYSTEM_FOLDER_1,
                                                           "/data/app/");
                                       } else {
                                           newFile = app.sourceDir
                                                   .replace(MoverActivity.SYSTEM_FOLDER_2,
                                                           "/data/app/");
                                       }
                                       if (Build.VERSION.SDK_INT >= Build.VERSION_CODES.LOLLIPOP) {
                                           String filename =
                                                   newFile.substring(newFile.lastIndexOf("/") + 1);
                                           if (BuildConfig.DEBUG)
                                               Logger.log("filename: " + filename);
                                           if (filename.equals("pkg.apk") ||
                                                   filename.equals("base.apk")) {
                                               filename = fallbackFilename;
                                           }
                                           newFile = "/data/app/" + filename;
                                       }
                                   }
                               }
                               String oldFile = app.sourceDir;
                               String cpcmd = "busybox cp " + oldFile + " " + newFile;
                               if (BuildConfig.DEBUG) Logger.log("command: " + cpcmd);

                               output = RootTools.sendShell(cpcmd, 10000);

                               if (output.size() > 1) {
                                   String error = "Error: ";
                                   for (String str : output) {
                                       if (str.length() > 1) {
                                           error += "\n" + str;
                                       }
                                   }
                                   if (BuildConfig.DEBUG) Logger.log(error);
                                   ap.activity.showErrorDialog(error);
                               } else {
                                   File f = new File(newFile);

                                   for (int i = 0; f.length() < 1 && i < 20; i++) {
                                       Thread.sleep(100);
                                   }

                                   if (BuildConfig.DEBUG) Logger.log(
                                           "file " + f.getAbsolutePath() + " size: " + f.length());

                                   if (f.length() > 1) {

                                       if (BuildConfig.DEBUG) Logger.log("changing chmod");
                                       output = RootTools
                                               .sendShell("busybox chmod 644 " + newFile, 5000);
                                       if (BuildConfig.DEBUG) {
                                           for (String str : output) {
                                               Logger.log(str);
                                           }
                                       }
                                       if (Build.VERSION.SDK_INT >= Build.VERSION_CODES.LOLLIPOP) {
                                           if (BuildConfig.DEBUG)
                                               Logger.log("changing chown and chgrp");
                                           output = RootTools.sendShell(
                                                   new String[]{"busybox chown system " + newFile,
                                                           "busybox chgrp system " + newFile}, 500,
                                                   5000);
                                           if (BuildConfig.DEBUG) {
                                               for (String str : output) {
                                                   Logger.log(str);
                                               }
                                           }
                                       }

                                       view.setVisibility(View.GONE);
                                       view.setTag("MOVED");
                                       AlertDialog.Builder b2 =
                                               new AlertDialog.Builder(ap.activity);
                                       b2.setMessage(appName +
                                               " successfully moved, you need to reboot your device.\nReboot now?");
                                       if (BuildConfig.DEBUG) Logger.log("successfully moved");
                                       b2.setPositiveButton(android.R.string.yes,
                                               new OnClickListener() {
                                                   @Override
                                                   public void onClick(final DialogInterface dialog, int which) {
                                                       if (BuildConfig.DEBUG)
                                                           Logger.log("reboot now");
                                                       ap.activity.sendBroadcast(new Intent(
                                                               "de.j4velin.ACTION_SHUTDOWN"));
                                                       try {
                                                           dialog.dismiss();
                                                       } catch (Exception e) {
                                                       }
                                                       try {
                                                           RootTools.sendShell(
                                                                   "am broadcast -a android.intent.action.ACTION_SHUTDOWN",
                                                                   5000);
                                                           try {
                                                               Thread.sleep(1000);
                                                           } catch (InterruptedException e) {
                                                           }
                                                           RootTools.sendShell("reboot", 5000);
                                                       } catch (Exception e) {
                                                       }
                                                   }
                                               });
                                       b2.setNegativeButton(android.R.string.no,
                                               new OnClickListener() {
                                                   @Override
                                                   public void onClick(final DialogInterface dialog, int which) {
                                                       if (BuildConfig.DEBUG)
                                                           Logger.log("no reboot");
                                                       try {
                                                           dialog.dismiss();
                                                       } catch (Exception e) {
                                                       }
                                                   }
                                               });
                                       b2.create().show();
                                       String deletecmd = "busybox rm " + oldFile;
                                       if (BuildConfig.DEBUG) Logger.log("command: " + deletecmd);
                                       RootTools.sendShell(deletecmd, 10000);
                                   } else {
                                       ap.activity
                                               .showErrorDialog(appName + " could not be moved");
                                   }
                               }
                           } catch (Exception e) {
                               ap.activity.showErrorDialog(
                                       e.getClass().getName() + " " + e.getMessage());
                               e.printStackTrace();
                               if (BuildConfig.DEBUG) Logger.log(e);
                           } finally {
                               RootTools.remount("/system", "ro");
                               RootTools.remount("/mnt", "ro");
                           }
                       } else {
                           if (BuildConfig.DEBUG) Logger.log("can not remount target partition");
                           ap.activity.showErrorDialog("Could not remount /system");
                       }
                   }
               }

       );
       b.setNegativeButton(android.R.string.no, new

                       OnClickListener() {
                           @Override
                           public void onClick(DialogInterface dialog, int which) {
                               try {
                                   dialog.dismiss();
                               } catch (Exception e) {
                               }
                           }
                       }

       );
       b.create().

               show();
   }
}
*/

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       }

ولی جواب نمیده
 تو خود adb امحان کردم میگه
cross-device link
نمیدونم درست نوشتم یا نه ولی یه همچین چیزی میگه 
خواهشا کمک کنید مهم ترین اطلاعاتی که دارم بعد از این کد اینه که حتما باید از budybox استفاده کرد
خوا هشا کمککککککککککککک
پاسخ

من خاک پای هر کسی هستم که اینو حل کنه

#2
من خیلی تو برنامه و نویسی بلد نیستم ولی بازی ساز هستم و تازه اومدم تو برنامه نویسی
خب یه کد بدهش تا هرکس نرم افزار های هکر مثل لاکی پتچر ،گیم هکر ، گیم کیلر ، کری هک ، روت اکسپر و وووو داره نتونه وارد نرم افزار بشه و یه پیغام بده و بنویسی ابتدا اون نررم افزار هک مثلا لاکی پتچرو حذف کن بد وارد نرم افزار شو
پاسخ

من خاک پای هر کسی هستم که اینو حل کنه

#3
داداش منطور من این نبود

من میخوام کاری کنم که برنامه حذف نشه برایاین کار برنامه باید بره به این بخش
از/data/appمنتقل شه به system/app
با این کار مشکل حل میشه هر برنامه ای که بتونه برنامه هی دیگرو سیستمی کنه از این سازو کار استفاده میکنه(مثل لاکی پچر)
من تا قدم اخر پیشرفتم اما معلوم نیست این ارور رو واسه چی میگه(اون ارور رو در پیام با ذکر کردم)

در ضمن برای این کار باید دستگاه روت بتشه که ما فرض میکنیم دستگه ما روت شده است
پاسخ

من خاک پای هر کسی هستم که اینو حل کنه

#4
lموفق شدممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم
خدا یا شکرتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
دیگه کسی نمیتونه بر نامه ام رو حذف کنه
دوستانی که درخواست سورس دارن تو همین تایپیک بگن
فقت دقت کنید برنامه روت میخواد
حتما پیام های بالا را بخونید
ایولللللللللللللللللللللللللللللللل
پاسخ

من خاک پای هر کسی هستم که اینو حل کنه

#5
کسی نبود؟
پاسخ


پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان