انجمن سایت کلیدستانجستجو تمام کلمات اندروید در لیست ویوزمان کنونی: ۱۳۹۷/۰۲/۳۱، ۰۳:۲۵ ب.ظ
کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان
نویسنده: Ppadra
آخرین ارسال: davoodg
پاسخ 2
بازدید 1599

رتبه موضوع:
  • 0 رای - 0 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
جستجو تمام کلمات اندروید در لیست ویو

جستجو تمام کلمات اندروید در لیست ویو

#1
کد:
[align=right][size=small][font=Monaco, Consolas, Courier, monospace][/font][/size][/align]
با سلام .دوستان من خیلی عجله دارم ممنون میشم اگه پاسخی می دونید راهنماییم کنید:
من یک سورس برنامه دارم که در قسمت جستجو زمانی که جستجو می کنم اولین کلمه را به عنوان جستجو ملاک قرار میده مثلا ما لیست ویو داریم با مشخصات تهران،اصفهان،شیراز،مشهد،اهواز اگه ما تو قسمت جستجو ا را بزنم فقط اصفهان و اهواز رو میاره ولی من میخوام شیراز،اصفهانم بیاره و جستجو بر اساس کلمه اول نباشه.
سورس کد قسمت جستجو:
کد پی‌اچ‌پی:
 final SearchView searchView = (SearchViewmenu.findItem(R.id.search)
                .getActionView();
    
    
final MenuItem searchMenuItem menu.findItem(R.id.search);
    searchView.setOnQueryTextFocusChangeListener(new View.OnFocusChangeListener() {
 
 
@Override
 public void onFocusChange
(View vboolean hasFocus) {
 // TODO Auto-generated method stub
 if(!hasFocus) {
 searchMenuItem.collapseActionView();
 searchView.setQuery(""false);
            }
 }
 });
    
    searchView
.setOnQueryTextListener(new SearchView.OnQueryTextListener() {
 
     
@Override
 public boolean onQueryTextChange
(String newText) {
 // TODO Auto-generated method stub
     textlength=newText.length();
     arrayOfAllnews.clear();
     
     for
(int i=0;i<allArrayCatname.length;i++)
     {
     if(textlength <= allArrayCatname[i].length())
         {
     if(newText.toString().contains((String) allArrayCatname[i].subSequence(0textlength)))
         {
     ItemAllNews objItem = new ItemAllNews();
     objItem.setCategoryId(Integer.parseInt(allArrayCatid[i]));
     objItem.setCategoryName(allArrayCatname[i]);
     objItem.setCategoryImageurl(allArrayCatImageurl[i]);
     
     arrayOfAllnews
.add(objItem);
         }
         }
     }
     
     setAdapterToListview
();
     
     return false
;
 

و کد کامل صفحه :
کد پی‌اچ‌پی:
package com.drug.padra;

import java.util.ArrayList;
import java.util.List;

import org.json.JSONArray;
import org.json.JSONException;
import org.json.JSONObject;

import com.drug.padra.R;

import android.app.ProgressDialog;
import android.content.Intent;
import android.net.Uri;
import android.os.AsyncTask;
import android.os.Bundle;
import android.support.v4.app.Fragment;
import android.util.Log;
import android.view.LayoutInflater;
import android.view.Menu;
import android.view.MenuInflater;
import android.view.MenuItem;
import android.view.View;
import android.view.ViewGroup;
import android.widget.AdapterView;
import android.widget.AdapterView.OnItemClickListener;
import android.widget.GridView;
import android.widget.SearchView;
import android.widget.Toast;

public class 
News_All extends Fragment {
 
 GridView lsv_allnews
;
 List<ItemAllNewsarrayOfAllnews;
 Adapter_All_News objAdapter;
 AlertDialogManager alert = new AlertDialogManager();
 private ItemAllNews objAllBean;
 ArrayList<StringallListCatid,allListCatName,allListCatImageUrl;
 String[] allArrayCatid,allArrayCatname,allArrayCatImageurl;
 int textlength 0;
 
 
@Override
 public View onCreateView
(LayoutInflater inflaterViewGroup container,
 Bundle savedInstanceState) {
 // TODO Auto-generated method stub
 
 View rootView 
inflater.inflate(R.layout.news_allcontainerfalse);
 lsv_allnews=(GridView)rootView.findViewById(R.id.gridView1);
 arrayOfAllnews=new ArrayList<ItemAllNews>();
 setHasOptionsMenu(true);
 
 allListCatid
=new ArrayList<String>();
 allListCatImageUrl=new ArrayList<String>();
 allListCatName=new ArrayList<String>();
 
 allArrayCatid
=new String[allListCatid.size()];
 allArrayCatname=new String[allListCatName.size()];
 allArrayCatImageurl=new String[allListCatImageUrl.size()];
 
 lsv_allnews
.setOnItemClickListener(new OnItemClickListener() {

 @Override
 public void onItemClick
(AdapterView<?> arg0, View arg1, int position,
 long arg3) {
 // TODO Auto-generated method stub
 objAllBean=arrayOfAllnews.get(position);
 int Catid=objAllBean.getCategoryId();
 Constant.CATEGORY_IDD=objAllBean.getCategoryId();
 Log.e("cat_id",""+Catid);
 Constant.CATEGORY_TITLE=objAllBean.getCategoryName();
 
 Intent intcat=new Intent(getActivity(),News_All_List.class);
 startActivity(intcat);
 }
 });
 
 
 if (JsonUtils.isNetworkAvailable(getActivity())) {
 new MyTask().execute(Constant.CATEGORY_URL);
 } else {
 showToast("No Network Connection!!!");
 alert.showAlertDialog(getActivity(), "Internet Connection Error",
                    "Please connect to working Internet connection", false);
 }
 return rootView;
 }
 
 
 private class MyTask extends AsyncTask<String, Void, String> {

 ProgressDialog pDialog;

 @Override
 protected void onPreExecute() {
 super.onPreExecute();

 pDialog = new ProgressDialog(getActivity());
 pDialog.setMessage("لطفاً صبر نمایید...");
 pDialog.setCancelable(false);
 pDialog.show();
 }

 @Override
 protected String doInBackground(String... params) {
 return JsonUtils.getJSONString(params[0]);
 }

 @Override
 protected void onPostExecute(String result) {
 super.onPostExecute(result);

 if (null != pDialog && pDialog.isShowing()) {
 pDialog.dismiss();
 }

 if (null == result || result.length() == 0) {
 showToast("No data found from web!!!");
 
 } else {

 try {
 JSONObject mainJson = new JSONObject(result);
 JSONArray jsonArray = mainJson.getJSONArray(Constant.CATEGORY_ARRAY_NAME);
 JSONObject objJson = null;
 for (int i = 0; i < jsonArray.length(); i++) {
  objJson = jsonArray.getJSONObject(i);

 ItemAllNews objItem = new ItemAllNews();
 objItem.setCategoryName(objJson.getString(Constant.CATEGORY_NAME));
 objItem.setCategoryId(objJson.getInt(Constant.CATEGORY_CID));
 objItem.setCategoryImageurl(objJson.getString(Constant.CATEGORY_IMAGE));
 arrayOfAllnews.add(objItem);
 

 }
 
 } catch (JSONException e) {
 e.printStackTrace();
 }
 
 
 for(int j=0;j<arrayOfAllnews.size();j++)
 {
 objAllBean=arrayOfAllnews.get(j);
 
 allListCatid.add(String.valueOf(objAllBean.getCategoryId()));
 allArrayCatid=allListCatid.toArray(allArrayCatid);
 
 allListCatName.add(objAllBean.getCategoryName());
 allArrayCatname=allListCatName.toArray(allArrayCatname);
 
 allListCatImageUrl.add(objAllBean.getCategoryImageurl());
 allArrayCatImageurl=allListCatImageUrl.toArray(allArrayCatImageurl);
 
