انجمن سایت کلیدستاناجرانشدن کدزمان کنونی: ۱۳۹۷/۰۳/۰۶، ۰۹:۴۸ ق.ظ
کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان
نویسنده: سما
آخرین ارسال: سما
پاسخ 6
بازدید 5727

رتبه موضوع:
  • 0 رای - 0 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
اجرانشدن کد

اجرانشدن کد

#1
سلام من یه کددارم که اول  تعدادی ازعکساروبایدبخونه بعدعملیات روش انجام بده ،ولی نمیدوم چرااجرانمیکنه،کدمن طولانیه کسی هست ک بتونه کمکم کنه تامن واسش بفرستم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
 
پاسخ

اجرانشدن کد

#2
من فکر میکنم کدتون رو بذارید تو همین پستی که نوشتید هر کسی تونست کمک میکنه.
دوست دارم زندگی رو . . . 
پاسخ

اجرانشدن کد

#3
کد:
clear all
% Initializing variables
candidate=0;
J=500;
I=650;
T_short=10;
T_long=50;
H=210;
L=60;
window=8;
m1=J/window;
m2=I/window;

for count=1:10
pause
count
str = strcat('C:\Program Files\MATLAB\R2012a\bin\pelaks\car',int2str(count),'.bmp');
eval('C=imread(str);');% Make a gray image
%C=rgb2gray(C);

% imshow(C);
% Make a standard
C=imresize(C,[J I]);
% C=C(.1*J_old+1:.9*J_old,:);
% J=.8*J_old;

m1=fix(J/window);
m2=fix(m2);
% H=C;
F=C;

% Enhancing the image
for n=0:window-1
for m=0:window-1
D=C(m1*n+1:(m1*(n+1)),m2*m+1:(m2*(m+1)));

I_bar=mean(mean(D));
sigma=var(var(double(D)));

for i=m2*m+1:m2*(m+1)
for j=m1*n+1:m1*(n+1)
I_prime(j,i)=f(sigma)*(double(C(j,i))-I_bar)+I_bar;
end
end

end
end
I_prime=imresize(I_prime,[J,I]);
% Edge detection
BW = edge(I_prime,'sobel','vertical');
% figure, imshow(BW);
% w=[1 0 -1;1 0 -1;1 0 -1]; %prewit khoooob
% DDD=uint8(I_prime);
% SSS=im2bw(DDD,graythresh(DDD));
% BW=imfilter(SSS,w);
% figure,imshow(BW)
E=BW;
M=zeros(J,I);
N=zeros(J,I);

% Regeneration 'E'
for j=3:J-2
for i=3:I-2
if E(j,i)==1
if (E(j-1,i-1)+E(j-1,i)+E(j-1,i+1)+E(j,i-1))>0
M(j,i)=max1(M(j-1,i-1),M(j-1,i),M(j-1,i+1),M(j,i-1))+1;
else
M(j,i)=max1(M(j-2,i-1),M(j-2,i),M(j-2,i+1),M(j-1,i-2),M(j-1,i+2),M(j,i-2))+1;
end
end
end
end

for j=J-2:-1:3
for i=I-2:-1:3
if E(j,i)==1
if (E(j+1,i-1)+E(j+1,i)+E(j+1,i+1)+E(j,i+1))>0
N(j,i)=max1(N(j+1,i-1),N(j+1,i),N(j+1,i+1),N(j,i+1)+1);
else
N(j,i)=max1(N(j+2,i-1),N(j+2,i),N(j+2,i+1),N(j+1,i-2),N(j+1,i+2),N(j,i+2))+1;
end
end
end
end

for j=1:J
for i=1:I
if E(j,i)==1
if ( (M(j,i)+N(j,i))> T_long || (M(j,i)+N(j,i))< T_short )
E(j,i)=0;
end
end
end
end

