×

دانلود فروشگاه اندروید کلیدستان

Easy Contacts Delete

توضیحات

Easy way to Delete Contacts!
This application allow you to remove quickly one or more contacts.

Press menu for select all option.

This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY.
Backup your contacts before use, so you can get it back if necessary.

آخرین تغییرات

New design, speed improvement.
Added compatibility to Android 4.4

اجازه های دسترسی

  • Allows an application to read the user's contacts data.
  • Allows an application to write (but not read) the user's contacts data. (هشدار سطح بالا)
  • READ_GSERVICES (نامعلوم)
  • Allows applications to open network sockets.
  • Allows applications to access information about networks


برنامه های مشابه

برنامه های دیگر توسعه دهنده