 }
 
   setAdapterToListview();
   }

 }
 }

 
 
 public void setAdapterToListview() {
 objAdapter = new Adapter_All_News(getActivity(), R.layout.lsv_item_category,
 arrayOfAllnews);
 lsv_allnews.setAdapter(objAdapter);
 }

 public void showToast(String msg) {
 Toast.makeText(getActivity(), msg, Toast.LENGTH_LONG).show();
 }
 
 public void onCreateOptionsMenu(Menu menu, MenuInflater inflater) {
    super.onCreateOptionsMenu(menu, inflater);
    inflater.inflate(R.menu.menu_search, menu);
    
    
    final SearchView searchView = (SearchView) menu.findItem(R.id.search)
                .getActionView();
    
    final MenuItem searchMenuItem = menu.findItem(R.id.search);
    searchView.setOnQueryTextFocusChangeListener(new View.OnFocusChangeListener() {
 
 @Override
 public void onFocusChange(View v, boolean hasFocus) {
 // TODO Auto-generated method stub
 if(!hasFocus) {
 searchMenuItem.collapseActionView();
 searchView.setQuery("", false);
            }
 }
 });
    
    searchView.setOnQueryTextListener(new SearchView.OnQueryTextListener() {
 
     @Override
 public boolean onQueryTextChange(String newText) {
 // TODO Auto-generated method stub
     textlength=newText.length();
     arrayOfAllnews.clear();
     
     for(int i=0;i<allArrayCatname.length;i++)
     {
     if(textlength <= allArrayCatname[i].length())
         {
     if(newText.toString().contains((String) allArrayCatname[i].subSequence(0, textlength)))
         {
     ItemAllNews objItem = new ItemAllNews();
     objItem.setCategoryId(Integer.parseInt(allArrayCatid[i]));
     objItem.setCategoryName(allArrayCatname[i]);
     objItem.setCategoryImageurl(allArrayCatImageurl[i]);
     
     arrayOfAllnews.add(objItem);
         }
         }
     }
     
     setAdapterToListview();
     
     return false;
 }
 
 @Override
 public boolean onQueryTextSubmit(String query) {
 // TODO Auto-generated method stub
 return false;
 }
 }); 
 }
 
 @Override
 public boolean onOptionsItemSelected(MenuItem menuItem) {
 switch (menuItem.getItemId()) {
 case R.id.menu_favorite:
 startActivity(new Intent(getActivity(), News_Favorite.class));
 return true;

 case R.id.menu_about:
 Intent about = new Intent(getActivity(), About_Us.class);
 startActivity(about);
 return true;

 case R.id.menu_overflow:
 return true;

 case R.id.menu_moreapp:
 startActivity(new Intent(Intent.ACTION_VIEW,
 Uri.parse(getString(R.string.play_more_apps))));
 return true;

 case R.id.menu_rateapp:
 final String appName = getActivity().getPackageName();
 try {
 startActivity(new Intent(Intent.ACTION_VIEW,
 Uri.parse("market://details?id=" + appName)));
 } catch (android.content.ActivityNotFoundException anfe) {
 startActivity(new Intent(
 Intent.ACTION_VIEW,
 Uri.parse("http://play.google.com/store/apps/details?id="
 + appName)));
 }
 return true;

 default:
 return super.onOptionsItemSelected(menuItem);
 }
 }
 

پاسخ

جستجو تمام کلمات اندروید در لیست ویو

#2
لینک زیر دقیقا مشکل شمارو حل میکنه
http://openandroid.ir/2015/04/%DA%A9%D8%...%85%D9%87/
 Android Heart
سایت من Iran
پاسخ
 سپاس شده توسط sohrabjam


پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان