انجمن سایت کلیدستانکمک در نوشتن برنامهزمان کنونی: ۱۳۹۷/۰۴/۰۴، ۰۱:۱۹ ق.ظ
کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان
نویسنده: ahmadmahdieh
آخرین ارسال: ahmadmahdieh
پاسخ 1
بازدید 1310

رتبه موضوع:
  • 0 رای - 0 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
کمک در نوشتن برنامه

کمک در نوشتن برنامه

#1
من این برنامه رو نوشتم ولی با مسشکل مواجه شدم و اینکه در کلاس سرچ اطلاعات رو دریافت میکنم حالا چه طوری داخل یه لیست ویو نمایش بده البته اکتیویتی مربوط به کلاس سرچ حاوی یه سری تکس باکس هست و نمیتون لیست ویو رو داخل اون نمایش بدم الان باید چیکار کنم؟
کد پی‌اچ‌پی:
package library_iaun.ac.ir;

import java.io.BufferedReader;
import java.io.IOException;
import java.io.InputStream;
import java.io.InputStreamReader;
import java.io.UnsupportedEncodingException;

import library_iaun.ac.ir.R.id;

import org.apache.http.HttpEntity;
import org.apache.http.HttpResponse;
import org.apache.http.client.ClientProtocolException;
import org.apache.http.client.methods.HttpPost;
import org.apache.http.impl.client.DefaultHttpClient;
import org.json.JSONArray;
import org.json.JSONException;
import org.json.JSONObject;

import android.app.Activity;
import android.app.ListActivity;
import android.app.ProgressDialog;
import android.content.Context;
import android.os.AsyncTask;
import android.os.Bundle;
import android.util.Log;
import android.view.LayoutInflater;
import android.view.View;
import android.view.View.OnClickListener;
import android.view.ViewGroup;
import android.widget.ArrayAdapter;
import android.widget.Button;
import android.widget.EditText;
import android.widget.ListView;
import android.widget.TextView;

public class 
search extends Activity {
    
EditText etonvan,etmozoe,etnasher,etpadidavar;
    
Button search,newsearch;
    
String onvan,mozoe,nasher,padidavar;
    static 
InputStream is null;
    static 
JSONObject jObj null;
    static 
String json "";
    
    private static final 
String json_name "book";
    private static final 
String json_node_name_1 "id";
    private static final 
String json_node_name_2 "onvan";
    private static final 
String json_node_name_3 "mozoe";
    private static final 
String json_node_name_4 "nasher";
    private static final 
String json_node_name_5 "padidavar";
    
    
JSONArray book null;
    public 
String app_id_string;

    public 
String json_string_1_all;
    public 
String json_string_2_all;
    public 
String json_string_3_all;
    public 
String json_string_4_all;
    public 
String json_string_5_all;
    
    
    public 
int json_length;
    public 
ListView lv;
    

    
    
    
    
    
    
    
    
    
//URL to get JSON Array
    
    
    //JSON Node Names
    

    
@Override
    
protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        
super.onCreate(savedInstanceState);
        
setContentView(R.layout.search);
        
        
etonvan=(EditText)findViewById(id.et_onvan);
        
etmozoe=(EditText)findViewById(id.et_mozoe);
        
etnasher=(EditText)findViewById(id.et_nasher);
        
etpadidavar=(EditText)findViewById(id.et_padidavar);
        
search=(Button)findViewById(id.btn_search);
        
search.setOnClickListener( new OnClickListener() {
            
            @
Override
            
public void onClick(View arg0) {
                
// TODO Auto-generated method stub
                
onvan=etonvan.getText().toString().trim();
                
mozoe=etmozoe.getText().toString().trim();
                
nasher=etnasher.getText().toString().trim();
                
padidavar=etpadidavar.getText().toString().trim();
                
                new 
JSONParse().execute();
            }
        });
        
        
        