% figure,imshow(E)
B=E;
% Finding candidate row
if candidate>=1
B=X;
end

if candidate>5
break;
end

s=sum(B');

for i=1:floor(J/L)
S(i)=sum(s( (i-1)*L+1:i*L ));
end

[q1 q2]=max(S);

for tt=1:20
if (q2-2)*L<=0 | (q2+1)*L>J
S(q2)=0;
[q1 q2]=max(S);
else
break;
end

end

ROW=s((q2-2)*L:(q2+1)*L);
% imshow(B((q2-1)*L:(q2+2)*L,:));
[ad r]=max(ROW);
uper_pointer=r-1;
lower_pointer=r+1;

for i=1:L-1

if uper_pointer<=T_short
uper_pointer=1;
lower_pointer=L+3;
break;
end

if lower_pointer>=3*L+2-T_short
lower_pointer=3*L+1;
uper_pointer=2*L-1;
break;
end

t1=sum(ROW(uper_pointer-T_short:uper_pointer));
t2=sum(ROW(lower_pointer:lower_pointer+T_short));

if t1>=t2
uper_pointer=uper_pointer-1;
else
lower_pointer=lower_pointer+1;
end
end

% imshow(C((q2-2)*L+uper_pointer+1-10:(q2-2)*L+lower_pointer-1,:))

% Crop the image
AM=(C((q2-2)*L+uper_pointer+1:(q2-2)*L+lower_pointer-1,:));
D=B((q2-2)*L+uper_pointer+1:(q2-2)*L+lower_pointer-1,:);
% figure,imshow(D);

% Horizontal and vertical dilation
SE = strel('rectangle', [5 10]);
D1 = imdilate(D,SE);
% figure,imshow(D);
SE = strel('rectangle', [10 4]);
D2 = imdilate(D1,SE);
% figure,imshow(D);
SE = strel('rectangle', [3 10]);
D = imdilate(D2,SE);
% figure,imshow(D);

% filing the holes (not necessary)
BW2 = imfill(D,'holes');
% figure,imshow(BW2);

% Finding the best candidate
[ad1 ad2]=size(BW2);
fd=1;
for i=1:ad2-1
if (BW2(L/2,i+1)==1 & BW2(L/2,i)==0) | (BW2(L/2,i+1)==0 & BW2(L/2,i)==1)
dist(fd)=i;
fd=fd+1;
end
end

for i=1:fd-2
ss(i)=dist(i+1)-dist(i);
end


for i=1:2*T_long+1
[C1 I1]=max(ss);
if BW2(L/2,dist(I1))==0 & BW2(L/2,dist(I1+1))==1
break;
else
ss(I1)=0;
end
end

% Show the first candidate 121 230
if (dist(I1+1)-dist(I1))< 150 | (dist(I1+1)-dist(I1))> 300
candidate=candidate+1;
number_of_samples=3;
B((q2-2)*L+uper_pointer+1:(q2-2)*L+lower_pointer-1,:)=0;
X=B;
continue;
else
figure,imshow(AM(:,dist(I1):dist(I1+1)));
%figure,imshow(C)
break;
end
clear M N

end

این همون کده فقط برای اجراش چندتاکددیگه هست که بایدازاوناهم استفاده کرد.مشکل من اینه که عکسااز6به بعدارور میده بعداینکه خروجی رونشون نمیده کسی هست راهنماییم کنه؟؟؟؟؟

 
پاسخ

اجرانشدن کد

#4
آدرس یک تصویر رو بهش دادم و ارور میداد که چنین فایلی وجود نداره ، اومدم چند کپی از عکس تهیه کردم و بعد از نام ، عدد وارد کردم ، مثلا : q1 ، q2 ، q3....  بعد که اجرا کردم ، اجرا شد ولی در خط 50  ، f نامشخصه و قبلا تعریف نشده!
دوست دارم زندگی رو . . . 
پاسخ

اجرانشدن کد

#5
خب ارروش به خاطراینه که چندتا کدهست بایدتوادرسش کپی بشه،میشه ایمیلتونو بدین براتون بفرستم که کمکم کنیدخروجیوبتونم ببینم؟
پاسخ

اجرانشدن کد

#6
الان کسی نیست جوابموبده لطفا
پاسخ


پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان