×

دانلود فروشگاه اندروید کلیدستان

ABDEST DUASI

توضیحات

Namaz kılabilmek için, Kur'an'ı tutabilmek v.s. bazı ibadetleri yapabilmek için abdest almak lazımdır. Abdest alırken okunacak dualar vardır ki bunlar salih atalarımızdan bize kadar nakledilmiştir. Bunların okunması güzel (müstehab) görülmüştür. Uygulama ile bu duaları internet olmadan da herzaman dinleyebilir ve zamanla ezberleyebilirsiniz. Ayrıca abdest in bilinmeyen faydaları vardır bunlar ;

bdest, başlı başına bir maddî te­mizlik olması ve birçok tıbbî faydalar taşıması yanında, temelde bir manevî temizlik ve arınma vasıtasıdır. Abdes­tin imanın yansı olduğunu, abdest alır­ken yıkanan uzuvlardan günahların dö­küldüğünü, kıyamet gününde müslümanların abdestin eseriyle yüzleri, el ve ayakları parlak olduğu halde çağrıla­caklarını ifade eden hadislerle, abdes­tin fazileti hakkındaki diğer birçok ha­dis bulunması, bu hususu açıkça ortaya koymaktadır. Abdestin, fıkıh ıstılahın­da, maddî kirliliği değil de manevî kirliliği ifade eden hadesten temizlenme sayılması da onun bu özelliğini göste­rir. Kur'an'ın ve Hz. Peygamber'in te­mizlik ve arınmayla ilgili emir ve tavsi­yeleri yanında, İslâmiyet'te en önemli ibadet olan ve günün belli vakitlerinde eda edilen namazın bir ön şartı olarak farz kılınan abdest, bu yönüyle, müslümanların her zaman maddî ve manevî temizlik içinde bulunmalarını düzenli biçimde sağlayan bir temel unsurdur. Vücudun dış tesirlere daha açık ve do­layısıyla kirlenme ihtimali daha çok olan yerlerinin sık sık yıkanmasının te­mizlik ve sağlık açısından temin edece­ği faydalar, açıklanmaya lüzum göster­meyecek kadar çoktur. Bunların yanın­da abdestin insan sağlığı bakımından temin edeceği diğer maddî faydaların bazıları şöyle sıralanabilir:

Vücut doku ve hücrelerinin iyi besle­nebilmesi için kan dolaşımını sağlayan damarların tabii esnekliklerinin korun­masında ve damar sertlikleri ile tıkan­malarının önlenmesinde abdestin rolü büyüktür. Vücutla farklı ısıdaki suyun deriye temas etmesiyle damarlar açılıp kapanarak esneklik kazanır. Damarlar­da daralma ve tıkanmaya yol açan vü­cut dokularındaki birikmiş artık mad­delerin daha çok el, ayak ve yüz bölge­lerinde bulunduğu göz önüne alınırsa, abdest alırken, yıkanmak üzere bu or­ganların seçilmesindeki hikmet daha iyi anlaşılır. Ağız, burun ve boynun iki yanı­nın su ile teması da özellikle beyinde kan dolaşımının güçlenmesi bakımından çok faydalıdır. Bunun gibi vücudun te­mel korunma sistemi olan lenf dolaşı­mını sağlayan ve vücuda giren mikrop­lara karşı koyarak onlarla savaşan be­yaz kan hücrelerini (lenfosit), dokunun en ücra köşelerine ulaştıran lenf da­marlarının düzenli çalışmasında da ab­destin büyük tesiri vardır. Abdestte el ve ayakların yıkanması, vücut merkezi­ne uzak bölgelerdeki lenf damarlarının dolaşım hızını artırdığı gibi, lenf siste­minin en önemli bölgeleri olan yüz, bo­ğaz ve burnun yıkanması da bu siste­me önemli bir masaj ve güç kaynağı olur. Diğer taraftan, insan vücudunda bütün hücrelerin çevresinde belli bir oranda bulunan ve vücut bütününde normal durumda hissedilmeyecek dere­cede denge arzeden statik bir elektrik vardır. Havada oluşan elektriklenme, özellikle zamanımızda yaygın olarak kullanılan plastikten yapılmış giyim eş­yaları, taşıt araçları vb. şeyler vücudun dış yüzünden aşırı elektron artışına se­bep olur. Bu durum, sinir sistemi üze­rinde ciddi rahatsızlıklar doğuracağı gi­bi, deri altındaki minik kasların yorul­ması ve esnekliklerini kaybetmesi se­bebiyle yüzde ve diğer yerlerde kırışık­lıklar ve sarkmalara da yol açar. Vücut­taki statik elektriğin fazlasını atmanın yollarından biri de su ile yıkanmak veya toprağa temas etmektir. Bu ise abdest ile teyemmümün vücudun elektrostatik dengesini korumadaki rol ve önemine işaret bakımından yeterlidir.
To pray, to keep the Koran, etc. ablution is necessary to do some prayers. There are prayers to be read while ablution which was transferred to us from our ancestors righteous. They are beautiful to read (müstehab) was observed. With this application you can listen to the prayers always without internet and you can memorize the time. In addition, there are known benefits of ablution them;

bdest, to have a material cleaning itself and by carrying many medical benefits, is basically a means of spiritual cleansing and purification. Faith ablution is reflected, he poured the sins of ablutions washed limbs, face the ablutions work of Muslims on the Day of Resurrection, the hands and feet of the hadith that they would be called, although it is brilliant, many other hadith no on ablutions virtue of, this issue clearly demonstrates. Ablution, fiqh of Technical Terms, pollution also be considered not material cleaned from hades expressing spiritual pollution also shows her this feature. The Qur'an and the Prophet. Prophet's next cleaning and purification with relevant orders and recommendations, Islam, the most important prayer that day and the specific time in the EDA is the prayer of the fard the ablution as a prerequisite, with this direction, allowing Muslims are always present in the material and spiritual cleansing on a regular basis a is key. More open to external influences and thus contamination of the body, where the possibility of more frequent washing of the benefits to be provided in terms of cleanliness and health, it is enough to show need to be explained. Some of the other material benefit will provide Besides ablutions for human health as follows:

Body tissues and blood vessels in the protection of natural flexibility, good blood circulation to feed the cells and ablutions role in the prevention of clogging the arteries are large. Avoid contact with water in the body through the skin blood vessels open and close different heat gain flexibility. Accumulated in the blood vessels that leads to narrowing and occlusion of body tissue residues of substances more hands Considering where their feet and face, ablutions, washed wisdom of choosing these organs to be better understood. Oral, nasal and contact with water the two sides of the neck is particularly useful in terms of strengthening of the bloodstream in the brain. Allowing the lymph circulation, the body's basic protection system like this and fought with them putting against microbes entering the body of white blood cells (lymphocytes) in the tissue reached the most remote corners of the lymph vessels of the regular work also has great influence ablution. Washing of hands and feet in ablution, as it increases the speed of movement of lymph vessels in the regions away from the body center, the most important of which side of the lymph system, the washing of the throat and nose, this system becomes an important massage and power supply. On the other hand, in a proportion of all cells in the human body and around the body in its totality has a static balance which exhibit a degree will not be felt in the normal state power. Consists of electricity in the air, especially in our time made of plastic widely used clothing, vehicles and so on. things that cause excessive growth due to electrons outside of the body. In this case, it will cause serious nervous system disorders, weakened by fatigue of the muscles under the skin and flexibility so tiny and elsewhere lead to wrinkles and sagging. One way to dispose of the excess of static electricity in the body is also bathe with water or contact with the soil. This is enough for my body teyemmü the ablution with respect to point to the role and the importance of protecting the electrostatic balance.

اجازه های دسترسی

  • Allows an application to read or write the system settings. (هشدار سطح پایین)
  • Allows applications to open network sockets.
  • Allows applications to access information about networks


برنامه های دیگر توسعه دهنده