        
    }
    
    
    
    
    public class 
JSONParse extends AsyncTask<StringStringJSONObject> {
        public 
ProgressDialog pDialog;
       @
Override
       
public void onPreExecute() {
           
super.onPreExecute();
           
pDialog = new ProgressDialog(search.this);
           
pDialog.setMessage("Getting Data ...");
           
pDialog.setIndeterminate(false);
           
pDialog.setCancelable(true);
           
pDialog.show();
       }
       @
Override
       
public JSONObject doInBackground(String... args) {
           
JSONParser jParser = new JSONParser(); 
           
// Getting JSON from URL
           
JSONObject json jParser.getJSONFromUrl(link.search(onvanmozoenasherpadidavar));
           return 
json;
       }
        @
Override
        
public void onPostExecute(JSONObject json) {
            
pDialog.dismiss();
            try {
                   
// kelidestan
                   
book json.getJSONArray(json_name);
                   
// build String
                   
json_length book.length();
                   
json_string_1_all = new String [book.length()];
                   
json_string_2_all = new String [book.length()];
                   
json_string_3_all = new String [book.length()];
                   
json_string_4_all = new String [book.length()];
                   
json_string_5_all = new String [book.length()];
                   for(
int i 0book.length(); i++){
                       
JSONObject c book.getJSONObject(i);
                       
// Storing JSON item in a Variable --> with UTF-8 for persian words
                       
json_string_1_all[i] = new String(c.getString(json_node_name_1).getBytes("ISO-8859-1"), "UTF-8");
                       
json_string_2_all[i] = new String(c.getString(json_node_name_2).getBytes("ISO-8859-1"), "UTF-8");
                       
json_string_3_all[i] = new String(c.getString(json_node_name_3).getBytes("ISO-8859-1"), "UTF-8");
                       
json_string_4_all[i] = new String(c.getString(json_node_name_4).getBytes("ISO-8859-1"), "UTF-8");
                       
json_string_5_all[i] = new String(c.getString(json_node_name_5).getBytes("ISO-8859-1"), "UTF-8");
                   }
                   
                   
// show data in ListView
                   
setListAdapter(new MyAdapter(search.this
                              
R.layout.list_layout
                              
R.id.textView1aaaa,
                              
json_string_1_all));    
                   
lv getListView();      
           } catch (
JSONException e) {
               
e.printStackTrace();
           } catch (
UnsupportedEncodingException e1) {
               
e1.printStackTrace();
           }
        }
        private 
void setListAdapter(MyAdapter myAdapter) {
            
// TODO Auto-generated method stub
            
        
}
        private 
ListView getListView() {
            
// TODO Auto-generated method stub
            
return null;
        }
   }
    
    
    private class 
MyAdapter extends ArrayAdapter<String>{

        public 
MyAdapter(Context contextint resourceint textViewResourceId,
                
String strings) {
            
super(contextresourcetextViewResourceIdstrings);
            
// TODO Auto-generated constructor stub
        
}
        
        @
Override
        
public View getView(int positionView convertViewViewGroup parent) {
            
LayoutInflater inflater = (LayoutInflatergetSystemService(Context.LAYOUT_INFLATER_SERVICE);
            
View row inflater.inflate(R.layout.list_itemparentfalse);
            
            
String id json_string_1_all[position];
            
TextView tv_1 = (TextViewrow.findViewById(R.id.textView1aaaa);
            
tv_1.setText(id);
            
            
String onvan json_string_2_all[position];
            
TextView tv_2 = (TextViewrow.findViewById(R.id.textView2aaaa);
            
tv_2.setText(onvan);
            
            
String mozoe json_string_3_all[position];
            
TextView tv_3 = (TextViewrow.findViewById(R.id.textView3aaaa);
            
tv_3.setText(mozoe);
            
            
String nasher json_string_3_all[position];
            
TextView tv_4 = (TextViewrow.findViewById(R.id.textView4aaaa);
            
tv_4.setText(nasher);
            
            
String padidavar json_string_3_all[position];
            
TextView tv_5 = (TextViewrow.findViewById(R.id.textView5aaaa);
            
tv_5.setText(padidavar);
    
            return 
row;
        }
        
        
    }
   
    
    


}
[/
i][/i][/i][/i][/i
[i][i][i][i] [/i][/i][/i][/i]
پاسخ


پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان