انجمن سایت کلیدستانsolveزمان کنونی: ۱۳۹۷/۰۴/۰۳، ۰۵:۴۰ ق.ظ
کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان
نویسنده: mitra28
آخرین ارسال: admin
پاسخ 4
بازدید 4284

رتبه موضوع:
  • 0 رای - 0 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
solve

solve

#1
سلام 
[align=right]معادله بصورت زیر است

[align=right][align=right]solve('(-1/(3*vdd^3))*x^3-(( sqrt((2*l1)/(r1*un*cox*w1))+(2*l1)/(r1*un*cox*w1))/vdd^3)*x^2.5+(1/(2*vdd^2))*x^2+(sqrt((2*l1)/(r1*un*cox*w1))/vdd^2-(6*sqrt((2*l1)/(r1*un*cox*w1))*vth1+sqrt((2*l1)/(r1*un*cox*w1))^3)/(3*vdd^3))*x^1.5-(1/vdd-(sqrt((2*l1)/(r1*un*cox*w1))^2+2*vth1)/(2*vdd^2)+(vth1^2+vth1)/vdd^3-1/(m3*vT))*x-(sqrt((2*l1)/(r1*un*cox*w1))/vdd-(sqrt((2*l1)/(r1*un*cox*w1))*vth1)/vdd^2+(sqrt((2*l1)/(r1*un*cox*w1))*vth1)/vdd^3)*x^0.5+((-1/3)*vsg^3+1.5*vsg^2-3*vsg-vth5*(vsg^-1)-(vth5^2/2)*(vsg^-2)+(vth5^3/3)*(vsg^-3)+vth1/vdd+vth1^2/(2*vdd^2)-vth1^3/(3*vdd^3)+5*vdd+vdd^3+3.5*vdd^2-vth3/(m3*vT)-5*(up*cox*(w/l))+5*(un*cox*(w2/l2)*(m3-1)*vt^2)+1.5*(up*cox*(w/l))^2-1.5*(un*cox*(w2/l2)*(m3-1)*vt^2)^2-(up*cox*(w/l))^3/3+(un*cox*(w2/l2)*(m3-1)*vt^2)^3/3-0.666)','x')
[align=right][align=right][align=right]

اما جوابی که از متلب میگیرم بر حسب متغیری است که در معادله تعریف نشده؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

[align=right][align=right][align=right]Warning: The solutions are parametrized by the symbols:
[align=right]z1 = RootOf(500*cox*l^3*l2^3*m3*r1*un*vT*vsg^3*w1*z^6 +
[align=right]1500*2^(1/2)*cox*l^3*l2^3*m3*r1*un*vT*vsg^3*w1*z^5*(l1/(cox*r1*un*w1))^(1/2) + 3000*l^3*l1*l2^3*m3*vT*vsg^3*z^5 -
[align=right]750*cox*l^3*l2^3*m3*r1*un*vT*vdd*vsg^3*w1*z^4 +
[align=right]3000*2^(1/2)*cox*l^3*l2^3*m3*r1*un*vT*vsg^3*vth1*w1*z^3*(l1/(cox*r1*un*w1))^(1/2) -
[align=right]1500*2^(1/2)*cox*l^3*l2^3*m3*r1*un*vT*vdd*vsg^3*w1*z^3*(l1/(cox*r1*un*w1))^(1/2) +
[align=right]1000*2^(1/2)*cox*l^3*l2^3*m3*r1*un*vT*vsg^3*w1*z^3*(l1/(cox*r1*un*w1))^(3/2) -
[align=right]1500*cox*l^3*l2^3*m3*r1*un*vT*vdd*vsg^3*vth1*w1*z^2 + 1500*cox*l^3*l2^3*m3*r1*un*vT*vsg^3*vth1*w1*z^2 +
[align=right]1500*cox*l^3*l2^3*m3*r1*un*vT*vsg^3*vth1^2*w1*z^2 + 1500*cox*l^3*l2^3*m3*r1*un*vT*vdd^2*vsg^3*w1*z^2 -
[align=right]1500*cox*l^3*l2^3*r1*un*vdd^3*vsg^3*w1*z^2 - 1500*l^3*l1*l2^3*m3*vT*vdd*vsg^3*z^2 -
[align=right]1500*2^(1/2)*cox*l^3*l2^3*m3*r1*un*vT*vdd*vsg^3*vth1*w1*z*(l1/(cox*r1*un*w1))^(1/2) +
[align=right]1500*2^(1/2)*cox*l^3*l2^3*m3*r1*un*vT*vdd^2*vsg^3*w1*z*(l1/(cox*r1*un*w1))^(1/2) +
[align=right]1500*2^(1/2)*cox*l^3*l2^3*m3*r1*un*vT*vsg^3*vth1*w1*z*(l1/(cox*r1*un*w1))^(1/2) -
[align=right]2250*cox^3*l*l2^3*m3*r1*un*up^2*vT*vdd^3*vsg^3*w^2*w1 - 7500*cox^2*l^3*l2^2*m3^2*r1*un^2*vT*vdd^3*vsg^3*vt^2*w1*w2 -
[align=right]4500*cox^3*l^3*l2*m3^2*r1*un^3*vT*vdd^3*vsg^3*vt^4*w1*w2^2 + 2250*cox^3*l^3*l2*m3^3*r1*un^3*vT*vdd^3*vsg^3*vt^4*w1*w2^2 +
[align=right]7500*cox^2*l^2*l2^3*m3*r1*un*up*vT*vdd^3*vsg^3*w*w1 + 7500*cox^2*l^3*l2^2*m3*r1*un^2*vT*vdd^3*vsg^3*vt^2*w1*w2 +
[align=right]2250*cox^3*l^3*l2*m3*r1*un^3*vT*vdd^3*vsg^3*vt^4*w1*w2^2 + 500*cox^4*l^3*m3*r1*un^4*vT*vdd^3*vsg^3*vt^6*w1*w2^3 +
[align=right]1500*cox*l^3*l2^3*m3*r1*un*vT*vdd^3*vsg^2*vth5*w1 - 1500*cox*l^3*l2^3*m3*r1*un*vT*vdd^2*vsg^3*vth1*w1 +
[align=right]750*cox*l^3*l2^3*m3*r1*un*vT*vdd^3*vsg*vth5^2*w1 - 750*cox*l^3*l2^3*m3*r1*un*vT*vdd*vsg^3*vth1^2*w1 +
[align=right]500*cox^4*l2^3*m3*r1*un*up^3*vT*vdd^3*vsg^3*w^3*w1 + 1500*cox^4*l^3*m3^3*r1*un^4*vT*vdd^3*vsg^3*vt^6*w1*w2^3 -
[align=right]1500*cox^4*l^3*m3^2*r1*un^4*vT*vdd^3*vsg^3*vt^6*w1*w2^3 - 500*cox^4*l^3*m3^4*r1*un^4*vT*vdd^3*vsg^3*vt^6*w1*w2^3 +
[align=right]500*cox*l^3*l2^3*m3*r1*un*vT*vsg^3*vth1^3*w1 - 500*cox*l^3*l2^3*m3*r1*un*vT*vdd^3*vth5^3*w1 -
[align=right]7500*cox*l^3*l2^3*m3*r1*un*vT*vdd^4*vsg^3*w1 - 5250*cox*l^3*l2^3*m3*r1*un*vT*vdd^5*vsg^3*w1 +
[align=right]4500*cox*l^3*l2^3*m3*r1*un*vT*vdd^3*vsg^4*w1 - 2250*cox*l^3*l2^3*m3*r1*un*vT*vdd^3*vsg^5*w1 -
[align=right]1500*cox*l^3*l2^3*m3*r1*un*vT*vdd^6*vsg^3*w1 + 999*cox*l^3*l2^3*m3*r1*un*vT*vdd^3*vsg^3*w1 +
[align=right]500*cox*l^3*l2^3*m3*r1*un*vT*vdd^3*vsg^6*w1 + 1500*cox*l^3*l2^3*r1*un*vdd^3*vsg^3*vth3*w1, z)
[align=right][align=right]> In solve at 94
[align=right][align=right]ans =
[align=right][align=right]z1^2
 
پاسخ

solve

#2
سلام.
لطفا در سایر ارسال ها، از دکمه درج کد در ادیتور استفاده نمایید.
من یک بار دیگر، کدتان را می نویسم (کامل) :

کد:
clear all
close all
clc

solve('(-1/(3*vdd^3))*x^3-(( sqrt((2*l1)/(r1*un*cox*w1))+(2*l1)/(r1*un*cox*w1))/vdd^3)*x^2.5+(1/(2*vdd^2))*x^2+(sqrt((2*l1)/(r1*un*cox*w1))/vdd^2-(6*sqrt((2*l1)/(r1*un*cox*w1))*vth1+sqrt((2*l1)/(r1*un*cox*w1))^3)/(3*vdd^3))*x^1.5-(1/vdd-(sqrt((2*l1)/(r1*un*cox*w1))^2+2*vth1)/(2*vdd^2)+(vth1^2+vth1)/vdd^3-1/(m3*vT))*x-(sqrt((2*l1)/(r1*un*cox*w1))/vdd-(sqrt((2*l1)/(r1*un*cox*w1))*vth1)/vdd^2+(sqrt((2*l1)/(r1*un*cox*w1))*vth1)/vdd^3)*x^0.5+((-1/3)*vsg^3+1.5*vsg^2-3*vsg-vth5*(vsg^-1)-(vth5^2/2)*(vsg^-2)+(vth5^3/3)*(vsg^-3)+vth1/vdd+vth1^2/(2*vdd^2)-vth1^3/(3*vdd^3)+5*vdd+vdd^3+3.5*vdd^2-vth3/(m3*vT)-5*(up*cox*(w/l))+5*(un*cox*(w2/l2)*(m3-1)*vt^2)+1.5*(up*cox*(w/l))^2-1.5*(un*cox*(w2/l2)*(m3-1)*vt^2)^2-(up*cox*(w/l))^3/3+(un*cox*(w2/l2)*(m3-1)*vt^2)^3/3-0.666)','x')

حالا کد متلب بالا را اجرا می کنیم و خروجی به صورت زیر می باشد :

کد:
Warning: The solutions are parametrized by the symbols:
z1 = RootOf(500*cox*l^3*l2^3*m3*r1*un*vT*vsg^3*w1*z^6 +
1500*2^(1/2)*cox*l^3*l2^3*m3*r1*un*vT*vsg^3*w1*z^5*(l1/(cox*r1*un*w1))^(1/2) +
3000*l^3*l1*l2^3*m3*vT*vsg^3*z^5 - 750*cox*l^3*l2^3*m3*r1*un*vT*vdd*vsg^3*w1*z^4 +
3000*2^(1/2)*cox*l^3*l2^3*m3*r1*un*vT*vsg^3*vth1*w1*z^3*(l1/(cox*r1*un*w1))^(1/2) -
1500*2^(1/2)*cox*l^3*l2^3*m3*r1*un*vT*vdd*vsg^3*w1*z^3*(l1/(cox*r1*un*w1))^(1/2) +
1000*2^(1/2)*cox*l^3*l2^3*m3*r1*un*vT*vsg^3*w1*z^3*(l1/(cox*r1*un*w1))^(3/2) -
1500*cox*l^3*l2^3*m3*r1*un*vT*vdd*vsg^3*vth1*w1*z^2 +
1500*cox*l^3*l2^3*m3*r1*un*vT*vsg^3*vth1*w1*z^2 +
1500*cox*l^3*l2^3*m3*r1*un*vT*vsg^3*vth1^2*w1*z^2 +
1500*cox*l^3*l2^3*m3*r1*un*vT*vdd^2*vsg^3*w1*z^2 - 1500*cox*l^3*l2^3*r1*un*vdd^3*vsg^3*w1*z^2
- 1500*l^3*l1*l2^3*m3*vT*vdd*vsg^3*z^2 -
1500*2^(1/2)*cox*l^3*l2^3*m3*r1*un*vT*vdd*vsg^3*vth1*w1*z*(l1/(cox*r1*un*w1))^(1/2) +
1500*2^(1/2)*cox*l^3*l2^3*m3*r1*un*vT*vdd^2*vsg^3*w1*z*(l1/(cox*r1*un*w1))^(1/2) +
1500*2^(1/2)*cox*l^3*l2^3*m3*r1*un*vT*vsg^3*vth1*w1*z*(l1/(cox*r1*un*w1))^(1/2) -
2250*cox^3*l*l2^3*m3*r1*un*up^2*vT*vdd^3*vsg^3*w^2*w1 -
7500*cox^2*l^3*l2^2*m3^2*r1*un^2*vT*vdd^3*vsg^3*vt^2*w1*w2 -
4500*cox^3*l^3*l2*m3^2*r1*un^3*vT*vdd^3*vsg^3*vt^4*w1*w2^2 +
2250*cox^3*l^3*l2*m3^3*r1*un^3*vT*vdd^3*vsg^3*vt^4*w1*w2^2 +
7500*cox^2*l^2*l2^3*m3*r1*un*up*vT*vdd^3*vsg^3*w*w1 +
7500*cox^2*l^3*l2^2*m3*r1*un^2*vT*vdd^3*vsg^3*vt^2*w1*w2 +
2250*cox^3*l^3*l2*m3*r1*un^3*vT*vdd^3*vsg^3*vt^4*w1*w2^2 +
500*cox^4*l^3*m3*r1*un^4*vT*vdd^3*vsg^3*vt^6*w1*w2^3 +
1500*cox*l^3*l2^3*m3*r1*un*vT*vdd^3*vsg^2*vth5*w1 -
1500*cox*l^3*l2^3*m3*r1*un*vT*vdd^2*vsg^3*vth1*w1 +
750*cox*l^3*l2^3*m3*r1*un*vT*vdd^3*vsg*vth5^2*w1 -
750*cox*l^3*l2^3*m3*r1*un*vT*vdd*vsg^3*vth1^2*w1 +
500*cox^4*l2^3*m3*r1*un*up^3*vT*vdd^3*vsg^3*w^3*w1 +
1500*cox^4*l^3*m3^3*r1*un^4*vT*vdd^3*vsg^3*vt^6*w1*w2^3 -
1500*cox^4*l^3*m3^2*r1*un^4*vT*vdd^3*vsg^3*vt^6*w1*w2^3 -
500*cox^4*l^3*m3^4*r1*un^4*vT*vdd^3*vsg^3*vt^6*w1*w2^3 +
500*cox*l^3*l2^3*m3*r1*un*vT*vsg^3*vth1^3*w1 - 500*cox*l^3*l2^3*m3*r1*un*vT*vdd^3*vth5^3*w1 -
7500*cox*l^3*l2^3*m3*r1*un*vT*vdd^4*vsg^3*w1 - 5250*cox*l^3*l2^3*m3*r1*un*vT*vdd^5*vsg^3*w1 +
4500*cox*l^3*l2^3*m3*r1*un*vT*vdd^3*vsg^4*w1 - 2250*cox*l^3*l2^3*m3*r1*un*vT*vdd^3*vsg^5*w1 -
1500*cox*l^3*l2^3*m3*r1*un*vT*vdd^6*vsg^3*w1 + 999*cox*l^3*l2^3*m3*r1*un*vT*vdd^3*vsg^3*w1 +
500*cox*l^3*l2^3*m3*r1*un*vT*vdd^3*vsg^6*w1 + 1500*cox*l^3*l2^3*r1*un*vdd^3*vsg^3*vth3*w1, z)

> In solve at 94
In Untitled4 at 5

ans =

z1^2

اگر منظورتون متغیر z1 است، خودش تذکر داده که آن را تعریف کرده است (برای سادگی بیشتر) و عبارت معادل آن را نیز بیان کرده (به صورت ریشه یک معادله --> منظورش از RootOf ، ریشه معادله می باشد). در برخی از معادلات، پاسخ پیچیده خواهد بود، مخصوصا که معادله شما دارای تعداد زیادی متغیرهای مختلف می باشد.
متغیر z1 را به صورت ریشه یک معادله تعریف کرده است که در معادله مورد نظر، متغیر معادله را با نام z انتخاب کرده است (نام z را در انتهای پرانتز مربوط به معادله نوشته است).

پاسخ معادله اصلی مورد نظرمان، به صورت زیر می باشد (بر حسب z1) :

کد:
z1^2

bookbook 
لطفا برای درج کد، از دکمه مخصوص درج کد در ادیتور انجمن استفاده کنید.
در مورد برنامه نویسی، مدیران تنها راهنمایی می کنند و نوشتن برنامه نهایی، به عهده کاربران می باشد (اینجا محلی برای یادگیری است، نه سفارش کدنویسی).
کاربران باید ابتدا خود به خطایابی برنامه بپردازند، نه اینکه به محض دیدن خطا، کدها را در انجمن، copy و paste کرده و از مدیران انتظار بررسی داشته باشند.
پاسخ

solve

#3
میشه لطفا z را تعریف کنید برای من نامفهومه ...........
این تعریف نشده است؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
پاسخ

solve

#4
معادله با متغیر z تعریف شده است. مقدار z را که نداریم، چون متغیر معادله است، باید معادله حل شود و سپس پاسخ قابل قبول آن را به عنوان z1 در نظر می گیریم (یعنی با حل معادله، ممکن است چند جواب برای z بیابیم که یکی از آنها که قابل قبول است را به عنوان z1 در نظر می گیریم).
همان توضیحاتی که در ارسال قبل دادم را دوباره با دقت بخوانید.

bookbook 
لطفا برای درج کد، از دکمه مخصوص درج کد در ادیتور انجمن استفاده کنید.
در مورد برنامه نویسی، مدیران تنها راهنمایی می کنند و نوشتن برنامه نهایی، به عهده کاربران می باشد (اینجا محلی برای یادگیری است، نه سفارش کدنویسی).
کاربران باید ابتدا خود به خطایابی برنامه بپردازند، نه اینکه به محض دیدن خطا، کدها را در انجمن، copy و paste کرده و از مدیران انتظار بررسی داشته باشند.
پاسخ
 سپاس شده توسط mitra28


پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان